Haagse Stadspartij: “Volkstuinen in de Schenkstrook behouden”

4 Okt 2011. Tuinders en paardenhouders van het volkstuincomplex aan de Loolaan (ook
bekend als ’t Oor) en van het volkstuincomplex aan de Boekweitkamp moeten als het aan het Grondbedrijf van NS Poort ligt per 1 januari 2012 verdwijnen. Joris Wijsmuller, fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij: “De NS wil de grond saneren, wat er daarna gaat gebeuren is onduidelijk, hier dreigt opnieuw braakliggende grond te ontstaan”.

Update: De vragen zijn beantwoord en het college laat de tuinders en paardenhouders door de stront zakken.

 

De Haagse Stadspartij heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van B&W en pleit voor behoud van de volkstuinen. Wijsmuller: “Volkstuinen zijn van groot belang voor de bewoners, het biedt lucht en ruimte in de stad. Het college heeft bovendien juist nieuw beleid vastgesteld om braakliggende terreinen tegen te gaan.”

Tuin moet veld ruimen
(AD/Haagsche Courant, 12 Oct 2011)

Volkstuineigenaren van de Loolaan stonden perplex, toen twee weken geleden
een brief van de NS bij hen op de mat plofte. De Nederlandse Spoorwegen willen dat
tuinders en paardenhouders voor 1 januari weg zijn, onder meer vanwege de
verontreinigde bodem.

Volkstuineigenares Myrna van Elck schrok zich rot van de brief. “Ik ben niet de
enige. Circa dertig tuinders van de Loolaan en de Boekweitkamp zijn in paniek,
vertelt ze op het terrein, te midden van een groep tuinders. Opeens wil
grondeigenaar NS deze bodem saneren. Dat komt voor ons uit de lucht vallen. Waar
moeten we heen met onze spullen en dieren?” Dat is ook de gedachte van de Haagse
Stadspartij. De partij heeft vragen gesteld aan het college over de brief. “Dit
bericht jaagt oude mensen die daar tuinieren de stuipen op het lijf,” aldus
fractievoorzitter Joris Wijsmuller.

De geplande bodemsanering van volkstuincomplex ’t Oor heeft volgens de NS
verschillende redenen. “Twee bodemonderzoeken hebben uitgewezen dat de grond sterk is verontreinigd,” vertelt woordvoerder Henk van den Broek. “Daarnaast zijn de
tuinen aan de Loolaan al jaren een zorgenkindje. Naast de mensen die daar al jaren
een perceel onderhouden, hebben daar activiteiten plaats die niets met het complex
te maken hebben, zoals autoslopen.”

Maar de manier waarop de Nederlandse Spoorwegen die boodschap aan de tuinders
overbrengen, valt verkeerd. “De brief is intimiderend,” zegt Van Elck. “Daarin
kregen we twee weken om afstand te doen van onze tuintjes, indien we wensen dat de
NS voor de verhuiskosten opdraaien. Anders riskeren we een proces. Ouderen schrikken van dat soort krachttermen.”

Van den Broek geeft toe dat de tekst dwingender overkomt dan die werkelijk is.
“Daarom sturen we op korte termijn een nieuwe brief, waarin de procedure duidelijk
wordt uitgelegd. Het klopt dat de tuinders twee weken de tijd hebben gekregen om aan
te geven of ze afstand doen van hun perceel, om op kosten van de NS te kunnen
verhuizen. Maar die tijd kregen ze ook om te melden dat ze niet voor die optie
kiezen,” zegt Van den Broek. Verder wil het bedrijf in ieder geval voor 31 december,
het moment dat de contracten eindigen, weten of de tuinders bezwaar maken of
vrijwillig weggaan. “Pas als ze niet voor die tijd hebben gereageerd, zetten we een
gerechtelijke procedure in.” De tuinders, verenigd in VVVS ’t Groene Oor, laten het
er hoe dan ook niet bij zitten. Zij werken aan een plan om van het complex een park
voor de buurt te maken, in de hoop dat ze kunnen blijven.

