Haagse Stadspartij keert zich tegen camping op Stille Strand

De Haagse Stadspartij was zeer verbaasd om afgelopen week in de krant te lezen dat de komende 7 weken in het kader van 200 jaar Scheveningen Bad er een heuse strandcamping verrijst op het Zuiderstrand. Het gaat om maar liefst 100 kant-en-klare tweepersoonstenten. Kamperen op het strand is geweldig en dat wil iedereen, maar in dit geval moet je er wel fors voor betalen, maar liefst € 110,- voor 2 nachten (je kunt uitsluitend voor 2 nachten boeken) voor 2 personen.

De Haagse Stadspartij is van mening dat het strand van iedereen is. En dat het niet de bedoeling is dat één ondernemer veel geld kan verdienen aan het verhuren van tenten op het strand. Daarnaast is het op z’n zachtst gezegd opmerkelijk dat er ook gekampeerd kan worden op het Stille Strand, terwijl de raad heeft bepaald dat er tot 2022 op het Stille Strand geen strandhuisjes zijn toegestaan. Waarom dan wel kamperen in het Natura 2000 gebied?

Raadslid Peter Bos: ‘Nergens in Europa is het toegestaan om een camping op het strand te beginnen. Maar uitgerekend op het zwaar beschermde Stille Strand is zonder dat iemand het wist een camping verrezen met maar liefst 100 tentjes.’

Het raadslid de heer Bos heeft op 24 mei 2018 een brief met daarin drieëntwintig vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Komende weken kan men kamperen op het stille strand voor 27,50 per persoon per nacht.

1. Volgens Artikel 2:38B, lid 2 van de APV is het verboden op of aan de weg een voertuig,
woonwagen, tent, caravan of een soortgelijk of ander onderkomen te plaatsen met het kennelijk doel dit als slaapplaats te gebruiken of daarin te overnachten danwel gelegenheid daartoe te bieden. Is het college met mij van mening dat de strandcamping in strijd is met de APV? Zo nee, waarom niet?

Nee, in het kader van het gemeentewege ondersteunde themajaar Feest aan Zee wordt eenmalig onder de noemer van evenement in de zin van de APV het initiatief van een verplaatsbare strandkamping gefaciliteerd met een evenementenvergunning. Dit is in het besluit op de aanvraag meegenomen. Het aantal tweepersoonstenten is maximaal honderd. De camping op het Zuiderstrand wordt wekelijks verplaatst in de periode van mei tot en met augustus en ingericht voor twee nachten van maandag tot woensdag en nadien opgebroken. De vergunning is slechts voor de periode van vier maanden.

2. In de door de raad vastgestelde Strandnota staat: Het Zuiderstrand maakt onderdeel uit van het natuurlijk duingebied, waarvan het merendeel door de bijzondere natuurwaarden de
Natura 2000 status heeft. Het Westduinpark, de natuurlijke longen van de stad, heeft een
belangrijke toegevoegde waarde voor de beleving van het naastgelegen ‘stille strand’. Juist deze delen van het strand die grenzen aan natuurgebieden, zijn voor veel mensen een belangrijke plek in onze stad om tot rust te komen en weer te kunnen opladen. We vinden het belangrijk om dit te behouden. Daarom komt er niet meer ruimte voor nieuwe bebouwing op het strand bij. Ook komen deze delen van het strand bijvoorbeeld niet in aanmerking voor grote publieksevenementen en blijven ze tijdens de wintermaanden leeg zodat mensen kunnen genieten van rust, ruimte en natuur. Is het college met mij van mening dat een strandcamping niet past in de doelstellingen die voor het Zuiderstrand zijn vastgelegd? Zo nee, waarom niet?

Nee, het college is van mening dat deze strandkamping geen groot publieksevenement is zoals bedoeld in de Strandnota. Er is bewust voor gekozen om het aantal te plaatsen tenten te maximeren zodat de impact op basis van het aantal bezoekers op de omgeving beperkt blijft.

