Tijdens de raadsvergadering van 25 november 2020 wist de Haagse Stadspartij vier moties binnen te halen. Goed nieuws voor mensen met schulden, de Binckhorsthaven en omwonenden en belanghebbenden die meer betrokken gaan worden bij ruimtelijke plannen. Helaas haalden onze moties om kwijtschelding van schulden te verruimen, de schoorsteen van de asfaltfabriek in de Binckhorst te verhogen (in plaats van de fabriek voor 50,6 miljoen te verhuizen) en een plan van aanpak op te stellen om de hiërarchische bedrijfscultuur van de gemeente op de schop te nemen, het niet. Deze vier moties zijn wel aangenomen:

Motie om afstand te nemen van verhoging incassokosten

De regering wil de kosten die gerechtsdeurwaarders mogen rekenen verhogen, tijdens een pandemie mogen deurwaarders circa 16% meer rekenen. De regering wil dit besluit nemen ondanks harde kritiek van de toezichthouder hierop en zelfs de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen stelt dat dit niet de oplossing is voor de problemen in de sector. De kosten bij schulden nemen op deze manier zo toe dat die vaak ook niet meer in verhouding staan tot de schuld. Het is zeer onwenselijk om de kosten te verhogen bij al een heel kwetsbare doelgroep die hierdoor in langdurige armoede terecht komt. Zeker gezien het feit dat het aantal mensen met schulden door de coronoacrisis vermoedelijk zal toenemen. We zijn dan ook heel blij dat onze motie is aangenomen om samen met andere gemeenten een vuist te maken tegen minister Sander Dekker en een brandbrief te versturen waarin afstand wordt genomen van zijn plannen voor verhoging van kosten bij schulden!

Motie behoud karakter Binckhorsthaven

De Binckhorst is in ontwikkeling, de wijk gaat op de schop om nieuwe woningen en voorzieningen een plek te geven. Dat is goed voor de woningmarkt, maar daarbij moet het karakter van de Binckhorst niet verloren gaan. De Binckhorsthaven met de asfaltcentrale, de betoncentrale, de karakteristieke Escherhal, het kraanspoor met de havenkranen en de aanmerende schepen vormt het iconische hart van de Binckhorst. Dit gedeelte van de Binckhorst is aangewezen tot Binckplek en heeft vanwege de cultuurhistorische kwaliteiten een zekere bescherming in het Omgevingsplan en is benoemd in de Kernwaarden van de Binckhorst die behouden moeten blijven. De Haagse Stadspartij is van mening dat het bijzondere karakter van de Binckhorst zoveel mogelijk behouden dient te blijven en goed moet worden ingepast in de plannen.We zijn dan ook heel blij dat onze motie om de huidige sfeer en het rauwe en levendige karakter van de Binckhorsthaven zoveel mogelijk te handhaven is aangenomen.

Motie betrek stakeholders en omwonenden bij haalbaarheidsstudies

De Martelaren van Gorcumkerk is op 1 september 2009 aangekocht door de gemeente Den Haag. Maar er is nog steeds geen definitieve bestemming gevonden voor de kerk. De kerk is nu in gebruik door de school “De Vrije Ruimte” en “Planet Jump” trampolinesport. Het college laat momenteel haalbaarheidsstudies uitvoeren naar de toekomst van de kerk. Er is echter nog geen participatie met omwonenden opgestart over de toekomst van de Martelaren van Gorcumkerk. Maar er is goed nieuws, de motie van de Haagse Stadspartij om hen te betrekken bij de haalbaarheidsstudies is aangenomen. Hopelijk weer een stapje gezet richting behoud!

Motie betrek omwonenden en belanghebbenden op tijd bij omgevingsplannen

Het college wil met toepassing van de algemene verklaring van geen bedenkingen toestemming geven voor de plannen voor een kleinschalig recreatiepark, genaamd Vliethoeve Park. Dit is nodig omdat het plan in strijd is met het bestemmingsplan Wateringse Veld Noord en er anders geen omgevingsvergunning verleend kan worden. Dit gebeurde zonder de bewoners er vlak naast op de hoogte te brengen (dat heeft ons raadslid Peter Bos zelf maar gedaan) en zonder een enkel idee te hebben of er draagvlak is voor dit plan. De Haagse Stadspartij vindt dat participatie en draagvlak bij ruimtelijke ontwikkeling het uitgangspunt moeten zijn. Met deze motie moet er voortaan op toe worden gezien dat bewoners en belanghebbenden tijdig (en dus voordat een ontwerp-besluit ter inzage wordt gelegd) worden betrokken.

1 Response
  1. Ernst Detering

    Op 1 januari 2022 moet de nieuwe Omgevingswet in werking treden, zo heb ik begrepen. De bedoeling ervan is om een grote hoeveelheid wetten en regels terug te brengen. Dat is natuurlijk prima, maar het lijkt ook ten koste te gaan van allerlei verworvenheden. Inspraak en betrokkenheid van bewoners wordt bij particulieren en bedrijven gelegd. Gemeenten kunnen geen eisen meer stellen aan werkelijke participatie. De kwaliteit van bouwprojecten staat zwaar onder druk vanwege de haast om het er doorheen te drukken. Projectontwikkelaars en bouwers zitten niet te wachten op transparante participatie van bewoners en belanghebbenden. Goede architectuur is niet meer nodig want er moet massaal bijgebouwd worden. Veel bouwprojecten worden vergunningvrij, dus ook die toets ontbreekt. Het toezicht op het bouwproces komt in handen van de markt (Wet Private Kwaliteitsborging Bouw). We moeten vertrouwen op pandjesbazen en aannemers en als we bezwaar willen maken tegen eenheidsworst, moeten we maar naar de rechter (wat maar weinigen zullen doen). Ik vrees dat deze nieuwe Omgevingswet gemeenten en burgers wapens uit handen zullen slaan om te zorgen voor een leefbare stad waar we met plezier kunnen wonen en trots op kunnen zijn. Mijn hoop is gevestigd op Joris, Peter en Tim om hier een stevig tegengeluid te laten horen!