Vergeten vragen over scholierenrellen Benoordenhout

Na de PVV heeft ook de Haagse Stadspartij vragen ingediend over de scholierenrellen in Benoordenhout. Fractievoorzitter Peter Bos: “Deze testosteronbommen moeten keihard aangepakt worden. Laat hun ouders het ook maar voelen: Een fikse korting op de hypotheekrenteaftrek zal ze leren”. Ook verwijst de partij naar de recente “Pleur Op”-uitspraak van wijkbewoner en premier Rutte. Bos: “De wijk is al zeer kwetsbaar door de eenzijdige bevolkingssamenstelling van hoge inkomens. Door de uitspraken van premier Rutte nemen taalverruwing en radicalisering in Benoordenhout alleen maar toe.”

Het raadslid de heer Bos heeft op 21 september 2016 een brief met daarin vier vragen aan de voorzitter
van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Bent u met de Haagse Stadspartij van mening dat hier geen sprake is van baldadigheid maar
van openlijke geweldpleging door jeugdige testosteronbommen en dat dit keihard moet worden
aangepakt? Zo neen, waarom niet?

2. Bent u met de Haagse Stadspartij van mening dat zowel daders als falende ouders op alle
mogelijke manieren moeten worden aangepakt, bijvoorbeeld door te korten op de
hypotheekrenteaftrek? Zo neen, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen kunnen en zullen er
worden genomen?

3. Bestaat er een verband tussen de “Pleur toch op”- uitspraak van de minister-president en de
huidige verruwing van omgangsvormen in Benoordenhout?

4. Wat gaat het college er aan doen om verdere radicalisering van lyceum-kakkers in het
Benoordenhout in de kiem te smoren?

Ad 1 t/m 4
Het college heeft gepast oog voor radicale Haagse kakkers. In meer serieuze zin verwijzen wij u naar
het antwoord op de vragen van de raadsleden Elissen en Van Hees (RIS 295054 en 295056).

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen