Het OCC, hoe staat het daar nou mee?

Er is weer veel aandacht voor het nieuwe Onderwijs- en Cultuurcomplex (OCC) dat momenteel wordt gebouwd in het Spuikwartier. De bouw loopt voorspoedig, maar de aandacht richt zich op dit moment op de exploitatie van het gebouw in 2021.

Wat is er aan de hand?
In 2020 wordt het OCC geopend en vanaf dat moment is het een multifunctioneel gebouw waarin het Koninklijke Conservatorium, het Residentie Orkest en het Nederlands Dans Theater gevestigd zullen zijn.
Ook zullen er dagelijks voorstellingen en activiteiten plaatsvinden in de diverse zalen en ruimtes. Het gebouw is straks eigendom van de gemeente en wordt verhuurd aan de Stichting Dans- en Muziek Centrum (DMC) die het vervolgens onderverhuurt aan de diverse gebruikers. Deze stichting heeft een voorlopig bedrijfsplan opgesteld waaruit blijkt dat in 2021 een exploitatieresultaat dreigt te ontstaan dat 2,1 miljoen negatiever uitpakt dan in 2013 was berekend voor het Spuiforum. Dat is een fiks verschil.

Waarom is dat nu pas bekend?
Het bedrijfsplan kon pas worden opgesteld toen het definitief ontwerp van het OCC gereed was. Dat was begin dit jaar. Vanaf dat moment is men begonnen met het opstellen van het bedrijfsplan, daarna zijn er nog diverse onderzoeken gedaan en heeft een onafhankelijk deskundige er uitgebreid naar gekeken.

Hoe kan het dat de exploitatie duurder uitvalt?
• In het oude Spuiforumplan uit 2013 zijn de huisvestingskosten van het Koninklijk Conservatorium niet goed berekend. Abusievelijk is uitgegaan van een theaterfunctie en niet van een onderwijsfunctie. In het bedrijfsplan voor het OCC is dit nu wel juist berekend. Dit scheelt 1,1 miljoen.
• In het oude Spuiforumplan zijn de kosten voor het openbaar toegankelijk zijn van het gebouw met iedere dag culturele en publieke activiteiten niet meegenomen. In het bedrijfsplan voor het OCC is dit nu wel meegenomen. Dit scheelt 0,4 miljoen.
• In het oude Spuiforumplan was geen rekening gehouden met de afschrijving van de inrichtingskosten. In het OCC wordt dit nu wel meegenomen. Een verschil van 0,6 miljoen.

Maar wie betaalt die extra exploitatiekosten?
De huurder (DMC) is verantwoordelijk voor de exploitatie van het gebouw, maar in 2013 zijn door het vorige college huurafspraken gemaakt met DMC en alle gebruikers die nu nog steeds gelden. Dat betekent dat de gemeente eventuele exploitatietekorten dient op te lossen.

Hoe gaat de gemeente dat doen?
Door meevallers binnen het bouwbudget van het OCC en de beschikbare onderhoudsbudgetten is er voldoende financiële dekking beschikbaar om de extra exploitatiekosten te financieren. Deze dekking is structureel.

Dus dit gaat niet ten koste van de cultuurbegroting of andere zaken?
Nee, dit heeft geen enkel gevolg voor de cultuurbegroting of andere zaken. Het Kunstenplan blijft onaangetast. Er wordt niet bezuinigd op cultuur of culturele instellingen. Ook de exploitatie en bouw van het OCC blijft binnen de financiële kaders.

Betekent dit dat de bouw van het OCC toch duurder wordt dan het Spuiforum?
Nee, de bouw- en exploitatiekosten van het OCC blijven binnen het afgesproken budget. Per saldo blijft het OCC goedkoper dan het Spuiforum.

Dit gaat pas spelen vanaf 2021, waarom wordt nu al gekeken hoe de exploitatie kan worden gefinancierd?
De Haagse Stadspartij en wethouder Joris Wijsmuller hebben in 2014 gekozen voor een ander plan. Geen Spuiforum, maar een OCC. Geen gebouwontwikkeling, maar een gebiedsontwikkeling waarbij het Spuiplein niet wordt volgebouwd, de kosten goed beheerst worden en een bruisend gebied gaat ontstaan met 546 nieuwe woningen, waaronder 88 sociale woningen, een hotel, winkels, horeca en een nieuw mooi ontworpen cultuur- en onderwijsgebouw met veel levendigheid zowel overdag als ’s avonds. We voelen ons verantwoordelijk om deze grote klus te klaren en willen de exploitatie voor minimaal 20 jaar verzekeren vanaf 2021.

2 Responses
  1. Mees

    Laat het geld niet iets moois voor de stad in de weg staan (zie ook Sjaak Braal vandaag in AD). Maar hoe staat het met die blunder van de bouwers die de drassige grond niet hadden gezien? Krijgt Joris zeker de (politieke) schuld van?

  2. Peter Bos

    Er is geen sprake van bouwers die de drassige grond niet hadden gezien. Omroep West heeft dit abusievelijk gemeld.