Haagse Stadspartij: “Open de hekken van de Koekamp!”

De plannen voor de Koekamp zijn door de rechter stilgelegd. Dat is voor raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij aanleiding om te vragen om de Koekamp weer open te stellen voor bezoekers. Peter Bos: “De rechter heeft de gemeente een halt toegeroepen bij de bomenkap in de Koekamp. Tegenstanders, zoals de Bomenstichting Den Haag, waren naar de rechter gestapt om een voorlopige voorziening te vragen. Die is toegekend door de rechter zodat er voorlopig niet gekapt mag worden”. De gemeente moet nu wachten op een uitspraak in de bodemprocedure tegen de kapvergunning en
dat kan nog wel even duren. Ook loopt er nog een procedure tegen het bestemmingsplan voor de Koekamp. In schriftelijke vragen wil het raadslid van het college weten wat de gevolgen van de uitspraak zijn.

Peter Bos: “De lente staat voor deur en de Koekamp is afgeschermd met bouwhekken. Het ziet er niet uit, terwijl de werkzaamheden stil liggen. Ik vraag het college om de Koekamp weer toegankelijk te maken, zodat iedereen in de komende lente en zomer kan genieten van dit prachtige gebied. Het gaat nog maanden duren voordat de procedures zijn afgerond en het is zonde als het natuurpark al die tijd afgesloten blijft.”

Het plan van de gemeente voor de herinrichting van de Koekamp is in 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. Vooral het kappen van oude bomen en het verleggen van een watergang stuitte op bezwaren. Om die reden hadden bewoners, natuurorganisaties en de fietsersbond een alternatief voorstel ingediend. Toenmalig wethouder Richard de Mos oordeelde echter dat het ontwerp van de gemeente ‘groener, veiliger en prettiger voor fietsers en voetgangers’ is. Daarom bleef de gemeente bij het eigen plan. De oppositie met als felste tegenstanders Haagse Stadspartij en Partij voor de
Dieren noemde het bizar dat de gemeente de eigen plannen doorzette, maar dolf uiteindelijk het onderspit.

Schriftelijke vragen: Open de Koekamp
Indiener: Peter Bos

Het raadslid de heer Bos heeft op 11 maart 2020 een brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Op 9 maart 2020 heeft de rechter de plannen voor de Koekamp stilgelegd.

  1. Is het college op de hoogte van de uitspraak?

Ja, het college is op de hoogte van de uitspraak van de voorzieningenrechter; de voorlopige voorziening is toegewezen.

  1. Wat betekent de uitspraak voor de plannen voor de Koekamp?

Met het opknappen willen Staatsbosbeheer en de gemeente Den Haag van de Koekamp weer een volwaardig stadspark maken. We kunnen op dit moment niet goed inschatten wat de uitspraak van de voorzieningenrechter voor de plannen betekent. Wel is het duidelijk dat het de herinrichting van de Koekamp vertraagt, omdat de verleende omgevingsvergunning voor het kappen en verplanten van de bomen geschorst is tot 6 weken na verzending van de uitspraak op het beroep. Om exact te weten wat dit inhoudelijk precies betekent voor de plannen zal de uitspraak in de bodemprocedure, het beroep tegen onze beslissing op bezwaar, moeten worden afgewacht.

  1. De rechter heeft een voorlopige voorziening Hoeveel vertraging levert de uitspraak op?

Het is nog onduidelijk hoeveel vertraging het project oploopt. Het beroep dat is ingediend op de beslissing op bezwaar, die door het college van Den Haag is genomen, moet nog inhoudelijk behandeld worden. Dit gebeurt bij een zitting van de bestuursrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht. Het is op dit moment onduidelijk wanneer de zitting plaatsvindt. Na de zitting is er nog tijd nodig om tot een uitspraak te komen. Daarnaast geeft de uitspraak helderheid of de vergunning in stand blijft en dus over de mate van vertraging. Vanwege het broedseizoen (15 maart-15 juli) en het paarseizoen vleermuizen (15 juli –1 nov) kunnen de werkzaamheden echter niet eerder dan 1 november 2020 voortgang krijgen.

  1. Is het college bereid om de plannen te herzien en te kiezen voor een minder ingrijpend alternatief? Zo nee, waarom niet?

Nee, het college is niet bereid om de plannen te herzien. Met de herinrichting willen Staatsbosbeheer  en de gemeente Den Haag weer een volwaardig stadspark maken van de Koekamp. Het college is zeer tevreden met de huidige plannen en ziet het als een verrijking voor de stad. Het sluit dan ook aan op de ambities van het college, namelijk om het park als belangrijke groene plek midden in de stad te verstevigen. En de ambitie om de ecologische waarde te verhogen door bijvoorbeeld struiken te   planten die waardevol zijn voor insecten en betonnen oevers te vervangen met groene oevers. Ook komen er betere voet- en fietspaden en een brug over het water, zodat bezoekers prettiger door het   park kunnen. In samenhang met de overkapping van de A12 worden er extra bomen in het gebied geplant en wordt er in totaal 3.000 ㎡ extra groen aangelegd.

Vertraging vormt op zichzelf geen reden om de plannen te herzien. Alle vergunningen zijn verleend en het bestemmingsplan is in werking getreden. Ook heeft de Adviescommissie bezwaarschriften in zijn advies aan het college geoordeeld dat de gemeente en Staatsbosbeheer het project uitvoerig en deskundig hebben voorbereid. Uw raad heeft tweemaal met een ruime meerderheid met het plan ingestemd. In de voorbereiding is er een groot aantal mogelijkheden verkend, hieruit bleek dat de huidige variant de optimale is.

  1. Is het college bereid om de hekken d. weg te halen zodat de Koekamp in ieder geval dit voorjaar en komende zomer weer toegankelijk wordt voor het publiek? Zo nee, waarom niet?

Ja, hiertoe is het college zeker bereid. De hekken worden een paar meter teruggezet. Daardoor komen de tijdelijke voetpaden vrij. Echter, een volledige openstelling van de Koekamp is niet mogelijk, omdat het gebied binnen de hekken op dit moment een bouwterrein is en daardoor niet veilig is voor publiek.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris a.i.,                                           de wnd. burgemeester,

Ilma Merx                                                      Johan Remkes