Reactie van de AVN:

De Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor Den Haag e.o. (AVN)
vernam afgelopen week dat NS voornemens is om binnen afzienbare tijd het
spoortalud langs de Schenkwatering te saneren. Om die werkzaamheden uit
te voeren blijkt het noodzakelijk dat de huidige gebruikers
(spoortuinders en een deel volkstuinders VTV-Loolaan) hun tuinen per 1
april leeg opleveren. Om die reden is hen per 31 december 2011 de
huurovereenkomst opgezegd.

De AVN maakt zich om de volgende redenen grote zorgen over deze
voorgenomen actie.

– De ecologische tuinen langs het spoor vormen langs de Schenk een zeer
belangrijk onderdeel van de stedelijke ecologische verbindingszone die
hier als een groene vinger in het stedelijk gebied ligt. Deze zone is
onderdeel van het Haagse ecologische groenbeleid. Het kaalzetten van
deze strook zou zeer grote schade aan de stedelijke natuur aanbrengen.

– De tuinders hebben het verzoek gekregen om hun grond op 1 april 2012
schoon op te leveren. Dit is in strijd met de Flora- en faunawet omdat
deze periode midden in het broedseizoen valt.

– Als reden voor de bodemsanering geeft u te kennen dat de grond ter
plaatse verkocht gaat worden voor projectontwikkeling. Ik wil u erop
wijzen dat de strook ter hoogte van de Veenmolen is opgenomen in een
koninklijk servituut, waarin bebouwing hoger dan de boomgrens niet is
toegestaan. Dit geldt voor de gehele strook tussen Huis ten Bosch en het
landgoed Vreugd en Rust in Voorburg. Ook het grootste deel van het
gebied tussen de sporen (Het Oor), valt binnen de grenzen van dat
servituut.

– De Nieuwe Veenmolen (1654) behoort tot het monumentaal erfgoed van de
gemeente Den Haag. Als watermolen is niet alleen het gebouw, maar ook
het omringende land onderdeel van dit erfgoed. De oevers van de
Schenkwatering horen om die reden groen te blijven.

– Na lezing van uw opzeggingsbrief viel het ons op dat de beredenering
van de argumenten op sommige punten in tegenspraak met elkaar zijn. In
tweede alinea verklaart u uitdrukkelijk dat ook de tuinen van
volkstuincomplex Loolaan, die op het grondgebied van NS liggen zullen
verdwijnen. In de aansluitende alinea heeft u het over misschien
terugkeren van tuinen in het gearceerde gebied. Dit betreft uitgerekend
de tuinen van VTV Loolaan.

– Verder treft het ons ook dat voor het project nog geen vergunning is
aangevraagd. Zowel het hoogheemraadschap Delfland als de gemeente Den
Haag gaven bij navraag aan verrast te zijn en van niets te weten. Voor
een dergelijke ingrijpende gebeurtenis lijkt het ons verstandig om eerst
te toetsen wat de haalbaarheid van een dergelijk plan is. Bij de
aanvraag van de vergunning zult u ongetwijfeld met bovenstaande
argumenten geconfronteerd worden.

De AVN wil u dan ook met klem verzoeken om de ontruiming van de tuinen
op te schorten tot u met zekerheid weet dat de haalbaarheid van het hele
project wordt gehonoreerd.
Verder willen we u verzoeken om de AVN als belanghebbende partij op te
nemen in een klankbordoverleg. Ik kan me voorstellen dat daar ook
partijen als de groenbeheerder van het stadsdeelkantoor, de Haagse Bond
voor volkstuinders en het bewonersoverleg uit de aangrenzende wijken in
participeren.

‘Paarden naar slacht door saneren tuinen’
(Telegraaf, 26 okt 2011)

door Etienne Gozems DEN HAAG, woensdag

Tientallen paarden dreigen in het slachthuis te eindigen door het verdwijnen van het volkstuintjescomplex aan de Loolaan en de Boekweitkamp in Den Haag. Dat zeggen eigenaren van de stallen in het gebied, dat per 1 januari 2012 ontruimd moet worden vanwege een bodemsanering. De houders hebben geen idee waar ze met hun edele viervoeters heen moeten als hun stallen verdwijnen.