3. Betaalt de exploitant van de camping huur of pacht voor het gebruik van het strand? Zo nee, waarom niet?

Nee, het initiatief is zoals uit de beantwoording van vraag 1 blijkt gefaciliteerd onder de noemer van een evenementenvergunning. In geval van een evenementenvergunning is initiatiefnemer slechts verplicht de daarmee gepaard gaande legeskosten te vergoeden.

4. In hoeverre past de strandcamping binnen de toegestane bestemmingen van het
Bestemmingsplan Strand?

De strandkamping is een evenement dat op verschillende plekken langs de Haagse kust plaatsvindt. Evenementen zijn binnen het Bestemmingsplan Strand toegestaan.

5. Volgens de website van de exploitant staan er 100 tenten op het strand. Is dit juist?

Zie het antwoord op vraag 1.

6. Met een dergelijk groot aantal tenten is sprake van een bedrijfsactiviteit waar allerlei
vergunningen en ontheffingen voor nodig zijn. Bijv. een milieuvergunning,
kampeervergunning, vergunning nachtverblijf etc. Beschikt de exploitant over al deze en alle
andere vergunningen en ontheffingen? Zo nee, waarom niet?

In beginsel zijn de bepalingen uit de milieuwetgeving niet van toepassing op incidentele evenementen. De vraag of het evenement definitief wel of niet valt onder de reikwijdte van die wetgeving is aan de Omgevingsdienst Haaglanden die toezicht houdt op de in de wet genoemde bedrijvigheid van inrichtingen.

7. Waarom is de vergunning voor slapen op het strand die is afgegeven in het kader van het
evenement 200 jaar Scheveningen Bad ook geldig op het stille strand en het strand van Kijkduin die niks te maken hebben met badplaats Scheveningen?

Met het themajaar Feest aan Zee vieren we met de hele stad het 200 jarig bestaan van badplaats Scheveningen. De activiteiten, zoals vermeld op www.feestaanzee.nl, beperken zich daarmee dus niet tot Scheveningen-Bad, maar vinden plaats op verschillende locaties in de stad.

8. Geldt deze kampeervergunning voor elk evenement tijdens 200 jaar Scheveningen? Wat zijn de criteria hiervoor? Mag je tijdens de Red Bull Knock Out ook een tentje opzetten?

Zie het antwoord op vraag 1. De verstrekte evenementenvergunning geldt niet voor de Red Bull Knock Out.

9. Zo nee, waarom is dit verdienmodel van kamperen op het strand alleen voorbehouden aan één ondernemer die daar geld voor vangt?

Stichting Leef met de Zee voert dit evenement uit nadat zij zelf met het idee zijn gekomen. Er zijn geen andere partijen geweest die dit idee hebben voorgesteld. Aan de organisator zijn eisen meegegeven ten aanzien van veiligheid en hygiëne. Zo wordt de strandkamping 24 uur per dag bewaakt en worden extra sanitaire voorzieningen geplaatst die regelmatig moeten worden schoongemaakt. Ook wordt het strand na afloop schoon achtergelaten, om milieuvervuiling tegen te gaan. De camping maakt daarnaast gebruik van de accommodatie van de aanpalende strandpaviljoens, die de strandkamping faciliteren met horeca en sanitair.

10. Stichting “Leef met de Zee” heeft deze prijswinnende activiteit bedacht. Wanneer heeft deze wedstrijd voor activiteiten in het kader van 200 jaar Scheveningen Bad plaats gevonden? Wat waren de voorwaarden waaraan de activiteiten moesten voldoen? Wie heeft de winnaars bepaald?

Voor het themajaar Feest aan Zee is in juni en juli 2017 een oproep gedaan om met ideeën te komen voor activiteiten in het kader van het themajaar. Op die manier is ruimte geboden voor bewonersinitiatieven en zijn ondernemers uitgedaagd om met creatieve ideeën te komen. Via www.doemeeaanzee.nl konden ideeën worden aangedragen. Dit is gecommuniceerd via verschillende online kanalen en er is aandacht voor geweest in lokale en regionale media zoals AD Haagse Courant (31 juli 2017) en Den Haag FM (17 juli). In het formulier zijn criteria opgenomen waar initiatieven aan moeten voldoen.
De organisatie van Feest aan Zee heeft daarop gesprekken gevoerd om alle initiatieven te toetsen op haalbaarheid en initiatieven en initiatiefnemers aan elkaar te verbinden. Daarop is een gevarieerd programma samengesteld. De gemeente heeft uiteindelijk opdracht gegeven voor het organiseren van de verschillende evenementen.

11. Als het evenement een jaar duurt, zoals bij Feest aan Zee, mag je dan een heel jaar lang je tent opzetten? Zo nee, waarom niet?

Zie het antwoord op vraag 1.

12. Wat zijn de (technische/juridische) verschillen tussen het kamperen op het strand en het slapen in strandhuisjes?

Het verschil met de strandhuisjes is dat er sprake van bouwen als bedoeld in de
omgevingswetgeving en jaarlijks terugkeert. Bij Feest aan Zee gaat om een evenement met
eenmalig karakter.

13. Waarom wordt kamperen wel toegestaan op het Stille strand, tussen Kijkduin en zuidelijk
havenhoofd, nu de raad bepaald heeft dat strandhuisjes (tot 2022) daar niet toegestaan zijn?

Zie het antwoord op vraag 12.

14. Heeft St Leef met de Zee geld ontvangen vanuit de Feest aan Zee subsidie? Zo ja, hoeveel?

Ja. Er is € 12.000,00 beschikbaar gesteld voor het organiseren van de strandkamping.
Hiermee is een bijdrage geleverd aan de kosten voor de organisator, zoals beschreven bij vraag 9.

15. Welke rol speelt Den Haag Marketing hierin?

The Hague Marketing Bureau, voorheen Den Haag Marketing, voert de nationale en
internationale promotie uit voor het themajaar Feest aan Zee. Daarbij worden alle activiteiten
die in dat kader mogelijk worden gemaakt gepromoot, waaronder de strandkamping.

16. Is dit een verkapte pilot om te zien of de strandkamping aanslaat, zodat komende jaren
wederom overnacht kan worden?

Nee, het is geen pilot maar een incidenteel evenement in het kader van Feest aan Zee.

17. Wordt er toeristenbelasting afgedragen voor de overnachtingen? Zo nee, waarom niet ?

Bij evenementen wordt geen toeristenbelasting geheven. Dit is in tegenstelling tot de
Strandhuisjes.

18. Waarom wist de Kustcommissie Vogelwijk absoluut niets van deze kampeeractie, die ook op het Stille Strand plaats zal vinden?

De aanvraag voor de evenementenvergunning is op gebruikelijke wijze gepubliceerd voor het bekend maken eventueel van zienswijzen door belanghebbenden. Er zijn geen zienswijzen ingekomen. De strandkamping is daarnaast via de kanalen van The Hague Marketing Bureau gepromoot, net als andere activiteiten in het kader van Feest aan Zee.

19. Waarom wisten omwonenden niets van deze kampeeractie terwijl 1 van de secundaire
doelstellingen van het themajaar Feest aan Zee is “betrekken van bewoners van diverse wijken bij de totstandkoming van het programma”?

Bij de totstandkoming van het programma voor Feest aan Zee zijn bewoners actief betrokken. Dat betekent niet dat alle bewoners kennis hebben van alle activiteiten. Zoals beschreven bij vraag 18 is de aanvraag op de gebruikelijke wijze gepubliceerd voor zienswijzen van belanghebbenden.

20. Waarom wordt het onderwerp overnachten in tenten op het Zuiderstrand nergens verder
uitgewerkt in het Pdf bestand dat de gemeente online heeft gezet, voor activiteiten die met 200 jaar Scheveningen Bad te maken hebben en wordt dit maar slechts terloops in een opsomming genoemd op pagina 3?

Op basis van de vraag is het niet duidelijk welk Pdf bestand het hier precies betreft.

21. Waarom is pas de woensdag voor de start van de strandkamping een handtekening onder “de vergunning” geplaatst, dus op het állerlaatste moment?

Afgifte van de vergunning is enige tijd aangehouden op verzoek van initiatiefnemer zelf om
organisatorische redenen. Hierom is de vergunning op het laatste moment verleend.

22. Hoe hadden omwonenden bezwaar kunnen maken tegen deze vergunning, waar is de aanvraag te lezen geweest?

De vergunning is verleend op 16 mei 2018. Binnen een termijn van zes weken na deze datum kunnen directe belanghebbenden rechtsmiddelen aanwenden.

23. Het logo en de website van de “strandkamping” zijn helemaal hetzelfde als
“haagsestrandhuisjes”. Is deze strandkamping niet gewoon indirecte of directe reclame voor het bedrijf dat de strandhuisjes exploiteert? Zo nee, waarom niet?

Nee. Op de website van de strandkamping staat geen tekstuele verwijzing of digitale link naar de Haagse Strandhuisjes. Ook wordt een ander logo gehanteerd. Er wordt dus geen reclame gemaakt voor de verhuur van de strandhuisjes. Wel staan onderaan de website de adresgegevens van de initiatiefnemer (Stichting Leef met de Zee) zodat potentiele bezoekers weten met wie zij zaken doen.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,                de locoburgemeester,
Peter Hennephof         Richard de Mos

In de pers
Scheveningse Courant, 5 juni 2018
AD, 31 mei 2018
Dagblad070, 29 mei 2018
AD, 19 mei 2018

4 Responses
 1. Angeline

  Helaas is het aantal weken veel meer dan 7.
  Wanneer je uitgaat van het artikel uit het AD van afgelopen 19 mei en onderaan de opsomming ziet, kom je uit 16 weken.
  16 weken maal 51 uren per tent bezetting op het Zuiderstrand, exclusief de uren voor het opbouwen en afbreken.
  Daar is niets éénmalig aan maar noem het gerust een invasie.

 2. J.D. Simons-van Veen

  Heel goede reactie van de Stadspartij! Het strand wordt toch al te intensief gebruikt overdag.
  Moet er nu ook nog ’s nachts gekampeerd worden?
  Hoe staat het met de sanitaire voorzieningen? Wordt het een vieze bende?Ik ben er absoluut tegen en velen met mij,
  Groet,
  J.D. Simons – van Veen

 3. I. Hendriks

  Bij de vorige reacties sluit ik mij geheel aan. Met grote schrik heb ik kennis genomen van dat ‘kamperen’ op het ‘stille'(?) strand. Goed dat hier vragen over gesteld worden.Men kan immers op eigen initiatief naar het strand? Moet alles worden ‘georganiseerd’? Ik begrijp dat het om geld gaat.Nog even en we moeten, net als op vele andere plekken in de wereld, betalen om nog op het strand te mogen/kunnen komen. Zorg voor het behoud van dit fijne strand! Het is goed zoals het is. M.vr.gr. I. Hendriks

 4. Angeline

  Wat ik ook raar én heel bijzonder vind is dat de wethouder, die nu in de nieuwe coalitie “buitenruimte” beheert, Richard de Mos is, maar dat het strand van de “buitenruimte” ineens afgesplitst wordt.
  Hoezo?
  Het strandbeleid dat voorheen hierbij hoorde blijft nu voorbehouden aan wethouder Boudewijn Revis.
  De wethouder die toentertijd onder aparte omstandigheden de vergunning had gegeven aan de strandhuisjes exploitanten. Waarom mag Richard de Mos dit niet doen?