In een ultra korte gemeenteraadsvergadering heeft de Haagse Stadspartij een succes weten te boeken: onze motie om in het vervolg bij alle kadeherstelwerkzaamheden een variantenstudie gericht op boombehoud toe te passen, is aangenomen. Het weekblad Den Haag Centraal vatte de raad als volgt samen:

“Haagse raadsvergadering in coronamodus: binnen half uur klaar. Besluiten over renovatie kantoor Fruitweg 17 (dat gemeente in gebruik neemt) en herstel kades: daarbij zal structureel meer worden gelet op behoud bomen. #raad070”

Hieronder het betoog van Joris Wijsmuller en de aangenomen motie:

“Voorzitter, Den Haag moet zuinig zijn op haar grachten met kades en bruggen die van groot belang zijn voor de kwaliteit, wateropvangcapiciteit en het culturele erfgoed van de stad. We moeten deze grachtenpracht koesteren, herstellen en als het even kan zelfs uitbreiden. Daarom is het goed dat er nu het voorstel actualisatie meerjarenprogramma kunstwerken voorligt met extra geld voor noodzakelijk onderhoud. En is het ook goed dat het college besloten heeft om de Hemsterhuisbrug weer draaiend te maken, een oude wens waarvoor mijn voorganger Gerwin van Vulpen al eerder een motie had ingediend. Want als er een brug het predicaat ‘kunstwerk’ verdient, dan is het wel de Hemsterhuisbrug.

Voor de kwaliteit van het historische grachtenprofiel zijn bomen cruciaal. Mede daarom, maar natuurlijk ook vanwege de ecosysteemdiensten die bomen in een stad vervullen – en waarvan het belang in een groeiende stad alleen maar verder toeneemt – is het behoud van bomen vertrekpunt bij kadeherstelwerkzaamheden. Desondanks leidt dit soms tot bomenkap met langdurige discussies tot gevolg, met de kap van de bijzondere kastanjes aan de Noordwal als laatste, pijnlijke voorbeeld. De Haagse Stadspartij heeft de grootst mogelijke moeite met de kap van deze kastanjebomen, maar heeft zich laten overtuigen door de combinatie van de bomeneffectanalyse met de variantenstudie naar 10 mogelijke vervangingsmethoden. Ik wil het college dan ook complimenteren voor deze adequate en overtuigende variantenstudie.

Voor het Groenwegje ontvingen wij gisteren alleen een bomeneffectanalyse, dus NIET in combinatie met een variantenstudie. Hierdoor heb ik nog wel een paar vragen over de kap van de bomen aan het Groenewegje. Maar deze vragen laat ik, vanwege de beperkte kwaliteit van de linden aldaar en het feit dat de variantenstudie pas van later datum is, nu rusten. Maar er zijn nog vele projecten in het verschiet, zoals bijvoorbeeld de Pletterijkade met de kastanjes. Ik wil voorkomen dat dit project maar ook volgende projecten opnieuw zullen leiden tot langdurige pijnlijke discussies en gemiste kansen. En gelet op de doelstelling uit het coalitieakkoord om alleen bomen te kappen als dit aantoonbaar niet anders kan, zijn wij het gewoon ook verplicht om in het vervolg de verschillende varianten net zoals een bomeneffectanalyse standaard bij alle projecten te toetsen. Daarom wil ik graag de motie Variantenstudie gericht op bomenbehoud indienen.”

Motie: Variantenstudie gericht op boombehoud
Indiener: Joris Wijsmuller, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 16 april 2020, ter bespreking van het GEWIJZIGD voorstel van het college inzake Actualisatie Meerjarenprogramma Kunstwerken 3 (RIS304482).

Constaterende, dat:

  • Het behoud van bestaande bomen vertrekpunt is bij herstelwerkzaamheden van kademuren;
  • De gemeente zoekt naar methoden om kademuren te vervangen zonder de bestaande bomen te beïnvloeden en actief bijdraagt aan kennisdeling en -ontwikkeling op het gebied van boombehoud;
  • Voor de vervanging van de kademuur Noordwal een variantenstudie is uitgevoerd naar methoden gericht op boombehoud waarbij 10 vervangingsmethoden getoetst zijn.

Overwegende, dat:

  • Elke kademuur in Den Haag weer anders is qua constructie, materialen, afmetingen etc. waardoor bij kadeherstelprojecten maatwerk nodig is;
  • De voor de Noordwal toegepaste variantenstudie invulling geeft aan de doelstelling uit het coalitieakkoord om alleen bomen te kappen als dit aantoonbaar niet anders kan.

Verzoekt het college:

  • Bij de voorbereiding van kadeherstelprojecten in het vervolg op basis van de gedane variantenstudie Noordwal door middel van een quickscan te bezien of deze toepasbaar zijn voor de specifieke situatie gericht op boombehoud.