Andere ruimte is er niet in de omgeving terwijl de paardenopvang overal bomvol zit, zo stellen zij. John Vrijling, die zelf een stal met drie paarden in ’t Groene Oor aan de Loolaan heeft, maakt zich dan ook ernstig zorgen over de toekomst van zijn dieren. “In het hele gebied bij elkaar staan ongeveer 60 à 70 paarden, waar kun je die nog kwijt in de omgeving van Den Haag? Als de tuinen verdwijnen dan wordt het de slacht of de Dierenbescherming.”

Omdat uit metingen is gebleken dat de grond ernstig is verontreinigd wordt de bodem volgend jaar gesaneerd. Een aantal weken geleden werden de eigenaren van de volkstuintjes op de hoogte gesteld door eigenaar NS dat de huurovereenkomst per 31 december wordt beëindigd.

In de brief geven de Nederlandse Spoorwegen aan dat er door het saneren van de bodem geen plek meer is voor de volkstuinen. Ook na de sanering keert het tuinencomplex niet terug omdat de NS de stukken grond een andere doel wil geven en het uiteindelijk wil verkopen. De eigenaren krijgen tot april de tijd om hun spullen te verwijderen.

Afgemaakt “Moeten er daarom ruim 60 paarden afgemaakt worden?” vraagt de wanhopige Anita IJzerdoorn zich af. Zelf heeft ze vijf paarden staan langs de Loolaan. Ze komt al van jongs af aan bij de tuinen. “Mijn vader staat hier al meer dan 35 jaar. Als kind zwierf ik er al rond en ook mijn kinderen groeien er nu weer mee op.” Ook IJzerdoorn zit met haar handen in het haar omdat ze geen idee heeft waar ze met haar vijf paarden heen moet. “Een manege is gewoon veel te duur.”

Behalve houders van paarden bevinden zich op het terrein nog tal van volkstuintjes. Vrijling: “Daar zitten ook oudere mensen bij. Mensen die hier al tientallen jaren zitten. Ook die raken opeens hun plekje kwijt.”

De huurders van de tuinen hopen dan ook dat er alsnog een oplossing komt. “Maak er een mooi park van”, zegt IJzerdoorn. “Dan kunnen bezoekers ook genieten van de mooie tuintjes en de dieren. We hopen dat de gemeente de grond wil kopen.”

Tuinders teleurgesteld
(AD/Haagsche Courant, 11 Nov 2011)

DEN HAAG De tuinders en paardenhouders van de complexen aan de Loolaan – het Groene
Oor – en aan de Boekweitkamp hoeven niet te rekenen op de steun van de gemeente Den
Haag in hun strijd tegen de ontwikkeltak van de Nederlandse Spoorwegen, NS Poort.

De NS schreef de volkstuinders recent een brief met de boodschap dat de huur van de
complexen per 1 januari wordt opgezegd. Ze dienen de tuinen uiterlijk 1 april 2012
leeg en schoon op te leveren. Dat is nodig omdat de NS de grond wil saneren. De
dertig tuinders schrokken zich een ongeluk van die boodschap.

Onder meer de Haagse Stadspartij en de Partij voor de Dieren wilden opheldering over
de rol van de gemeente Den Haag. Volgens de gemeente is de NS op dit moment bezig
met het afstoten van eigendommen die buiten de stationsgebieden vallen, zoals het
Groene Oor en de Boekweitkamp. In een oude afspraak met het rijk staat dat de NS
grond niet vervuild doorverkoopt, daarom moeten deze gebieden worden gesaneerd. De
gemeente is niet van plan de grond te kopen.

Joris Wijsmuller van de HSP is niet blij met de opstelling van b en w. ,,Een beetje
een autistische reactie, zegt hij. ,,Zo van: hier hebben we niets mee van doen.

Hij ziet echter in de buurt en in de gemeenteraad veel steun voor de volkstuinders
en paardenbezitters en wil daarom in de raad een discussie.

De gemeente heeft de NS nog geen saneringsvergunning verleend en dit kan volgens
Wijsmuller een middel zijn om druk uit te oefenen. Op die manier kan Den Haag er
toch voor zorgen dat de gebruikers op in elk geval een deel van de tuintjes kunnen
blijven.

