HSP: Fiets welkom op Grote Markt

De Haagse Stadspartij is niet te spreken over het weghalen van foutief geparkeerde fietsen bij de Grote Markt en roept het college op het matje.

Update: De vragen zijn beantwoord.

 

Een stalling die sluit voordat de horeca dichtgaat, ondernemers die spreken van doorslaand beleid, boze fietsers en een facebook-pagina als protest met ruim 360 “likes”. In plaats van fietsgebruik te stimuleren wordt met de botte bijl gehandhaafd. De Haagse Stadspartij wil van het college weten waarom er niet beter overlegd is en pleit voor ruimere openingstijden van de verplichte stalling. “Haal fietswrakken consequent weg en creëer voor kort parkeerders zogenaamde “Haagse rijtjes” dan is het probleem ook opgelost”, zegt fractievoorzitter Joris Wijsmuller.

Fietsenstalling Grote Markt misschien langer open
(Westonline, 16 apr 2013)

De gratis fietsenstalling op de Grote Markt in Den Haag gaat mogelijk langer open. Het college van burgemeester en wethouders onderzoekt of dit kan. Dit antwoordt het college op vragen van de Haagse Stadspartij. Bezoekers van de Grote Markt willen verruiming van de openingstijden van de stalling. Na de invoering van het fietsverbod per 1 april kunnen ze alleen nog hier terecht om hun fiets te parkeren maar de stalling sluit om drie uur ’s nachts en dat zou te vroeg zijn. Veel jongeren gaan nog tot zeker vier uur ’s nachts uit.

Actie op Facebook
Een handtekeningenactie op Facebook hierover is door honderden mensen getekend. Maar volgens het college zijn er voldoende alternatieven in de buurt om de fiets vrij te stallen. Zo zijn er fietsnietjes op de Lutherse Burgwal en is er op de Prinsengracht een stalling die 24 uur per dag open is. Toch gaat het college kijken of de stalling langer open kan blijven.

Begrip voor fietsverbod
Verder schrijft het college dat er veel begrip is voor het fietsverbod. ‘Om te beginnen zijn onze promoteams door het publiek steeds correct en begripvol bejegend’, schrijft het college. ‘Wij zijn als gemeente wel een wat anders gewend! Verder blijkt dat veel mensen bereid zijn om hun fiets in de stalling te zetten want het aantal gestalde fietsen is gestegen van ongeveer 40 per dag tot 190.’

Verbod Markt genegeerd
(AD/Haagsche Courant, 3 apr 2013)

DEN HAAG Het stallingsverbod voor fietsen op de Grote Markt wordt nog massaal
genegeerd. Gisteren haalde medewerkers van de gemeente zeker honderd rijwielen van het plein. Rond 16.00 uur stonden er alweer vijftig nieuwe.

Gemeente verwijdertal honderd fietsen

Het is nog duidelijk wennen voor bezoekers van de Grote Markt. Een jonge Hagenaar
zet rond 16.00 uur zijn scooter naast de speelgoedwinkel. De twee grote spandoeken
die hem erop wijzen dat dat sinds 1 april niet meer mag, zijn hem even ontgaan.
Hoezo ben ik in overtreding?” vraagt hij zichtbaar verbaasd.

De scooterrijder is niet de enige die nog in onwetendheid verkeert. Deze
dinsdagmiddag staan er op het plein rond vieren ruim vijftig fietsen die er niet
meer mogen staan. En dan heeft de gemeente er in de loop van de dag al zo veel
weggehaald.

Ze hebben hier vandaag honderd fietsen gebracht, zegt Fazel Azizi van de Bicyclette
aan de Laan, pal om de hoek van de speelgoedwinkel. Tot 1 mei kunnen de eigenaren
hun geruimde fietsen bij hem terugkrijgen. Daarna gaan ze rechtstreeks naar het
fietsdepot op de Binckhorst.

