Op initiatief van de Haagse Stadspartij zijn raadsvragen ingediend over de mogelijke verhuizing van Parkpop naar het Malieveld. Samen met de raadsleden Det Regts van de VVD en Bülent Aydin van de PvdA zet Peter Bos van de Haagse Stadspartij grote vraagtekens bij de plannen.

Peter Bos: “Parkpop hoort in het Zuiderpark en moet je niet verplaatsen naar het veel kleinere Malieveld. Het prachtige Zuiderpark zit Parkpop als een jas, er is veel ruimte, de sfeer is onbetaalbaar en valt op het Malieveld gewoon niet te evenaren. Bovendien kun je daar hooguit 80.000 bezoekers kwijt en dan nog is het krap.”

De drie raadsleden willen o.a. weten waarom de gemeenteraad nog niet geïnformeerd is, hoe het zit met de gemeentelijke subsidie, of Parkpop gratis blijft, hoe buurtbewoners van het Malieveld betrokken worden, hoe het college aankijkt tegen de weerstand in de stad en nog veel meer.

Peter Bos: “Ik vind het een waardeloos plan. Parkpop zonder het Zuiderpark is geen Parkpop meer. Het komt er op neer dat Parkpop wordt afgeschaft en er een totaal ander festival komt. Voor de honderdduizenden bezoekers, waaronder heel veel Hagenaars, is het Malieveld geen serieuze optie, integendeel. Ik vrees dat de commerciële partijen achter Parkpop zich laten leiden door financiële motieven en een ander publiek en verdienmodel willen. Wat mij betreft gaan we er alles aan doen om Parkpop in het Zuiderpark te houden”.

Inmiddels is er een petitie gestart om Parkpop in het Zuiderpark te houden:

https://parkpopinzuiderpark.petities.nl

Schriftelijke vragen: Parkpop op Malieveld
Indieners: Peter Bos (Haagse Stadspartij), Det Regts (VVD), Bülent Aydin (PvdA).

Datum: 25 november 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Deze week werd bekend dat de organisatie van Parkpop het voornemen heeft om het festival voortaan op het Malieveld te houden en niet meer in het Zuiderpark. Hierover stellen wij overeenkomstig art. 30 van het Reglement van Orde de volgende vragen:

1. In de media heeft de wethouder Economie, Internationaal en Dienstverlening gesteld dat de verhuizing van Parkpop naar het Malieveld past in de ambitie van de gemeente om die locatie te positioneren als dé landelijke locatie voor grootschalige evenementen. Is dit juist?

Ja, dit is juist.

2. Is er met het college overlegd over de gewenste verhuizing?

Parkpop en Mojo Concerts hebben hun ambities voor de toekomst van Parkpop besproken met de wethouder Economie.

3. Zijn hier besluiten over genomen door het college en welke besluiten dienen hier nog over genomen te worden door het college?

Nee, de verplaatsing is een keuze van de organisator en de praktische aspecten rondom huur en mogelijkheden van de locatie Malieveld is door de organisator met Staatsbosbeheer als eigenaar van de grond rechtstreeks afgehandeld.

4. Heeft Parkpop al een evenementenvergunning voor 2021 ingediend?

Ja, er is door de organisator een aanvraag ingediend. Deze dient nog te worden aangevuld met de benodigde veiligheidsplannen en plattegronden.

5. Parkpop werd de laatste jaren voorafgegaan door Saturday In the Park en Parkpop Downtown in de binnenstad. Welk concept heeft Parkpop voor ogen voor 2021?

Net als voorgaande jaren staat Parkpop Downtown op de vrijdag ook voor 2021 in de planning. Aangezien het concept ‘Saturday Night’ onvoldoende sterk bleek, is in 2020 door de organisatie besloten om toonaangevende concerten op de vrijdag en zaterdag voorafgaand aan Parkpop te organiseren. Welke artiesten in 2021 worden geprogrammeerd op deze dagen is nog niet bekend. Dit is sterk afhankelijk van het verloop van de crisis en of artiesten in 2021 on tour zullen zijn.

6. Waarom heeft het college de gemeenteraad hier nog niet over geïnformeerd?

De definitieve keuze voor verplaatsing van Parkpop en de communicatie hieromtrent is aan de organisator, niet aan het college.

7. Het college heeft eerder besloten om Parkpop voor meerjarige financiële ondersteuning (2019 – 2022) in aanmerking te laten komen. De subsidie bedraagt 350.000,- per jaar. Is dit juist?

Parkpop krijgt een meerjarige sponsorbijdrage van € 350.000,- per jaar voor de periode 2019-2022.

8. Achter de organisatie van Parkpop zitten commerciële partijen als Parkpop B.V. en Mojo Concerts B.V. Is bij het verstrekken van € 350.000,- subsidie per jaar getoetst of sprake is van staatssteun? Zo nee, waarom niet?

Parkpop is een cultureel evenement en valt in die hoedanigheid onder artikel 53 van de Algemene Groepsvrijstelling waarin is bepaald dat staatssteun is geoorloofd. Culturele evenementen zijn uitgezonderd van de staatssteunregels.

9. Hoe groot (in m2) is het totale festivalterrein in het Zuiderpark dat door Parkpop wordt gebruikt en hoeveel m2 is op het Malieveld beschikbaar?

De organisatie heeft zich in de vergelijking beperkt tot de oppervlakten van de publieksterreinen. Een schematische weergave laat zien dat er 43.300 m2 aan publieksruimte in het Zuiderpark is. De oppervlakte van het Malieveld is 55.000 m2.

10. Parkpop heeft in de loop der jaren tussen de 200.000 en 500.000 bezoekers getrokken. In de pers wordt gesproken over een capaciteit van het Malieveld van 80.000 bezoekers. Hoe denkt het college de bezoekersaantallen die Parkpop in het Zuiderpark trok te kunnen faciliteren op het Malieveld?

De tijd dat Parkpop 500.000 bezoekers communiceerde, ligt ver achter ons. In de beginjaren van Parkpop kende Nederland slechts enkele grootschalige popfestivals, waardoor er geen concurrentie was. De laatste jaren wordt er gesproken over aantallen tussen de 160.000 en 200.000. De organisator van Parkpop communiceert al jaren geen bezoekersaantallen meer, omdat er geen nauwkeurige tellingen plaatsvinden en er sprake is van schattingen. Aan de hand van mobiele telefoondata kan de organisatie meten hoeveel mensen er tegelijkertijd op het evenemententerrein aanwezig zijn. Gedurende de afgelopen jaren waren er maximaal 65.000 mensen tegelijkertijd op Parkpop in het Zuiderpark. Het Malieveld kan dit faciliteren.

11. Kan het college aangeven wat de verhuizing betekent voor het karakter van het festival? Blijft het een onderscheidend Haags festival, vooral ook voor de Hagenaars? Zo nee, waarom niet?

Parkpop is weliswaar een festival waar bewoners van de stad graag naar toe gaan maar is tegelijkertijd ook één van de toonaangevende Haagse evenementen die economische spin-off voor de stad moet opleveren en Den Haag op de kaart moet zetten als aantrekkelijke (inter)nationale stad. De verhuizing naar het Malieveld is een gunstige ontwikkeling om Parkpop door te ontwikkelen en naar een hoger niveau te tillen, zodat de economische betekenis voor de stad wordt vergroot. Nationale aantrekkingskracht met bezoekers vanuit heel het land levert aanzienlijk grotere economische spin-off op voor de stad.

12. En hoe denkt het college dat de familiaire en relaxte festivalsfeer van Parkpop op het veel krappere Malieveld gegarandeerd kan worden?

De gemeente faciliteert organisatoren zo goed mogelijk bij het invullen van een festival maar gaat zelf niet over de sfeer die dit oproept.

13. In de pers wordt gesproken over zes podia op het Malieveld. Is dit volgens het college realistisch?

De praktische uitwerking hiervan zal in het vergunningentraject uitvoerig worden beoordeeld. De nieuwe opzet zal tevens moeten voldoen aan de geluidseisen die aan evenementen worden opgelegd in het locatiebeleid voor evenementen. Dit alles zal aan de hand van de in te dienen plannen getoetst worden.

14. Blijft Parkpop gratis toegankelijk? Zo nee, waarom niet?

Deze vraag is, voor wat de organisatie betreft, op dit moment niet aan de orde.

15. Het aantal evenementen en manifestaties op het Malieveld lijkt toe te nemen: zijn het geen demonstraties, dan wel weer een extra festival. Is er een grens aan het aantal evenementen dat plaats mag en kan vinden op het Malieveld?

Met het locatiebeleid voor evenementen in de openbare ruimte, dat in voorbereiding is, wordt beoogd een goede balans te vinden tussen leefbaarheid en levendigheid. Er worden richtlijnen en spelregels vastgesteld op het gebied van geluid, bescherming flora en fauna en duurzaamheid. Door het benoemen van spelregels is meer en betere sturing mogelijk door de gemeente, is verhelderend wat de (on)mogelijkheden zijn bij het plannen en inrichten van een evenement en is duidelijk welke grenswaarden niet overschreden mogen worden, wat zorgt voor houvast voor omwonenden. Er worden voor groene locaties rust- en herstelperiodes in de jaarkalender ingebouwd; hierdoor kan de grond herstellen na bodembelastende activiteiten en kan het terrein vrij gebruikt worden door de bewoners. Het aantal activiteiten dat plaats kan vinden is afhankelijk van de beschikbaarheid van het terrein. In het locatiebeleid wordt nadere invulling gegeven aan het aantal evenementen dat mag plaatsvinden. Te bepalen op basis van de ingebouwde rust- en herstelperiodes en op basis van de mate van impact van het evenement op de omgeving (geluidsbelasting, verkeer-en parkeerdruk, duur etc.).
De Wet Openbare manifestaties (Wom) is van toepassing wanneer een betoging of demonstratie wordt gehouden.

16. Is het college op de hoogte van het feit dat buurtbewoners van het Malieveld al langer klachten hebben over overlast van festivals op het Malieveld? Zo nee, waarom niet?

Er zijn het afgelopen jaar meerdere gesprekken geweest met omwonenden van het Malieveld, zowel met individuele bewoners als met wijkverenigingen. Hier zijn hun zorgen over bepaalde evenementen besproken (geluidsklachten, parkeeroverlast etc.) en ook een aantal onderwerpen behandeld zoals de toekomstplannen van Cirque du Soleil en eventuele grote popconcerten. Met deze bewoners is afgesproken dat het concept locatiebeleid met hen wordt besproken. Hierbij wordt ook Staatsbosbeheer betrokken als eigenaar van de grond. De demonstraties worden in deze gesprekken meegenomen; dit zijn weliswaar geen evenementen maar worden door een bewoner als even hinderlijk ervaren, zeker gezien de toename van het aantal demonstraties het afgelopen jaar.

17. Naast geluidsoverlast, ervaren omwonenden ook overlast van bijvoorbeeld verkeer en afval. Wat doet het college om de overlast van bijv. verkeer en afval zo veel mogelijk te beperken voor de omwonenden?

Bij de vergunningaanvraag voor een evenement moet ook ingegaan worden op verkeers- en parkeeroverlast en het voorkomen van achterblijvend afval na afloop van het evenement. De organisator is hiervoor verantwoordelijk en wordt derhalve gevraagd om maatregelen te beschrijven en uit te voeren die de overlast van bovengenoemde aspecten voor de buurt moeten reduceren.

18. In hoeverre worden de bewoners betrokken bij dit soort besluiten? Is er overlegd met aangrenzende buurtbewoners van het Malieveld? Zo nee, waarom niet?

Zie ook antwoord vraag 16. Vergunningaanvragen van evenementen worden gepubliceerd; bewoners worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze kenbaar te maken. Daarnaast heeft een organisator zelf ook informatieplicht richting de buurt waarin hij of zij een activiteit organiseert. Begin 2021 gaat een dynamische jaarkalender online, met alle evenementen die in de openbare ruimte georganiseerd worden. Dit biedt in de toekomst omwonenden en andere belanghebbenden een actueel overzicht van wat er per wijk plaatsvindt. Daarnaast vinden gesprekken plaats met bewoners in het kader van het locatiebeleid evenementen in de openbare ruimte. Zie beantwoording vraag 16.

19. Welke festivals en manifestaties hebben er in 2017, 2018 en 2019 naast Parkpop plaatsgevonden in het Zuiderpark?

Evenementen: 2017: 25 evenementen
▪ 9 meldingsplichtige evenementen <250 bezoekers (BBQ’s, teambuildingdag, picknicks etc.)
▪ 14 kleine evenementen 250-25.000 bezoekers (o.a. Milan Summerfestival, Haagse Skatetog)
▪ 2 grote evenementen >25.000 bezoekers (Parkpop, Divercity)
2017: 3 demonstraties (in het kader van Wet Openbare Manifestaties)
2018: 32 evenementen
▪ 16 meldingsplichtige evenementen <250 bezoekers
▪ 14 kleine evenementen 250-25.000 bezoekers
▪ 2 grote evenementen > 25.000 bezoekers (Parkpop, 112-dag Haaglanden)
2018: 1 demonstratie/manifestatie (in het kader van Wet Openbare Manifestaties)
2019: 23 evenementen
▪ 9 meldingsplichtige evenementen < 250 bezoekers
▪ 12 kleine evenementen < 250 – 25.000 bezoekers
▪ 2 grote evenementen > 25.000 bezoekers (Parkpop, Sportdag)
2019: 1 demonstratie/manifestatie (in het kader van Wet Openbare Manifestaties)

20. Is het college met ons van mening dat Parkpop op het Malieveld een totaal andere beleving zal zijn dan Parkpop in het Zuiderpark? Zo nee, waarom niet?

Het college kan niet zeggen hoe bezoekers een toekomstig festival zullen beleven. Zie ook beantwoording vraag 12.

21. Is het college er van op de hoogte dat het voornemen om Parkpop na 40 jaar te verhuizen naar het Malieveld op veel weerstand stuit in de stad?

Het college stelt vast dat er sprake was van enige ophef. Dat is ook begrijpelijk als de organisator van een iconisch evenement besluit om het evenement voortaan op een andere locatie te organiseren. Dat maakt het nog niet tot een slecht initiatief. Het college stelt vast dat de organisatie met deze verandering juist beoogt Parkpop nog tot in lengte van jaren in Den Haag te kunnen organiseren. Deze ambitie sluit aan bij de wensen van het college. Al 40 jaar is Parkpop onlosmakelijk verbonden met onze stad en een begrip in Nederland, waar Den Haag trots op is. Het college zal de organisatie alle ondersteuning bieden om het festival op deze historische plek in het centrum van Den Haag tot een succes te maken.

22. Welke instrumenten heeft het college om Parkpop in het Zuiderpark te houden?

Het college heeft niet of nauwelijks instrumenten om Parkpop in het Zuiderpark te houden. Zolang de gewenste locatie geschikt en beschikbaar is en er aan alle vergunningseisen wordt voldaan, kan het college een dergelijk initiatief niet weren op grond van de vergunningsprocedure. Via de financiële bijdrage kan het college enige invloed uitoefenen maar de sponsorbijdrage is hoofdzakelijk vastgesteld op basis van de bijdrage van Parkpop aan het imago van Den Haag als aantrekkelijke stad en omdat het evenement zorgt voor directe bestedingen in de stad. De organisator heeft de gemeente laten weten dat het festival in Zuiderpark financieel niet houdbaar is en dat verplaatsing onvermijdelijk is. De organisator is overigens graag bereid om u persoonlijk de overwegingen toe te lichten.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,      de burgemeester,
Ilma Merx           Jan van Zanen

 

1 Response