Den Haag, 23 september 2016 – De Haagse Stadspartij is niet te spreken over de weigering van de HTM om mee te werken aan de campagne van VluchtelingenWerk. Door vluchtelingen als controversieel te bestempelen, bedrijft de HTM directie zelf politiek, vindt de HSP.

De bedoeling van VluchtelingenWerk Nederland was om rond Prinsjesdag in Den Haag twee trams 4 weken lang te laten rondrijden met de boodschap ‘Nederland is vol… met gastvrije mensen die vluchtelingen een warm hart toedragen’. Alleen in Den Haag werd de boodschap door de HTM controversieel gevonden en afgeblazen. In Rotterdam en Amsterdam reden de trams met de boodschap wel.

HSP raadslid Fatima Faid: “Vluchtelingen zijn mensen en mensen kan je nooit controversieel noemen. Hiermee heeft de HTM directie honderden bewoners van onze stad van Vrede en Recht die positief en gastvrij vluchtelingen een warm welkom hebben geboden, keihard in de kou gezet”.

HSP raadslid Gerwin van Vulpen: “De HTM zegt geen politiek te willen bedrijven, maar doet dat juist wél door een vriendelijke boodschap van een maatschappelijke organisatie te weigeren! Wij willen dat het college de directie van de HTM hierop aanspreekt of richtlijnen hiervoor opstelt om dit een volgende keer te voorkomen”

De Haagse Stadspartij heeft hierover samen met de PvdA, de SP, de Partij voor de Dieren en Groen Links schriftelijke vragen gesteld aan het college:

Het raadslid de heer Van Vulpen heeft, samen met vijf andere raadsleden, op 22 september 2016 een
brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
Aan de voorzitter van de gemeenteraad,
In Amsterdam en Rotterdam rijden vanaf de maandag voor Prinsjesdag twee trams 4 weken lang
met de boodschap ‘Nederland is vol… met gastvrije mensen die vluchtelingen een warm hart
toedragen”. De bedoeling van VluchtelingenWerk Nederland was om deze tram rond Prinsjesdag ook
in Den Haag te laten rijden. 4200 mensen hebben hun naam op een tram gezet en deze actie betaald.
Ook burgemeester Eberhard van der Laan heeft zijn naam op de tram in Amsterdam gezet. De
boodschap werd door de HTM als controversieel bestempeld. De HTM vreesde bij het plaatsen van
de boodschap voor de veiligheid van de trams en het personeel en trok daarop de goedkeuring in.
Hiermee heeft de HTM in onze stad van Vrede en Recht geweigerd mee te werken aan een campagne
van VluchtelingenWerk Nederland om de positieve kant van de opvang van vluchtelingen in ons land
onder de aandacht te brengen. Premier Rutte noemde onlangs in het tv-programma Zomergasten
nog dat de grote stille meerderheid in Nederland asielzoekers accepteert.
Onder verwijzing naar artikel 30 van het reglement van orde leggen wij het college, als
aandeelhouder van de HTM, de volgende vragen voor:
1. Is het college bekend met de weigering van de HTM om de tekst “Nederland is vol…met gastvrije
mensen die vluchtelingen een warm hart toedragen” van VluchtelingenWerk Nederland aan te
brengen op de tram?

Ja.

2. Is het college het met ons eens dat de HTM geen politieke maar maatschappelijke organisatie is
en daarmee gewoon medewerking had kunnen verlenen aan het verzoek van VluchtelingenWerk
Nederland, net als in Rotterdam en Amsterdam is gebeurd? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college met ons van mening dat de directie van de HTM met het weigeren van de
reclameboodschap van een maatschappelijke organisatie zelf een politieke keuze maakt? Zo nee,
waarom niet?

4. Is het college met ons van mening dat wij als stad van Vrede en Recht in humanitair opzicht een
voorbeeldfunctie vervullen en dat ook mogen verwachten van publieke organisaties in onze stad
als de HTM? Zo nee, waarom niet?

5. Is het college, als aandeelhouder, bereid de HTM hierop aan te spreken of hiervoor richtlijnen op
te stellen en het resultaat hiervan op korte termijn terug te koppelen aan de gemeenteraad? Zo
nee, waarom niet?

Antwoord vraag 2 tot en met 5:
De taken die HTM uitvoert zijn door gemeente op afstand geplaatst. HTM Personenvervoer is
vennootschap en wordt aangestuurd door een zelfstandig bevoegde directie, onder toezicht van een
Raad van Commissarissen. De gemeente heeft – via HTM Beheer – de rol van aandeelhouder. Het
beleid ten aanzien uitingen op de trams van HTM Personenvervoer is geen onderwerp wat de directie
aan de aandeelhouders dient voor te leggen, dit is een zelfstandige bevoegdheid van de directie.
Eenieder die het niet eens is met dit beleid kan zich rechtstreeks tot HTM wenden. Wij hebben
begrepen dat jongeren van DWARS ook van deze gelegenheid gebruik hebben gemaakt.
Om de vragenstellers ter wille te zijn heeft het college de directie verzocht om informatie over het
beleid van HTM ter zake uitingen op de trams. De reactie van de directie van HTM was als volgt:
“HTM verzoekt adverteerders te voldoen aan het gestelde in de Nederlandse Reclame Code. Daarnaast
biedt HTM geen advertentieruimte aan politieke boodschappen en/of politieke partijen, uitingen over
controversiële onderwerpen, alcohol en tabak of geloofsovertuiging. HTM neemt deze neutrale positie
in als aanbieder van advertentieruimte omdat zij opereert als nutsbedrijf ten dienste van de gehele
samenleving.”

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen