Haagse Stadspartij vraagt respect voor Heemtuin H.J. Bos

1 Dec 2011. De bezuinigingen op 2 stadsboerderijen, 4 schooltuinen en een heemtuin gaan ondanks de vele protesten met steun van de coalitiepartijen VVD, CDA, PvdA en D66 door. Het enige tegenvoorstel van de oppositie dat het haalde, was van de Haage Stadpartij: de wethouder moet de specifieke kennis en zorgplicht voor de heemtuin gaan waarborgen voordat deze verborgen schat wordt afgestoten.

 

Fractievoorzitter Joris Wijsmuller over de Heemtuin H.J. Bos:

“De Heemtuin H.J. Bos is een apart verhaal. Het is een verborgen schat van Den Haag, een unieke tuin omdat hier de vier oorspronkelijke landschappen uit deze regio in stand worden gehouden: kalkarme en kalkrijke duinen, zeeklei- en veenweidelandschap (met blauwgrasland, eiken-berkenbos en elsenbroek). Die andere heemtuin in Den Haag in het Zuiderpark herbergt op een stuk van vergelijkbare grootte een boerendorp, een systeemtuin en zo’n 17 kleine stukjes nationale landschappen. Ook mooi, maar een heel ander verhaal. In de Heemtuin H.J.Bos staan vele beschermde soorten en rode lijst soorten, waarvoor de gemeente in het kader van de flora- en faunawet een bijzondere zorgplicht heeft. Ik denk aan de uitgestorven kleine Mantelanjer (die vind je nergens meer in Nederland), de Parnassia, Moeraswespenorchis, Ruig klokje, Wilde Marjolein, Knikkende Vogelmelk, Welriekende Agrimonie, Liggende Asperge, Herfststijlloos, Hokjespeul, Borstelkrans, IJzerhard, enz, enz.. In totaal zijn hier zo’n 58 wettelijk beschermde planten te vinden. Om deze vier oorspronkelijke regiolandschappen inclusief zeldzame en beschermde planten in stand te houden, is zeer specifieke kennis over het beheer, de vegetatie met de soorten en het kweken noodzakelijk. Over deze bijzondere kennis beschikt de huidige beheerder, en hij zegt twee jaar nodig te hebben om deze kennis over te kunnen dragen. Maar de gemeente wil al over uiterlijk een half jaar de heemtuin afstoten en het beheer zo mogelijk overdragen. De wethouder gaat wel erg lichtzinnig om met deze bijzondere tuin en de beschermde soorten. Ik dien daarom de volgende motie in.”

Motie beheer en zorgplicht heemtuin H.J. Bos

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 1 december 2011 ter bespreking van het voostel inzake het invullen van bezuinigingen op de programma’s Milieu en Duurzaamheid en Leefomgeving;

Constaterende dat
– het beheer van de heemtuin H.J. Bos door de gemeente wordt afgestoten;
– de heemtuin H.J. Bos de vier oorspronkelijke regiolandschappen (kalkarme duinen, kalkrijke duinen, zeeklei- en veenweidelandschap) in stand houdt;
– in de heemtuin H.J. Bos een 20-tal wettelijke beschermde planten en 38 rode lijst soorten (met uitsterven bedreigde plantensoorten) staan;

Overwegende dat
– voor de wettelijk beschermde en rode lijst soorten een zorgplicht bestaat conform de Flora- en Faunawet;
– voor het beheer van de heemtuin H.J. Bos zeer specifieke kennis noodzakelijk is;
– voor het overdragen van deze specifieke kennis zeker twee jaar nodig is;

Verzoekt het college
– te onderzoeken op welke wijze de noodzakelijk specifieke kennis over het beheer van de heemtuin H.J. Bos kan worden overgedragen;
– daarbij aan te geven op welke wijze wordt voldaan aan de zorgplicht;
– de raad hierover voor 1 juli 2012 te informeren..

Joris Wijsmuller, Haagse Stadspartij

Heleen Weening, GroenLinks

Marieke de Groot, Partij voor de Dieren

Op de bres voor groen
(AD/Haagsche Courant, 1 dec 2011)

Frits Prillevitz: Bijzondere heemtuin moet blijven bestaan

Acties voor behoud stadsboerderijen en tuin

DEN HAAG Bewoners en organisaties komen in actie om de heemtuin H.J. Bos
en twee stadsboerderijen te redden. De gemeente wil af van deze groene
pareltjes in de stad. Een aantal initiatieven moet ervoor zorgen dat ze
blijven bestaan.

Het Zuid-Hollands Landschap is bereid het beheer van de heemtuin over te
nemen, bevestigde een woordvoerster gisteren.

In januari is er een overleg met de gemeente in welke vorm dat moet
gebeuren. De Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor s Gravenhage
en omstreken en andere groene verenigingen in Den Haag zijn bereid daarbij
ook een rol te spelen, zegt voorzitter Frits Prillevitz van de AVN.
Bijvoorbeeld door advies te geven en vrijwilligers te leveren voor
werkzaamheden. Prillevitz vindt het erg belangrijk dat de bijzondere
heemtuin blijft bestaan.

De woordvoerster van Zuid-Hollands Landschap benadrukt dat die organisatie
geen geld heeft, mede doordat staatssecretaris Henk Bleker (CDA, landbouw)
fors aan het korten is. ,,Dus ergens moet nog financiering worden
gevonden. Zuid-Hollands Landschap beheert op dit moment ook Landgoed
Ockenburgh in Den Haag.

Tegelijk hebben vrijwilligers en bezoekers van de stadsboerderijen twee
stichtingen gevormd: één voor Nijkamphoeve en één voor Hoek Madestein
(waar Hoeve Bijdorp, de heemtuin en Eetbaar Park liggen). In de eerste
plaats om zo een gesprekspartner te vormen met de gemeente, maar indien
nodig zijn ze ook bereid het beheer over te nemen. Daarvoor willen ze nauw
samenwerken met bijvoorbeeld scholen, Parnassia en ondernemers.

De gemeenteraad praat vanavond over het afstoten van wat ook wel de
pareltjes van de stad worden genoemd. Uit een nieuw voorstel van wethouder
Sander Dekker (VVD, stadsbeheer) blijkt dat daarvoor nu iets meer tijd is.
De tuin en boerderijen moeten niet al per 1 januari zijn geprivatiseerd,
maar uiterlijk per 1 juli volgend jaar. Die tijd zeggen de bewoners en
organisaties ook wel nodig te hebben om goede plannen te maken.