De gemeente Den Haag verstrekt geen huisvuilkalender meer. We moeten het zelf maar uitzoeken op internet. En als je geen computer hebt heb je pech. Raadslid Gerwin van Vulpen van de Haagse Stadspartij: “Wat een slechte service van de gemeente. Dit is gewoon bot en kil bezuinigen.”

Update: De vragen zijn beantwoord.

 

De Haagse Stadspartij heeft vragen gesteld en wil in ieder geval dat de kalender kan worden besteld of afgehaald.

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN
van het raadslid de heer G.W. van Vulpen

Den Haag, 18 januari 2013

Inzake: Digitale huisvuilkalender

Het raadslid de heer G.W. van Vulpen heeft op 27 november 2012 een brief met daarin zeven vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Kent het college de nieuwe digitale huisvuilkalender?

Ja.

2. Bewoners van Den Haag hebben een brief in de bus gekregen van de gemeente waarin staat dat “de huisvuilkalender alleen digitaal beschikbaar is”. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

Ja.

3. In de brief staat o.a. het volgende: “Heeft u echt geen internet en/of printer? Wellicht dat familie, bekenden of buren u willen helpen. Beschikt u wel over internet en de mogelijkheid om te printen? Misschien kunt u dan anderen helpen.” Is het college er van op de hoogte dat een deel van de inwoners van Den Haag geen computer met printer heeft? En is bekend om hoeveel inwoners het gaat?

Volgens het CBS heeft ongeveer 94 procent van de Nederlandse huishoudens een internetaansluiting. Volgens de stadsenquête is dit in Den Haag in 2012 93 procent. Een printer is echter niet noodzakelijk.
Het verstrekken van essentiële informatie op papier is geen wettelijke plicht. Om bewoners zo goed mogelijk te informeren, wordt bij wijziging van een inzameldag echter altijd een brief gestuurd. Inwoners die geen toegang hebben tot internet, kunnen via het KlantContactCentrum, telefonisch via 14070 de inzameldagen opvragen. Ook kan persoonlijk bij een stadsdeelkantoor aan de informatiebalie of bij de Haagse bibliotheken een print worden opgevraagd.

4. De overheid is wettelijk verplicht om essentiële informatie op papier te verstrekken. Hoe gaat het college in dit geval voorzien in deze wettelijke plicht?

Zie beantwoording bij vraag 3.

5. Is het college bereid om voor inwoners van Den Haag zonder computer met printer de kalender op verzoek toe te zenden, dan wel een afhaalmogelijkheid in de buurt te creëren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe?

Zie beantwoording bij vraag 3.

6. Het college verwacht dat inwoners zelf de huisvuilkalender uitprinten en aan de binnenkant van het keukenkastdeurtje hangen. Is bekend welk percentage inwoners de huisvuilkalender daadwerkelijk uitprinten? En kan het college uitleggen hoe groot de winst voor het milieu dan is?

Het is niet bekend welk percentage inwoners de huisvuilkalender daadwerkelijk heeft ophangen. Het uitprinten van de huisvuilkalender is niet noodzakelijk. Wekelijks wordt het restafval en gft op dezelfde dag ingezameld. Oud papier wordt vierwekelijks op dezelfde dag ingezameld. Men hoeft derhalve niet continu de kalender te raadplegen om te weten wanneer het huisvuil kan worden aangeboden. De inzameldagen zijn bovendien 24 uur per dag via de website op te roepen. De huisvuilkalender alleen nog maar digitaal aanbieden levert winst op voor het milieu. Er hoeven immers geen huisvuilkalender te worden gedrukt en verspreid.

7. Hoeveel geld bespaart de gemeente met deze digitale huisvuilkalender t.o.v. een analoge kalender?

In het coalitieakkoord ‘Aan de Slag’ (RIS173030) is een versobering op voorlichting en communicatie opgenomen van € 3 mln. structureel. Invulling van deze gemeentebrede bezuiniging heeft geleid tot een verlaging van het budget van de huisvuilkalender van € 90.000 vanaf 2014. Door het niet meer verzenden van de papieren huisvuilkalender wordt deze besparing vanaf 2014 verwezenlijkt. Alhoewel in 2012 bij alle huishoudens in Den Haag een folder is bezorgd in plaats van de huisvuilkalender, is inmiddels al circa € 50.000 bespaard op de ontwerp-, druk- en met name bezorgkosten. Voor het drukken van de huisvuilkalender zouden namelijk 48 verschillende versies moeten worden ontworpen en gedrukt die geadresseerd bij alle huishoudens in Den Haag bezorgd dienden te worden. In de huidige situatie is een algemene folder gedrukt die huis-aan-huis bij alle huishoudens is bezorgd. De middelen zijn dit jaar echter aangewend voor de investering in de digitale huisvuilkalender op de gemeentelijke site en de intensivering van de communicatie-uitingen (zoals advertenties in kranten en trams, posters en spotjes op radio en tv). In 2013 is het belangrijk deze intensivering op communicatie in mindere mate door te zetten en blijvend te investeren in een goede en gebruiksvriendelijke digitale kalender. Ook worden mogelijkheden onderzocht om applicaties te ontwikkelen voor bijvoorbeeld smartphone of tablet. Hierdoor kunnen de besparingen in 2013 nog niet kunnen worden ingeboekt. Vanaf 2014 wordt de korting op het budget van € 90.000 doorgevoerd en is de totale structurele besparing gerealiseerd.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Reacties:

1. Op 2012-11-27 21:52:19 schreef Lizzie van Dam:

Helemaal mee eens, bot en minachtend!