De Bicyclette is de plek waar de bezoekers van de Grote Markt hun fietsen voortaan
legaal kunnen stallen. Voorlopig zelfs gratis, maar dat heeft nog weinig effect.
Deze dinsdag hebben 53 bezoekers gebruikgemaakt van de stalling.

Iets meer dan gewoonlijk sinds de Bicyclette geen geld meer kost, weet Azizi. Maar
dat heeft ook te maken met het mooie weer. Kortom,” vindt Azizi, mensen moeten nog
duidelijk wennen. De komende dagen zal het wel drukker worden.

Wrakken

Niet iedereen is even overtuigd van het nut van het verbod op het parkeren van de
fiets. Maarten Hinlopen, die eigenaar van veel horeca op het Haagse plein is, beziet
de schoonmaakactie zuinigjes.

Dat ze hier wrakken weghalen, vind ik prima,” zegt hij. Er zijn vanochtend fietsen
geruimd die er al sinds oud en nieuw stonden. Maar om fietsen nu al na een halfuur
te verwijderen, gaat mij wel erg ver. Wie hier even een bakkie koffie komt halen en
zijn fiets niet in de weg zet, zou je met rust moeten laten.

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN
van het raadslid De heer G.H.M. Wijsmuller

Den Haag, 16 april 2013

Inzake: Fietsstallingsverbod Grote Markt

Het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller heeft op 5 april 2013 een brief met daarin zes vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Naar aanleiding van het artikel “Verbod Markt genegeerd” in het AD van 3 april leg ik, onder verwijzing naar artikel 38 van het reglement van orde, het college de volgende vragen voor.

1. In het twee-minutendebat in de raadsvergadering van 14 februari 2013 over het fietsparkeren bij de Grote Markt was het argument van de wethouder dat de economische functie van de Grote Markt wordt belemmerd door het ongelimiteerde stallingsgedrag. Is het juist dat de economische functie van de Grote Markt voor het grootste deel wordt gevormd door de horeca en de daarbij behorende terrassen? Zo nee, waarom niet?

Ja, dat is juist. Daarbij spelen de fysieke toegankelijkheid, alsmede de aanblik (rommelig danwel opgeruimd) een belangrijke rol. Overigens speelt de pilot Grote Markt een rol in het starten van een cultuurverandering met betrekking tot het fietsgebruik in de binnenstad: “Ja, kom op de fiets en stal hem zo dat niemand daar last van heeft.”

2. In verschillende media heeft Maarten Hinlopen, de horeca-exploitant van de Grote Markt (o.a. Boterwaag, Supermarkt, September, Zwarte Ruiter, Zeta, Vavoom), aangegeven alleen van de fietswrakken af te willen en noemt hij het huidige beleid om ook alle andere fietsen weg te halen ongewenst. Hoe is het overleg met de horeca-ondernemers verlopen en hoe heeft deze miscommunicatie kunnen ontstaan?

Er heeft overleg plaatsgevonden tussen de wethouder VBV en twee horeca-ondernemers van de Grote Markt (de heren Hinloopen en Chin). Dit overleg heeft plaatsgevonden voordat de handhaving van start ging. De beide horeca-ondernemers hebben in dit overleg aangegeven dat zij vooral hinder ondervinden van de fietswrakken en zwerffietsen en willen dat de fietsen van hun klanten met rust worden gelaten. De wethouder VBV heeft uitgelegd dat een algeheel stallingsverbod nodig is om het
probleem van de fietsenwrakken en zwerffietsen effectief aan te kunnen pakken.
Met de ondernemers is afgesproken om op een klantvriendelijke manier te handhaven. Dat wil zeggen eerst waarschuwen en dan pas handhaven. Op drukke momenten ’s avonds en/of s ’middags is er een promotieteam om fietsers naar de Biesieklette te verwijzen en te attenderen op het stallingsverbod. Het daadwerkelijk verwijderen van fietsen vindt momenteel drie per week en alleen in de ochtenduren plaats. Er wordt regelmatig contact onderhouden met de ondernemers over de ervaringen.

3. Heeft het college ook overlegd met de gebruikers van de Grote Markt, zoals de bezoekers van de horeca? Zo ja, wat was hun mening hierover? Zo nee, waarom niet?

Nee, er heeft geen overleg plaatsgevonden met de gebruikers van de Grote Markt. Het college heeft wel gesproken met de Fietsersbond als belangenbehartiger van de doelgroep fietsers. De Fietsersbond gaf aan positief te zijn omdat er een goede gratis stalling voor handen is. Ruim drie weken voorafgaand aan het ingaan van het stallingsverbod heeft er een uitgebreide promotie campagne plaatsgevonden, door middel van promotie teams, aankondigingen in de horeca en in de media. Deze promotie campagne was bedoeld om bezoekers van de Grote Markt te informeren en naar de stalling te verwijzen.

4. Hecht het college aan een breed draagvlak van direct betrokkenen in deze zaak? Zo ja, waaruit blijkt dat?

Ja. In de praktijk ontmoeten wij ook veel draagvlak. Om te beginnen zijn onze promoteams (voorlichters ter plekke en op de uitgaansmomenten) door het publiek steeds correct en begripvol bejegend. Wij zijn als gemeente wel eens wat anders gewend! Vervolgens blijkt in de praktijk, dat velen bereid zijn om de fiets inderdaad in de gratis, overdekte en bewaakte stalling te zetten. Het aantal dagelijkse stallers in de stalling Grote Markt is reeds nu gestegen van 40 a 50 per dag naar ca. 190 (en dat is nog voor het echte goede weer/fietsseizoen). Tenslotte blijkt dat tijdens de reguliere handhavingsacties, ’s ochtends drie keer per week, er telkens slechts een handvol fietsen hoeft te worden weggehaald (maandagochtend 15 april 0!). Het achterlaten van fietsen vindt dus nauwelijks nog plaats. Het fenomeen waar met name op facebook negatief op gereageerd wordt, namelijk dat men de fiets na een half uur stalling al wegknipt, doet zich in de praktijk dus niet of nauwelijks voor. Dat kan ook niet met drie keer handhaven per week.

5. De gratis fietsenstalling is nu door de week open van 8.30 tot 01.30 en in het weekend van 8.30 tot 03.00 uur. De horeca op de Grote Markt sluit op datzelfde tijdstip of later. Veel fietsers die hun fiets op of bij de Grote Markt zetten, gaan daarna door naar de nachthoreca op en rond de Grote Markt, die sluiten pas tegen de ochtend. Is het college met mij van mening dat de sluitingstijd van de fietsenstalling op de sluitingstijd van de horeca moet aansluiten en de fietsenstalling eigenlijk 24/7 open zou moeten zijn? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is het college bereid de sluitingstijd van
de fietsenstalling aan te passen?

De openingstijden van de Biesieklette zijn zo veel mogelijk afgestemd op de openingstijden van de horeca. Het merendeel van de horeca op de Grote Markt sluit eerder dan de Biesieklette. Voor de late bezoekers is er in de directe omgeving voldoende gelegenheid om de fiets vrij te stallen. Op de hoek Grote Markt-Lutherse Burgwal zijn diverse nietjes. Op slechts enkele minuten lopen is in de Prinsengracht ter hoogte van het Paard een onbewaakte fietsenstalling die 24 uur per dag vrij toegankelijk is. Het college is in overleg met Biesieklette om te onderzoeken of de openingstijden van de Biesieklettestalling Grote Markt nog iets verruimd kunnen worden.

6. Is het college met mij van mening dat de kans groot is dat de huidige strenge handhaving leidt tot stalling en mogelijke overlast in de omringde (winkel)straten? Zo nee, waarom niet?

