De Haagse Stadspartij heeft uitgezocht dat de komst van woonbarakken voor Oosteuropese arbeidsmigranten in natuurgebied de Uithof door uitzendbureau Jobcenter in strijd is met de mededingingsregels van de Europese Commissie. De gemeente Den Haag heeft Jobcenter, de toekomstige exploitant van de barakken, het aanbod gedaan om vijf jaar lang gratis van het terrein van het voormalige tennispark in de Uithof gebruik te maken om er woonbarakken neer te zetten. Aangezien Jobcenter vrijwel uitsluitend actief is in de agrarische sector dient de staatssteun van de gemeente Den Haag aangemeld te worden bij de Europese Commissie. Ook lijkt het er op dat het voordeel voor Jobcenter zelfs uitkomt boven de vrijstelling van 200.000 euro voor niet-agrarische steun. De Haagse Stadspartij heeft hierover de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W.

UPDATE: De vragen zijn beantwoord.

 

Wijsmuller kraakt Poolse barakken
(De Posthoorn, 25 nov 2010)

DEN HAAG – Uitzendbureau Jobcenter is van plan 300 euro per persoon in te
houden op het salaris van Polen die in barakken wonen in De Uithof.

Het Westlandse uitzendbureau Jobcenter genereert een omzet van zes miljoen
euro in vijf jaar met de twaalf barakken in De Uithof.
De gemeente overweegt het voormalige tennispark op De Uithof vijf jaar
lang gratis weg te geven aan het uitzendbureau. Die is van plan er 350
Oost-Europeanen in 12 pre-fabgebouwen te plaatsen.

Fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij Joris Wijsmuller zegt het zo:

“Het is een specifiek bedrijf dat gratis grond cadeau krijgt waarmee ze
omzet genereren. Over vijf jaar hebben ze een omzet van zes miljoen euro.
Het kost je geld om de barakken neer te zetten, maar daarna is het een
beetje toezicht houden.”

Teveel macht werkgever

Bovendien vindt Wijsmuller het niet gezond dat een werknemer zo
afhankelijk is van zijn werkgever.

“Het is een verkeerde relatie. De werknemer bedenkt zich wel twee keer
voor hij zich kritisch uitlaat, anders wordt hij uit zijn woning
geknikkerd.”

‘Ik weet nergens van’

Munin Gezici van het uitzendbureau weet niet wat hij hoort over de 300
euro per persoon per maand.

“Ik ken geen bedragen.”

Gezici weet wel wat het ongeveer gaat kosten, maar wil dat bedrag nog niet
noemen.

“Dat weet ik pas als de handtekening onder de vergunning is gezet.” De
ondernemer verwacht binnen een maand groen licht van de gemeente te
krijgen.

Gratis grond

Helemaal gratis is de grond ook niet volgens hem.

“Ik moet wel water, elektriciteit en kabels aanleggen.”

Hulp Polen

“Ik word er een beetje moe van”, laat Gezici deze krant weten over de
bezwaren van de Haagse Stadspartij en de media in het algemeen. “Het
nieuws is altijd negatief over Polen. Nu zorgen we voor huisvesting en is
het toch weer negatief.”

Eerder locaties

Gezici klopt al drie jaar bij de gemeente aan voor huisvesting van zijn
werknemers.

“Ik heb het oude COA-gebouw willen kopen in de Binckhorst, maar dat wilde
de gemeente niet. Het gebouw in Zichtenburg waar vroeger verzorgers uit de
Filipijnen zaten wilde ik ook hebben, maar dat mocht ook niet.”

Teveel macht werkgever

Overigens vindt Gezici niet dat hij als werkgever teveel macht heeft over
zijn werknemers. “Wij huisvesten ze nu ook al. Werkgevers moeten zich aan
de regels houden, en werknemers ook.” Volgens Gezici beschermt de wet de
werknemers voldoende.

Weer ophef over barakken bij De Uithof
(AD/Haagsche Courant, 25 nov 2010)

DEN HAAG

Volgens de Haagse Stadspartij is de komst van woonbarakken voor Poolse en
Bulgaarse arbeidsmigranten in natuurgebied de Uithof door uitzendbureau
Jobcenter in strijd met de mededingingsregels van de Europese Commissie.

De gemeente Den Haag heeft Jobcenter, de toekomstige exploitant van de
barakken, aangeboden om vijf jaar lang gratis van het terrein van het
voormalige tennispark gebruik te maken om er woonbarakken neer te zetten.
Aangezien Jobcenter vrijwel uitsluitend actief is in de agrarische sector,
moet de steun van de gemeente aangemeld worden bij de Europese Commissie,
aldus de Stadspartij, die over de kwestie schriftelijke vragen heeft
gesteld aan het college van b en w.

In september kwam al aan het licht dat omwonenden van het tennispark zich
verzetten tegen de plannen om tijdelijke woonunits voor 350 Polen en
Bulgaren te plaatsen. Zij vrezen voor overlast en verklaarden dat ze zich
overvallen voelen door de komst van de arbeidsmigranten. Sportcentrum De
Uithof heeft ook bezwaar gemaakt tegen het wooncomplex.

LPF bezorgd over huisvesting Polen in De Uithof
(AD/Haagsche Courant, 7 dec 2010)

LPF Westland maakt zich zorgen over de huisvesting van 360 Oost-Europeanen
in containers in het gebied rond De Uithof. Hoewel de grond bij Den Haag
hoort, grenst dit gebied aan Poeldijk en Wateringen. LPF wil onder meer
van het college van b en w weten of die heeft nagedacht over eventuele
effecten van deze huisvestingsplannen. Dit was reden voor de LPF
schriftelijke vragen te stellen aan het Westlandse college.

John Witkamp vraagt namens de partij of het Westlandse college overleg
heeft gevoerd met de Haagse wethouder Norder over dit plan. Verder wil hij
van het college weten hoe zij denkt over de gevolgen van de huisvesting
van Oost-Europese werknemers in de barakken op de Uithof.

Ook wil LPF weten wat de consequenties zijn van deze Haagse huisvesting
van Polen op de Westlandse grens voor de Westlandse projecten op het
gebied van huisvesting van Polen.

Huisvesting Poolse migranten ondoordacht: “De overlast rond huizen waar de
bewoners continu rouleren, is zeer hoog. Er wordt veel gedronken”
(De nieuwe Loosduinse krant, 1 dec 2010)

Wethouder Marnix Norder (PvdA), gesteund door enkele andere fracties, is
van plan 360 arbeidsmigranten te huisvesten in natuurgebied. De Uithof.
Deze plannen blijken schokkend naïef te zijn, zegt de bewonerscommissie
Lozerlaanflats. De gemeente verzekert betrokken bewoners dat er geen
sprake zal zijn van overlast terwijl uit ervaringen van andere gemeenten
blijkt dat de overlast bij de Haagse plannen maximaal zal zijn. Verder
blijkt dat de gemeente nauwelijks onder haar afspraken uit kan als er
inderdaad sprake blijkt te zijn van overlast. De bewonerscommissie vindt
de plannen voor huisvesting van arbeidsmigranten in De Uithof dan ook
schokkend ondoordacht.
Een vertegenwoordiger van Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) verzekerde
dat er absoluut geen sprake zal zijn van enige overlast. Al snel bleek dat
DSO geen kennis had genomen van ervaringen uit andere gemeenten met de
huisvesting van arbeidsmigranten.
Het Ministerie van VROM heeft in de studie ‘MOE-landers in de wijk’
ervaringen in andere gemeenten objectief beschreven. Hieruit blijkt dat
overlast maximaal is als: (1) bewoners continu rouleren; (2) bewoners
vooral bestaan uit mannen, die niet in gezinsverband wonen; (3) bewoners
op een plek geconcentreerd en geïsoleerd gehuisvest zijn.
Het plan voor de huisvesting van arbeidsmigranten in de Uithof is zeer
geconcentreerd en bestaat vooral uit jonge alleenstaande mannen die
rouleren. De ervaring van VNG en VROM leert dat er dan ook sprake zal zijn
van maximale overlast. Het is dan ook opmerkelijk dat DSO met droge ogen
durft te garanderen dat er geen sprake zal zijn van enige overlast.
Volgens het rapport: ‘De overlast van huizen waar de bewoners continu
rouleren, is echter zeer hoog. Er is veel geluidsoverlast (’s ochtends
vroeg en in de weekenden, als er veel wordt gedronken), parkeeroverlast (5
a 6 auto’s op de stoep voor een deur in de toch al krappe straten),
overlast door verloedering (niet onderhouden tuinen, kapotte drankflessen
op straat en afval dat verkeerd wordt aangeboden).’ Ook blijkt uit het
rapport dat bij problemen door de gemeenten wel werd geluisterd, maar dat
er jarenlang geen maatregelen werden genomen en de overlast steeds meer
toenam.

In het gesprek met bewonerscommissies erkende DSO dit gebrek aan relevante
ervaring. DSO gaf aan te leunen op de ervaring van Uitzendbureau Jobcenter
Haaglanden BV en ook wethouder Norder benoemde de ervaring met huisvesting
van arbeidsmigranten van Jobcenter sinds 1999 in zijn brief aan de
Bewonerscommissie Lozerlaanflats. Bewonersverenigingen maken zich echter
grote zorgen dat de gemeente enigszins naïef leunt op het oordeel van
Jobcenter, aangezien deze een duidelijk commercieel belang heeft bij het
doorgaan van het project. Zonder deze huisvesting geen 360 extra
geplaatste uitzendkrachten voor Jobcenter. Verder boogt de ervaring van
Jobcenter slechts op zeer kleinschalige projecten (ca. 50 personen
Waddinxveen en Monster).
Ook qua veiligheid maakt men zich zorgen. DSO zegt dat er strenge
beheersregels gaan gelden en dat er overleg is geweest met de afdeling
Openbare Orde en Veiligheid van de Bestuursdienst, maar navraag leert dat
er ’s nachts slechts 1 bewaker aanwezig is om toezicht te houden op 360
mannen. De gemeente beweert dat de lokale politie betrokken is bij de
ontwikkeling van de plannen. Het blijkt echter dat Politiebureau
Beresteinlaan (met 1 wijkagent) pas op de hoogte van de plannen was nadat
de Bewonerscommissie Lozerlaanflats het bureau op de hoogte had gesteld!
Tot op heden zijn de strenge beheersregels niet bekend. Wel wordt op de
geplande informatieavond inzicht gegeven in het beheerplan.
De bewonerscommissies geven echter de voorkeur aan inzage en een afschrift
van het beheerplan.
De bewonerscommissies geven echter de voorkeur aan inzage en een afschrift
van het beheerplan. De verzekeringen van DSO naar de bewoners staan in
schril contrast met de recente uitlatingen van wethouder Norder
betreffende de overlast van arbeidsmigranten. Mochten er inderdaad
structurele problemen zijn, dan heeft de gemeente naar eigen zeggen geen
mogelijkheden om de samenwerking met Jobcenter te beëindigen.
De overeenkomsten waarbij de gemeente de grond om niet geeft aan het
commerciële uitzendbureau Jobcenter blijken geen waarborgen te bevatten op
basis waarvan de gemeente de overeenkomsten kan ontbinden. Wethouder
Norder schrijft letterlijk: “Gezien de forse investeringen door Jobcenter
is er geen ontbindende voorwaarde in het contract”. Kortom, de gemeente
heeft zich in een onmogelijke positie gemanoeuvreerd. Bij structurele
problemen heeft de gemeente geen sanctiemogelijkheden of dreiging om de
overeenkomst te ontbinden of om dit project te staken.

Komst woonbarakken tegen de regels

De Haagse Stadspartij heeft uitgezocht dat de komst van woonbarakken voor
Oosteuropese arbeidsmigranten in natuurgebied de Uithof door uitzendbureau
Jobcenter in strijd is met de mededingingsregels van de Europese
Commissie. De gemeente Den Haag heeft Jobcenter, de toekomstige exploitant
van de barakken, het aanbod gedaan om vijf jaar lang gratis var» het
terrein van het voormalige tennispark in de Uithof gebruik te maken om er
woonbarakken neer te zetten. Aangezien Jobcenter vrijwel uitsluitend
actief is in de agrarische sector dient de staatssteun van de gemeente Den
Haag aangemeld te worden bij de Europese Commissie. Ook lijkt het er op
dat het voordeel voor Jobcenter zelfs uitkomt boven de vrijstelling van
200.000 euro voor niet-agrarische steun. De Haagse Stadspartij heeft
hierover schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W.

Omwonenden tegen Polencomplex bij De Uithof
(TV West, 14 dec 2010)

DEN HAAG – Omwonenden zijn tegen het plan van de gemeente Den Haag om een
Polencomplex te bouwen bij De Uithof. Tijdens een buurtbijeenkomst,
maandag, uitten zij forse kritiek. De omwonenden zijn niet blij met de
komst van de Polen, maar volgens eigen zeggen hebben ze vooral bewaar
tegen de manier waarop uitzendorganisatie Jobcentre de Polen onderdak wil
gaan bieden. De werklui worden in barakken ondergebracht.

Bouwer Polenkamp getest op criminele activiteiten
(De Telegraaf, 14 dec 2010)

door Inge Lengton DEN HAAG, dinsdag

Het Westlandse uitzendbureau Jobcenter, dat in Den Haag een reusachtig
slaapkamp voor Polen en Bulgaren wil bouwen, wordt onderzocht op criminele
activiteiten. Dit omdat de Haagse PvdA wil weten of het bedrijf wel zuiver
op de graat is.
Het diepgravende onderzoek moet worden uitgevoerd alvorens het
stadsbestuur de handtekening onder het contract met de ondernemer zet. Die
wil op de locatie van een voormalig tenniscomplex aan de Lozerlaan een
goedkoop slaapcentrum voor Oost-Europeanen neerzetten. Meer dan 360
arbeidsmigranten zouden er kunnen verblijven.

De PvdA wil echter eerst weten of Jobcenter wel deugt. “We hebben
vraagtekens”, verduidelijkt raadslid Gerard Verspuij. “Je hoort op dit
moment te vaak dat zulke bedrijven niet betrouwbaar zijn. Ze zijn
bikkelhard en buiten hun arbeidskrachten nogal eens uit. We weten
uiteraard niet of Jobcenter ook zo is, maar wil je de schijn wegnemen dan
moet je het toetsen.”

Om helderheid te krijgen heeft Verspuij een zogeheten Bibob-verzoek
gedaan. Dit betekent dat een onafhankelijk bureau de gangen van het
uitzendbureau zal nagaan. De Bibob-wet is in 1996 ingesteld in strijd
tegen criminelen die over de rug van overheden hun geld witwassen.

Met het Bibob-verzoek tikt de PvdA haar eigen wethouder Marnix Norder
(integratie) hard op de vingers. Die had namelijk verzuimd om het
onderzoek zelf in gang te zetten.

Tegen het reusachtige Polenkamp dat op steenworp afstand van de Uithof
moet verrijzen, bestaat veel verzet. De omwonenden vrezen dat hun rustige
buurt zal lijden onder de arbeidsmigranten. Gevreesd wordt voor
geluidsoverlast en de massaliteit van het project.

Of het complex er ook daadwerkelijk zal komen, is allerminst zeker. Een
meerderheid van de Haagse gemeenteraad staat er zeer kritisch tegenover.
De PVV, SP, D66, GroenLinks en de Haagse Stadspartij zijn ronduit tegen.
De PvdA en de VVD twijfelen nog. De enige partij die het Polenkamp
volledig ondersteunt, is het CDA.

Volgens wethouder Norder is het ‘Polenhotel’ echter onvermijdelijk. Uit
schattingen blijkt dat er nu al zo’n 30.000 Polen en Bulgaren in Den Haag
wonen en volgens de integratiebestuurder moet de grootste golf nog komen.

“Er moet nu wat gebeuren, en snel. Arbeidsmigranten zijn nu nog vaak op
een illegale en gevaarlijke manier gehuisvest. Tijdelijke
huisvestingsprojecten, zoals de Lozerlaan, creëren in Den Haag
woongelegenheid die beheersbaar, veilig en legaal is”, aldus Norder.

Strenge regels voor Polen
(AD/Haagsche Courant, 14 dec 2010)

Tijdelijke bewoners aan reeks voorschriften gebonden

DEN HAAG Geen alcohol, niet roken, geen geweld, geen huisdieren. Wel een
beheerder voor bewoners en excursies, een internetcafé, minimarkt en dans.

MAARTEN BRAKEMA

Dat alles moet ervoor zorgen dat de huidige bewoners van de Uithof zo min
mogelijk overlast ondervinden van de 360, voor een groot deel vrouwelijke,
Poolse werknemers die worden ondergebracht in een tijdelijk complex aan de
Jaap Edenweg. Die garantie gaf directeur Mumin Gezici van uitzendbureau
Jobcenter de meer dan honderd buurtbewoners die gisteravond naar een
informatieavond waren gekomen in restaurant De Unie aan het Vijverzicht
over de komst van de huisvesting. De omwonenden waren aan het begin van de
avond nog vol zorgen over de komst van de Polen. Kunnen we onze auto’s nog
wel parkeren, trekken ze niet ook prostituees aan, leidt het tot
geluidsoverlast, dronken gebral op straat, kunnen onze vrouwen en kinderen
nog veilig over straat, wat is het effect op de ecologische zone vlak
achter de nieuwe gebouwen? Het zijn maar enkele van de vele vragen die
leven. Een bewoonster: „Hoe kan de gemeente dit in godsnaam bedenken? Je
hoeft niet af te wachten of het mis gaat, maar alleen wanneer.” Volgens
wethouder Marnix Norder (PvdA, stadsontwikkeling) die zelf naar de avond
was gekomen, staat de gemeente voor een moeilijke keuze. Den Haag telt
inmiddels tussen de 20.000 en 30.000 arbeidsmigranten uit Oost-Europese
landen. Een groot deel wil blijven, een deel komt hier tijdelijk werken.
Vooral die laatste groep leeft vaak onder erbarmelijke omstandigheden in
de oudere wijken en zijn ook niet echt van plan te integreren. Voor hen is
een andere oplossing nodig. Zoals de twaalf prefab gebouwen die aan de
Jaap Edenlaan komen te staan. Die worden daar door Jobcenter, een
uitzendbureau dat vooral groente en fruit verpakt in het Westland,
neergezet en uitgebaat. In elk gebouw zijn vijf aparte gedeeltes voor zes
bewoners, met daarin drie slaapruimtes, een douche en wc en een pantry.
Voor een huur van 300 euro per maand. De Polen moeten zich aan strenge
regels houden. Doen ze dat niet,dan krijgen ze een gele kaart, bij een
tweede overtreding een rode. Dan wordt hun contract opgezegd en moeten ze
terug naar hun moederland, aldus directeur Gezici. Eenmaal geconfronteerd
met die voorschriften en hoge huurprijs, sloeg de stemming in de zaal om:
het complex werd bijvoorbeeld opeens ‘een kamp’ genoemd. Een bewoonster:
„We hebben niets tegen Polen, maar wel tegen de manier waarop dit door
onze strot wordt geduwd.” Een meneer riep herinneringen op aan de Tweede
Wereldoorlog. „Dat je onwelwillende jongeren opsluit kan ik me indenken.
Maar hardwerkende mensen..; Ik schaam me als PvdA’er rot.”

Bewoners in beroep tegen Polencomplex
De Telegraaf, 16 nov 2011

Van onze Haagse redactie DEN HAAG, woensdag

Diverse bewonersorganisaties gaan bij de rechter in beroep tegen het besluit van de gemeente Den Haag om de komst van een reusachtig Polenkamp aan de Lozerlaan toe te staan.
De voorbereidingen voor de bouw van het omstreden slaapkamp voor nieuwe
Oost-Europese arbeidskrachten op het voormalige tenniscomplex nabij De
Uithof zijn inmiddels in volle gang. De gemeente verleende onlangs een
bouwvergunning voor de plaatsing van twaalf barakken met in totaal 360
slaapplaatsen.

Het complex mag van de gemeente vijf jaar blijven staan. Voor de grond
hoeft opdrachtgever uitzendbureau Jobcenter geen cent te betalen aan de
hofstad. Buurtbewoners zien de komst van het kamp van meet af aan niet
zitten. Een meerderheid van de Haagse gemeenteraad zag de komst van het
‘hotel’ eerst ook niet zitten, maar verantwoordelijk wethouder Marnix
Norder (PvdA, volkshuisvesting en integratie) heeft toch een meerderheid
voor zich weten te winnen.

Vandaag tijdens een commissievergadering zullen er alleen nog wat
kritische vragen worden gesteld over de randvoorwaarden. Zo wil de PvdA
van haar eigen wethouder de toezegging dat de gemeente ook toezicht gaat
houden op het naleven van de cao’s van de buitenlandse werknemers. De
linkse partij heeft er moeite mee dat de huisbaas tegelijkertijd ook
werkgever is van de gastarbeiders. Wethouder Norder, herstellende van een
zware medische ingreep, zal worden vervangen door wethouder Peter Smit.

Bewonersorganisaties zijn erg teleurgesteld. Zij hadden gehoopt dat de
wethouder zou worden teruggefloten. Onlangs werd hun bezwaarschrift ook al
afgewezen. Als laatste redmiddel stappen ze nu naar de rechter, die zal op
14 februari uitspraak doen.

Of het uitzendbureau de uitspraak van de rechter afwacht is niet
duidelijk. Het bedrijf was de afgelopen twee dagen niet bereikbaar voor
commentaar.

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN
van het raadslid De heer J. Wijsmuller

Den Haag, 14 december 2010

Inzake: Beantwoording schriftelijke vragen met betrekking tot de huisvestingslocatie Lozerlaan

Het raadslid De heer J. Wijsmuller heeft op 22 november 2010 een brief met daarin 10 vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoorden wij deze vragen als volgt.

1. Event Plaza betaalde tot aan het beëindigen van de pachtovereenkomst een pacht van € 2.254,17 per maand voor gebruik van het terrein. Volgens het kadaster is er nog steeds een recht van opstal gevestigd door Event Plaza Beheer op het terrein van het tennispark, en moet de (rest)waarde van de opstal door de gemeente nog vergoed worden. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

Ja.

2. In antwoord op feitelijke vragen van Bart Brands heeft de wethouder geantwoord dat de kosten voor het beschikbaar stellen van de lokatie aan Jobcenter EURO 98.000,- bedragen. Kan het college een specificatie geven van deze kosten? Zo nee, waarom niet?

Nee. Deze specificatie wordt niet openbaar, omdat het de geraamde kosten zijn van werkzaamheden die nog moeten worden aanbesteed.

3. Onder staatssteun in de landbouwsector dient volgens de Europese Commissie te worden verstaan: alle staatssteun, die wordt verleend voor activiteiten op het gebied van productie, verwerking en afzet van landbouwproducten. Vallen de werkzaamheden van Jobcenter, een commercieel bedrijf gespecialiseerd in het aanbieden van in Polen geselecteerde arbeiders voor de agrarische sector, onder werkzaamheden voor de landbouwsector zoals gedefinieerd door de Europese Commissie? Zo nee, waarom niet?

Staatssteunregelingen inzake landbouwproducten zijn alleen van toepassing op primaire landbouwbedrijven die de landbouwproducten produceren. Onder primaire landbouwbedrijven worden de boeren verstaan, zie artikel 1 van de Regeling. Jobcenter is geen landbouwbedrijf. Jobcenter is een uitzendbureau, dat werknemers ter beschikking stelt aan agrarische ondernemers. Deze regeling is dan ook niet van toepassing op de activiteiten van Jobcenter.

4. Na multilateraal overleg met de lidstaten heeft de Commissie in 2006 nieuwe algemene communautaire richtsnoeren voor staatssteun in de landbouwsector goedgekeurd, die met ingang van 1 januari 2007 van kracht zijn. Als uitgangspunt voor de nieuwe richtsnoeren geldt dat alle staatssteun in de landbouwsector verenigbaar moet zijn met het gemeenschappelijk landbouwbeleid en het plattelandsontwikkelingsbeleid van de Gemeenschap, alsook met haar internationale verplichtingen, en meer in het bijzonder de WTO-overeenkomst inzake de landbouw. Staatssteun uitsluitend gericht op verbetering van de financiële positie van de ontvanger zonder dat deze enige tegenprestatie hoeft te leveren, kan niet als verenigbaar met het verdrag worden beschouwd. In welk opzicht is de staatssteun aan Jobcenter verenigbaar met het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Commissie. En waaruit bestaat de tegenprestatie die Jobcenter aan de gemeenschap levert?

Zie antwoord 3. Aangezien de activiteiten van Jobcenter niet onder de staatssteunregelingen inzake landbouwsector vallen, zijn de onderliggende richtsnoeren en WTO-landbouwovereenkomst ook niet van toepassing.

5. Volgens het college is er geen sprake van ongeoorloofde staatssteun omdat de bijdrage kleiner is dan € 200.000,- en derhalve valt onder de z.g. ‘de minimus’ regeling. Om de overschrijding van het ‘de minimisplafond’ te voorkomen, dient de decentrale overheid volgens de regels van de Europese Commissie, alvorens steun te verlenen, de betrokken onderneming een verklaring te vragen over alle andere in de twee voorgaande belastingjaren en in het lopende belastingjaar ontvangen ‘de minimissteun’. Heeft het college deze verklaring al ontvangen? Zo nee, waarom niet?

Jobcenter is gevraagd of zij eerder steun hebben ontvangen. Jobcenter heeft verklaard dat zij een dergelijke steun niet eerder hebben ontvangen. Nu de bouwaanvraag concreet is zal Jobcenter hiertoe binnenkort een schriftelijke verklaring afgeven.

6. Is het college er van op de hoogte dat de ‘de minimus regeling’ niet geldt voor de
landbouwsector? Zo nee, waarom niet?

Zie antwoord 3. Aangezien de activiteiten van Jobcenter niet onder de specifieke staatssteunregelingen inzake landbouwsector vallen, vallen de activiteiten van Jobcenter in de algemene staatssteunregels inzake de ‘de minimis regeling’. Overigens kent de landbouwsector ook een specifieke ‘de minimis regeling’.

7. Heeft het college al een berekening gemaakt van de huurprijs van het terrein en het gebouw die gebaseerd is op marktconforme huurprijzen om daarmee het bedrag aan staatssteun te berekenen? Zo nee, waarom niet?

Er is een gebruiksvergoeding bepaald voor het terrein van € 145.000,- voor een periode van vijf jaar.

8. Staatssteun is elk voordeel dat met overheidsmiddelen ten goede komt aan een onderneming. Kan het college een gespecificeerde berekening overleggen van alle voordelen die de gemeente met de bewuste locatie aan Jobcenter verleend, zoals geen huur in rekening brengen, plan- en apparaatskosten, aanleggen van openbare werken, bouwrijp maken, etc.?

Nee. Het kostenoverzicht betreft ramingen, die niet openbaar worden gemaakt vanwege de aanbesteding van bijvoorbeeld riolering en droge blusleidingen. Het gebruik van de locatie is mogelijk, omdat de voorziene ontwikkeling in tijd naar achteren is geschoven. Er is gekozen voor de insteek, dat de geraamde gebruiksvergoeding is aangemerkt als staatssteun. Een aantal kosten zoals onderzoeken (behoudens onderzoek Flora&faunawet) zijn kosten, die gemaakt worden voor de toekomstige ontwikkeling. Evenzo is het weer in gebruik nemen van de parkeerplaats naast het voormalige tennispark gezien als het herstel.
Een aantal kosten zijn wel toe te rekenen naar het in bruikleen kunnen geven van de locatie voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Als uitgangspunt is gehanteerd, dat het als staatsteun aan te merken bedrag óf de gebruiksvergoeding óf de gemaakte kosten betreft. Indien de uitleg zo zou moeten zijn dat zowel de gebruiksvergoeding als de kosten bij elkaar opgeteld dienen te worden, dan wordt het bedrag van € 200.000,- overschreden. Indien de kosten meer dan €200.000,- bedragen, dan is er een andere oplossing, namelijk een DAEB constructie (Diensten van Algemeen Economisch Belang-constructie). Deze constructie houdt in dat dienstverleners onder voorwaarden compensatie ontvangen voor activiteiten, die zij uitvoeren in het kader van een algemeen belang. Uiteraard mag de compensatie niet meer betreffen dan de strikt noodzakelijke kosten om het algemeen belang te kunnen verwezenlijken. Onze berekeningen wijzen uit, dat Jobcenter een dermate grote financiële inspanning levert, dat hier in ieder geval sprake van is.

9. Wat doet de gemeente aan de veroorzaker van het probleem van slechte huisvesting van Oost- Europeanen, namelijk de uitzendbureaus die werknemers op straat zetten als er geen werk meer is om andere redenen hun huisvestingstaak verwaarlozen?

De gemeente treedt op tegen het in strijd met de bouw- en woonregelgeving huisvesten van personen (dus ook Oost Europese werknemers). Echter tegen het niet huisvesten van werknemers treedt de gemeente niet op. De gemeente heeft hierin geen taken en bevoegdheden.

10. In het kader van de bouwvergunningsprocedure zal een informatieavond voor bewoners worden georganiseerd. Is al bekend wanneer deze bijeenkomst plaats zal vinden? Zo nee, waarom niet?

De informatieavond zal op 13 december 2010 worden gehouden.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen