Doodsteek voor de Binckhorst?

De gemeenteraad sprak op 5 maart 2020 over de toekomst van de Binckhorst. Nu het Omgevingsplan dreigt te sneuvelen bij de Raad van State moet de gemeente alle zeilen bijzetten om het plan te redden. De problemen spelen vooral rond de asfaltcentrale waarvan de geurcirkel niet goed is vastgelegd in het Omgevingsplan. Met als gevolg dat veel van de woningbouwplannen niet door kunnen gaan.

Als oplossing is bedacht om een hogere schoorsteen te bouwen voor de asfaltcentrale zodat de geur binnen de normen kan blijven. Voor de lange termijn denkt het college zelfs aan het verplaatsen van de asfaltcentrale, maar ook de betoncentrale en de afvalkathedraal in de Binckhorst zouden wat het college betreft verplaatst kunnen worden. Dit heeft alles te maken met de woningbouwambities. Op dit moment zijn er plannen voor 5.000 woningen, maar het nieuwe college wil dit gaan uitbreiden naar 10.000 stuks.

De Haagse Stadspartij is fel tegen de verplaatsing van deze industriële bedrijven en wil graag dat deze bedrijven gaan verduurzamen. In een motie vroeg de Haagse Stadspartij dan ook om een onderzoek naar het verduurzamen van de asfaltcentrale op de huidige plek. Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij: “Verplaatsing van deze bedrijvigheid gaat de stad vele tientallen miljoenen kosten en maakt definitief een einde aan het rauwe en industriële karakter van de Binckhorst. Als de asfaltcentrale de kans krijgt om duurzaam te gaan produceren kan het op de huidige plek blijven. Het vormt dan ook geen belemmering meer voor eventuele woningbouw. Met de motie vraag ik om een onderzoek, zodat we straks een weloverwogen besluit kunnen nemen.”

De motie haalde het helaas niet.

Hieronder de bijdrage van Peter Bos:

“Hoe kunnen we voortbouwen op het bestaande, hoe houden we vast aan de organische ontwikkeling van het gebied zodat de Binckhorst een nog mooiere parel wordt dan het nu al is?

De uitdaging in de Binckhorst is om de zware milieucategorie bedrijven te verduurzamen en 100% circulair te maken. Door ze te verplaatsen stelt deze ambitie niets meer voor. Bovendien gaat verplaatsing heel veel geld kosten en is er in mijn ogen geen betere plek te vinden dan de Binckhorst. Deze iconische industrie, de laatste echte en levende industrie in de stad, hoort bij de Binckhorst. Sterker nog, het is de drager van het industriële en rauwe karakter van de Binckhorst en daarmee onderdeel van de Kernwaarden die niet voor niets beschermd zijn.

Daarnaast geef je als college een heel slecht signaal af als je deze weg inslaat, nl. het signaal van een onbetrouwbare partner die de beloftes aan bedrijven dat ze allemaal kunnen blijven en uitbreiden niet nakomt en de belangen van projectontwikkelaars en woningbouw voorop stelt. Het gaat er niet alleen om om meer woningen te bouwen, maar die mensen moeten ook nog ergens werken. Met het verplaatsen van de asfaltcentrale dreigt een sneeuwbaleffect, zodat mogelijk nog veel meer bedrijvigheid gaat verdwijnen. De Binckhorst heeft 725 bedrijven met 10.000 arbeidsplaatsen en is essentieel voor het behoud van werkgelegenheid in de stad. Voor de Haagse Stadspartij is de door het college gecreëerde onzekerheid voor de bedrijven in de Binckhorst een heel pijnlijk en zorgwekkend punt.

Het gaat bij het Omgevingsplan om uitnodigingsplanologie met als gevolg dat alleen financieel sterke partijen op het feestje komen. De noodzakelijke maatschappelijke voorzieningen delven het onderspit. Plannen voor scholen, sport, zorg, groen, openbaar vervoer, etc. komen niet van de grond.

De gemeente voert hierover gesprekken met de markt. Dat gaat uiteraard niet werken. Als de gemeente niet heel snel zelf gaat sturen op de maatschappelijke voorzieningen gaat het straks gruwelijk mis.”

Peter Bos drong verder nog aan op het steunen van de activiteiten van het Platform I’m Binck, wat de wethouder ook toezegde. Ook met Mooof, het culturele bedrijfsverzamelpand in het voormalige Defensiekantoor is het college op verzoek van de Haagse Stadspartij in gesprek over de toekomst.

Hieronder de twee moties die het helaas niet hebben gehaald:

Motie: Verduurzamen asfaltcentrale Binckhorst
Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 5 maart 2020, ter bespreking van agendapunt G BINCKHORST.

Constaterende, dat:

• De Haagse Asfaltcentrale inmiddels ruim 50 jaar is gevestigd in de Binckhorst;
• Het gaat om eén van de meest spraakmakende voorbeelden van het industriële karakter van de Binckhorst;
• Het samen met de betoncentrale gaat om één van de laatste grootschalige industriële vestigingen in de stad;
• De huidige locatie zeer gunstig ligt: aan diep vaarwater, goed voor de aanvoer van grondstoffen en ideaal gelegen ten opzichte van het nationale autosnelwegennet;
• De Beton- en asfaltcentrale met karakteristieke industriële gebouwelementen als de Escherhal, de asfaltcentrale en het kraanspoor aan de haven de bijzondere status van Binckplek heeft gekregen;
• De panden Zonweg 33, HAC-BC-BAM als behoudenswaardig zijn aangewezen in het Factsheet Cultuurhistorische Waarden behorend bij het Omgevingsplan;
• Het college onderzoekt hoe de realisatie van meer woningen en werkgelegenheid mogelijk gemaakt kan worden met behoud van het karakter van de Binckhorst;
• In dat kader onder meer wordt gestudeerd op de mogelijke verplaatsing of beter inpassen van de hoge milieucategorie bedrijven.

Overwegende, dat:

• Verplaatsing van hoge milieucategorie bedrijven voor de gemeente kostbaar en ingrijpend is;
• Besluiten over de toekomst van hoge milieucategorie bedrijven op basis van gedegen onderzoek genomen dienen te worden waarbij nut en noodzaak dienen te worden aangetoond.

Van mening, dat:

• Het verplaatsen van de asfaltcentrale en andere industriële activiteiten uit de Binckhorst afbreuk doet aan het industriële en rauwe karakter van de Binckhorst;
• De bestaande industrie in de Binckhorst de bouw van extra woningen niet in de weg hoeft te zitten, indien deze bedrijven de kans krijgen om te verduurzamen.

Verzoekt het college:

• Bij de studies over de toekomst van de hoge milieucategorie bedrijven in de Binckhorst ook de mogelijkheden van verduurzaming van de Haagse Asfaltcentrale (HAC) op de huidige locatie zeer serieus te onderzoeken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Peter Bos Pieter Grinwis Lesley Arp
Haagse Stadspartij Christen Unie-SGP SP

 

Motie: Bos in de Binckhorst
Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 5 maart 2020, ter bespreking van agendapunt G BINCKHORST.

Constaterende, dat:

• De Binckhorst in ontwikkeling is van een bedrijventerrein naar een gemengd woon-werkgebied met als ambitie een prettig woon-werkklimaat met voldoende groen.

Overwegende, dat:

• Het aanleggen van een bos niet alleen een recreatieve -en natuurbelevingswaarde heeft, maar ook schaduw en koelte biedt, goed is voor klimaatadoptie, tegengaan van hittestress, CO2-opvang, biodiversiteit etc.

Verzoekt het college:

• Bij de verdere ontwikkeling van de Binckhorst ook onderzoek te doen naar het realiseren van een bos in de Binckhorst.

En gaat over tot de orde van de dag.

Peter Bos
Haagse Stadspartij