Er is geen sprake van “strenge handhaving”. Deze is juist zeer klant- en fietsvriendelijk en gericht op “minimale hinder, maximaal resultaat”. Overigens, het college is zich ervan bewust dat het stallingsverbod op de Grote Markt mogelijk kan leiden tot meer gestalde fietsen in de omliggende straten. Het stallingsverbod op de Grote Markt is daarom opgezet als een pilot die een jaar duurt. Na afloop wordt de pilot geëvalueerd. De effecten van het stallingsverbod op de omliggende straten is onderdeel van deze evaluatie. Het handhavingsteam houdt de effecten in de omliggende straten gedurende de pilot in de gaten. De eerste twee weken van de pilot laten zien dat de fietsers vooral meer gebruik maken van de Biesieklette stalling. Problemen in de omliggende straten zijn nog niet geconstateerd.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Reacties:

1. Op 2013-04-05 15:09:19 schreef Eduard Bekker:

Voor ‘Haagse Rijtjes’ zie:
http://www.bof-denhaag.nl/nieuwsarchief/2009/2009_07_bb54_01

2. Op 2013-04-05 15:10:07 schreef Eduard Bekker:

Voor ‘Haagse Rijtjes’ zie:
<a href=’http://www.bof-denhaag.nl/nieuwsarchief/2009/2009_07_bb54_01′>Het BOF-archief</a>

3. Op 2013-04-05 15:10:26 schreef Ineke:

Eens, eens, eens, eens. Nog een puntje ter aanvulling: bewoners. Ik als bewoner wil best m’n fiets in de stalking zetten als de gemeente daar heel vrolijk van wordt. Maar om een abo te nemen om m’n fiets alsnog 5 dagen per week op straat te moeten parkeren om op tijd op college en werk te kunnen komen, vind ik een beetje raar. Op zondag gaan ze zelfs pas om 10.00 open.. Ik slaap graag uit op zondag maar soms heb ik m’n fiets toch wel eerder nodig. Laat maar zien dat er alleen rekening is gehouden met winkelend publiek en niet met het uitgaand publiek en al helemaal niet met bewoners. Als dit t alternatief is voor t parkeren van je fiets op straat, moet t ook echt een alternatief zijn: 24/7.

4. Op 2013-04-05 15:44:39 schreef zeester:

ik heb een handicap en kan niet ver lopen,ik heb een electrische fiets waarmee ik mezelf voortbeweeg tot aan de plek waar ik moet wezen.
dat is vaak de grote markt. ik kan niet naar een fietsestalling lopen. mijn fiets is mijn benen. hiermee ontneemt gemeente den haag mijn zelfstandigheid,mijn sociale contacten,en ben ik verbannen van grote markt.

5. Op 2013-04-05 16:13:42 schreef Ineke:

Nu ik de reactie van zeester lees: dat is ook nog es zo! Voor oude mensen of mensen slecht ter been is die stalling niet te doen. T was eerst de kelder vd parkeergarage en de ingang gaat dan ook overdreven stijl naar beneden (voor auto’s gebouwd).

6. Op 2013-04-08 11:07:58 schreef Pieter Franciscus:

Fietsen perikelen waarom de regering zoveel geld uitgeeft om het fietsen te stimuleren vooral naar het werk en om boodschappen te doen. En de gemeente om dit weer te ontmoedigen roet in het eten gooien (door de misgelopen parkeergelden?). Dit nu van de fietser trachten te innen. Meer, dat de gemeente zich het recht heeft toegeeigend om als blijkt dat een vrije stalling zoals voor het Centraal station die echt prima werkt, en dat deze te klein is. Men begint daar de fietsen als het vol is weg te halen. Verkeerd geplaats, normaal zou men daar aangifte van doen, vermissing of diefstal, maar nu heeft de gemeente dit gedaan en deze wilt ook meteen een losgeld voor je de fiets terug krijgt. Dat dit voor velen niet mogelijk is dit te betalen, of duidelijk genoeg bewijst de grote hoeveelheden fietsen die verkocht worden. Na 3 of 6 maanden ongeveer zijn deze in eigendom overgegaan naar de gemeente. Kan men deze gelden niet beter besteden aan het vergroten of verbteren van het parkeer aanbod voor de weer vogelvrije fietser.