2. Op 2012-12-07 23:20:49 schreef Kay Buikstra:

Wat me verbaasd heeft is de domme manier waarop de Haagse burgers aangesproken worden. Alsof we niet in de gaten hebben dat het papier van de brief die we allemaal in de bus gekregen hebben ook gebruikt had kunnen worden om de nieuwe huisvuilkalender (wat kleiner dan vorig jaar) op af te drukken. Alsof we een papieren kalender niet ook overal en altijd kunnen raadplegen als we hem gewoon in de zak stoppen. Misschien bezuinigt de gemeente op deze manier een klein beetje, maar dat geld wordt niet aan de inwoners terug gegeven om een mobiele telefoon van te kopen, of om een internetabonnement te betalen, of om een printer te kopen, of om printerinkt en papier te kopen om zelf de kalender af te drukken. In feite is deze zogenaamde bezuiniging van de gemeente gewoon weer een lastenverzwaring voor de burger.

3. Op 2012-12-26 16:25:26 schreef A. Reitsma:
Fijn dat de Haagse Stadspartij vragen gesteld heeft en wiler voor opkomt dat de kalender kan worden besteld of afgehaald.

4. Op 2013-01-03 13:14:37 schreef pieter:

Nu er zijn wel een hoop ondergrondse containers in een groot deel van de stad maar dat de gemeente wilt dat je bij de buren een printje moet gaan vragen, als je geen internet hebt, terwijl zijzelf digitaal kantoor houden.

5. Op 2013-12-23 14:40:10 schreef Joop van Zaanen:

Ik wil de digitale huisvuilkalender printen maar kan hem nergens vinden. Kan dat pas als het 2014 is.
Ik krijg wel info over de gemeente maar geen huisvuilkalender.
Groeten Joop van Zaanen

6. Op 2013-12-24 23:22:35 schreef Adriaan Pels:

Ik mis een reactie van Gerwin van Vulpen op de antwoorden van B & W op zijn vragen. Alles naar tevredenheid geregeld?

7. Op 2013-12-28 10:27:12 schreef piet:

Ik vind het een prima bezuiniging. Liever bezuiniging op dit soort onbenulligheden dan dat je echt geraakt word als burger.En bezuinigingen moeten nu eenmaal in deze tijd en dat is nooit naar ieders volle tevredenheid. Bekijk het positief, de mensen moeten weer is bij hun buren en/of familie langs voor een kop koffie en een printje.

8. Op 2013-12-31 00:38:38 schreef Gerwin:

Het is inderdaad een ordinaire bezuiniging, waarbij in eerste instantie niet nagedacht is over een oplossing voor de tienduizenden Hagenaars zonder computer of printer. Het is voor hen een schrale troost dat ze nu een printje bij het stadsdeelkantoor of bibliotheek kunnen halen.
Overigens staat voor de Bloemenbuurt de PDF versie van de huisvuilkalender al online.
http://huisvuilkalender.denhaag.nl/HuisVuilFrontOffice/Resultaat/2565CT/72/%20/01-01-2014/31-01-2014

9. Op 2013-12-31 16:08:02 schreef Adriaan Pels:

Natuurlijk gaat het hier om een bezuiniging, de gemeente zelf windt er geen doekjes om. Maar er zit nog een aspect aan. De toelichting en de antwoorden op de vragen van Gerwin zeggen ook iets over het beleid van de gemeente bij de overgang naar het digitale tijdperk. Want dat is hier tevens aan de orde: de verandering van een dienst op papier naar volledig digitaal. Die ontwikkeling van papier naar internet is overal aan de gang, kijk naar het eigen digitale loket van der gemeente. En vergeet niet het internetbankieren, de mogelijkheid reizen te boeken, verzekeringen af te sluiten, afspraken te maken (ziekenhuis) en wat al niet. Een ander wordt versneld door de noodzaak van bezuinigingen maar er ook zonder die zou de ontwikkeling niet te stuiten zijn. Het advies van deskundigen hierbij is: bied eerst een digitale versie aan naast de papieren en stap pas volledig over op digitaal als er voldoende signalen zijn dat de doelgroep aan de verandering toe is, maar houd er rekening mee dat (nog) niet iedereen over toegang tot internet beschikt. Zo bekeken is de gemeente goed bezig. Eerst op papier èn digitaal en na cijfers geraadpleegd te hebben over internetgebruikers nu volledig overgestapt op digitaal, maar met mogelijkheden voor wie dat wil terug naar papier.
Gezien de reacties is men hierdoor verrast en een beleidsnota over dit onderwerp had meer begrip op kunnen opleveren. Ik neem althans aan dat die er niet is, want anders waren de vragen van Gerwin niet nodig. Maar wellicht dat het er nog van komt. Anders kunnen we er wellicht om vragen. Want een ding is zeker: aan het digitale tijdperk valt niet te ontkomen.