Ook de gebruikers geven nog niet op. ,,Wij zijn erg teleurgesteld in de opstelling
van de gemeente. Maar we leggen ons hier niet bij neer, aldus volkstuineigenares
Myrna van Elck. ,,Wij zijn nu een front aan het vormen en blijven strijden.

Wijsmuller wijst er ook op dat het gaat om gebieden die een beetje een soort
niemandsland vormen. Zo werkt ook de straatverlichting in de Vincent van
Gogh-fietstunnel aan het IJsclubpad, nabij het Boekweitkamp, al enige tijd niet
meer. Volgens de fractievoorzitter voelt geen van de betrokken partijen – ProRail,
Randstadrail, gemeente Den Haag en gemeente Voorburg zich hiervoor verantwoordelijk.
Hij wil dat dit verandert.

Zie ook: Metro

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN
van het raadslid de heer G. Wijsmuller

Den Haag, 8 november 2011

Inzake: Volkstuinen Loolaan en Boekweitkamp

Het raadslid de heer G. Wijsmuller heeft op 4 oktober 2011 een brief met daarin negen vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Tuinders en paardenhouders van het volkstuincomplex aan de Loolaan (ook bekend als ’t Oor) en van het volkstuincomplex aan de Boekweitkamp hebben vorige week van het Grondbedrijf van NS Poort een brief ontvangen waarin de overeenkomsten per 1 januari 2012 worden opgezegd. De tuinen dienen uiterlijk 1 april 2012 leeg en schoon te worden opgeleverd i.v.m. bodemsanering, en daarna zal op de terreinen geen volkstuinencomplex meer komen, aldus NS Poort. Onder verwijzing naar het
desbetreffende artikel van het reglement van orde leg ik het college de volgende vragen voor.

1. Is het college bekend met het huidige voornemen van NS Poort om de volkstuinen op te doeken en de bodem te saneren? Zo ja, sinds wanneer is dit bij de gemeente bekend?

Wij zijn op de hoogte van het voornemen van NS Poort de bodem van de locaties Boekweitkamp en Het Oor te saneren. Dit is al geruime tijd bekend bij de gemeente en het Rijk.

2. Is er al een goedgekeurd saneringsplan voor de terreinen aan de Boekweitkamp en Loolaan?

Er is nog geen goedgekeurd saneringsplan. Gezien de verschillende aard van de verontreiniging worden 2 saneringsplannen opgesteld, één voor de locatie het Oor en een voor de Boekweitkamp.

3. Kan het college aangeven in welk kader de bodemsanering dient plaats te vinden en wat de NS na sanering met de terreinen gaat doen? Zo nee, waarom niet?

NS vastgoed is voornemens een aanzienlijk deel van haar assets buiten de stationsgebieden te verkopen. Zo ook de locaties Boekweitkamp en Het Oor. Op deze locaties is sprake van een viertal gevallen van ernstige bodemverontreiniging. De Stichting Bodemsanering NS (SBNS) onderzoekt en saneert indien dit noodzakelijk is dergelijke gevallen van bodemverontreiniging op NS-percelen.
De SBNS is op 15 juli 1996 opgericht door NS Vastgoed, ProRail en de toenmalige ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat. Dit is vastgelegd in een convenant “Bodemsanering NS percelen” van 21 december 1995. Eén van de afspraken die de convenantpartijen met elkaar hebben gemaakt is dat te verkopen percelen niet in verontreinigde staat in het maatschappelijke verkeer worden gebracht. De locaties Boekweitkamp en Het Oor moeten daarom worden gesaneerd voordat verkocht kan worden. In de Nota van Uitgangspunten gebiedsontwikkeling Schenkzone (RIS 170255) zijn de uitgangspunten voor gebruik en ontwikkeling van de locaties door de toekomstige koper(s) neergelegd.

4. In 2006 is er i.v.m. bodemsanering een kapvergunning voor het volkstuinencomplex aan de Loolaan verstrekt waarbij een verplichte herplant van 80 bomen was opgenomen. Is de kap en de herplantplicht destijds wel uitgevoerd en is er destijds überhaupt wel gesaneerd? Zo ja, wat is er precies uitgevoerd? Zo nee, waarom niet?

De kap en herplant zijn destijds niet uitgevoerd. Er was op dat moment geen verkoopsituatie, en daarmee geen reden voor sanering, waarop het saneringsproject door NS Poort on hold is gezet.

5. Medio 2007 is de raadscommissie geïnformeerd over een grote grondtransactie tussen gemeente en NS Vastgoed waarbij de percelen aan de Loolaan waren inbegrepen, maar kennelijk is deze grond nog in bezit van de NS. Kan het college toelichten waarom de grondtransactie niet heeft plaatsgevonden?

De locaties Boekweitkamp en Het Oor maken geen deel uit van de genoemde grondtransactie tussen gemeente en NS Poort. NS Poort heeft deze locaties buiten de transactie gehouden omdat deze door NS Poort marktconform worden verkocht.

6. Is het nog steeds de bedoeling dat de gemeente de betreffende percelen gaat overnemen.? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

Wij zijn niet voornemens de locaties Boekweitkamp en Het Oor te verwerven.

7. In de projectenlijst van het Investeringsprogramma Stedelijke Ontwikkeling 2012 staat onder de status stoppen: Schenkzone, NS Locatie 2 Het Oor; Schenkzone, Volkstuincomplex Zonneweelde. Kan het college toelichten waarom de status stoppen aan deze locaties is toegekend?

De projecten hebben in het IpSO 2012 de status stoppen gekregen omdat er geen gemeentelijke (actieve) inzet en investering wordt voorzien. De locatie Het Oor is eigendom van NS Poort. Sanering en verkoop zijn een particulier initiatief.

8. Is het college met mij van mening dat het volstrekt ongewenst is dat volkstuinen complexen leeg worden gemaakt om ze de komende jaren braak te laten liggen? Zo nee, waarom niet?

In de Nota van Uitgangspunten Gebiedsontwikkeling Schenkzone (RIS170255) is op de locatie Boekweitkamp woningbouw voorzien. Voor de locatie Het Oor zijn als mogelijkheden aangegeven: sport en recreatie, tramremise, waterberging of volkstuinen. De eigenaar, NS Poort, is voornemens de locaties marktconform te verkopen. In de huidige, ongesaneerde staat, is dat niet mogelijk. Om deze reden heeft NS Poort besloten tot sanering. NS Poort verwacht dat nadat de sanering is afgerond de gronden verkocht gaan worden omdat toekomstige eigenaren geen saneringsrisico’s meer lopen en het door hen beoogde gebruik direct kunnen gaan
realiseren.

9. De grond van de volkstuinen bij de Schipholboog is door de NS gesaneerd ZONDER dat de tuinders het terrein moesten verlaten. Is het college bereid om zich in te spannen om braakliggende terreinen te voorkomen, en bij NS Poort te bewerkstelligen dat er geen tuinders en paardenhouders moeten wijken voor bodemsanering? Zo nee, waarom niet?

In de periode 2004 -2006 is ongeveer de helft van de locatie Het Oor door SBNS gesaneerd. De gebruikers hebben destijds moeten wijken voor deze werkzaamheden. Het gebruik is beëindigd of de gebruikers zijn elders ondergebracht. Wij zijn niet voornemens ons te mengen in de privaatrechtelijke verhouding tussen de eigenaar, NS Poort en haar huurders en gebruikers.
Ingevolge de Nota van Uitgangspunten gebiedsontwikkeling Schenkzone is de locatie Boekweitkamp een toekomstige woningbouwlocatie. De locatie Het Oor kan na sanering worden gebruikt voor volkstuinen. De gebruikers zouden zich kunnen verenigen en een overeenkomst met NS Poort sluiten. Het is aan de eigenaar van de grond om te bepalen aan wie de gronden worden verkocht. Wij zijn, uit beleidsmatig en financieel oogpunt, niet voornemens de gronden te verwerven om er een gemeentelijk volkstuincomplex te realiseren. Het gebied is voornamelijk in gebruik door paardenhouders met daartussen een beperkt aantal tuinen. Het gebied is niet opgenomen in de Nota Volkstuinen in Den Haag (RIS 1506058). Daarbij komt dat een inrichting als volkstuin geen ruimte biedt voor het houden van paarden.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen