Peter Bos: “Dit college is bezig om de bevolking tegen zich in het harnas te jagen en gelooft niet meer in Haagse Kracht. De organisaties die jaren hebben meegepraat over de Koekamp voelen zich belazerd en spreken zelfs van “onbehoorlijk bestuur”. Schandelijk en gênant.”
Het raadslid van de Haagse Stadspartij diende in de raad van donderdag 14 februari een amendement in om de Koekamp niet af te graven, maar kreeg nul op het rekest. Het voorstel kwam uit de koker van een brede coalitie uit de stad en werd mede gesteund door de PvdA en de Partij van de Dieren.

De belangengroepen AVN, de Fietsersbond, het Wijkberaad Bezuidenhout, de Wijkvereniging Benoordenhout, de Bewonersvereniging Rondom het Plein, de KNNV en de Bewonerscommissie City Tower hadden gezamenlijk onder de naam “De Groep” gepleit voor een aanpassing van het ontwerp voor de watergang nabij de kruising van de Bezuidenhoutseweg en de Rijnstraat. De belangengroepen wensten dat de oeverlijn van de hertenkamp in het geheel niet gewijzigd wordt, omdat zij van mening waren dat dit een onaanvaardbare aantasting is van de cultuurhistorische aspecten van het herteneiland in de Koekamp. Zij stelden een plaatselijke verlegging van het fiets-en voetpad voor, zodat dit dichter bij de Bezuidenhoutseweg komt te liggen.

Volgens de Haagse Stadspartij was het alternatief technisch mogelijk, zou de ligging van de fietspaden niet noemenswaardig verschuiven ten opzichte van het eerdere ontwerp en zou het zicht vanuit het Centraal Station en KJ-Plein naar de Koekamp opener worden. Wethouder Richard de Mos wilde echter niets weten van dit voorstel, en hij werd daarbij gesteund door een raadsmeerderheid.

Hieronder het betoog van Peter Bos in de gemeenteraad van 14 februari 2019:

Voorzitter,

We praten nu al geruime tijd over de plannen voor de Koekamp. Het college wil het eeuwenoude en unieke stadspark beter verbinden met het Centraal Station en het Haagse Bos. Ook is er de wens van Staatsbosbeheer om hun complex in de Koekamp beter bereikbaar te maken, omdat er in de toekomst een informatie- en horecavoorziening gaat komen. Op zich is dat allemaal niet zo verkeerd. Het gaat echter om een kwetsbaar en cultuurhistorisch belangwekkende plek in de stad, waar je zeer behoedzaam mee om moet gaan. Het is al eeuwenlang beschermd door de Acte van Redemptie, het is Rijks Beschermd Stadsgezicht en onderdeel van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur.

De belangen van natuur en cultuurhistorie zouden dan ook leidend moeten zijn. Veel organisaties en omwonenden hebben hun betrokkenheid met het gebied en hun deskundigheid ingebracht om tot goede plannen te komen. Dat is voor een deel gelukt, maar voor een deel ook niet. Het grootste pijnpunt is het plan om de oever van de hertenkamp te verleggen waardoor afbreuk wordt gedaan aan het oorspronkelijke ontwerp van Zocher en de karakteristieke bomen langs de oever gekapt dreigen te worden. Alle bewoners- en belangengroepen die hebben meegepraat verzetten zich tegen dit deel van het plan.

Opmerkelijk is dat deze organisaties tot een samenwerking zijn gekomen. Zeven organisaties bundelden hun krachten en hebben een aanpassing van het plan voorgesteld door het fietspad iets te verleggen waardoor de oever intact blijft. Zo’n cadeau zou door het college omarmd moeten worden. Zou je denken. Helaas is dat niet gebeurd en dat is ontluisterend. Een college dat nota bene pretendeert om inbreng uit de stad serieus te nemen en wil luisteren, gooit een constructief en breed gedragen voorstel in de prullenbak. Een wethouder van een partij die zich Hart voor Den Haag noemt en die zijn voorganger jarenlang heeft weggezet als houthakker, blijkt zelf een bomenhater te zijn. Deze wethouder, die de kans heeft om te laten zien dat hij het allemaal anders doet, komt met uitvluchten en drogredenen om een prima plan de grond in te boren. Bijvoorbeeld dat voor het alternatief watercompensatie plaats moet vinden. De vraag is of dat moet, maar zelfs dan kan dat makkelijk. Het dempen zou volgens het hoogheemraadschap van Delfland gecompenseerd moeten worden in hetzelfde peilgebied en binnen 2,5 km. van de locatie. Dat is een enorm ruim gebied en dat moet makkelijk kunnen.

Het resultaat van het halsstarrige gedrag van wethouder de Mos is dat zeven gezaghebbende organisaties (AVN, Fietsersbond, Wijkberaad Bezuidenhout, Wijkvereniging Benoordenhout, Bewonersvereniging Rond het Plein, KNNV, en de Bewonerscommissie City Tower) die veel energie en tijd hebben gestoken om met een constructief voorstel te komen, zich niet serieus genomen voelen. De manier waarop hun voorstel is gepresenteerd in de stukken noemen ze “Een verkeerde voorstelling van zaken. Fake news. Framing.” Ook wil ik de heer Gieskes citeren, de man die zich vanwege zijn grote historische kennis heeft verdiept in de plannen en de drijvende kracht achter het alternatief is. Hij mailde ons gister en zegt over het plan van de gemeente: “Het is een grove ingreep op de historische Koekamp vanwege de overbodige afgraving van de historische gronden.” Ook de Bomenstichting is faliekant tegen dit plan.

Voorzitter,

Ik wil wethouder de Mos vragen om het alternatief alsnog een serieuze kans te geven. Het gaat over een fietspad dat over een afstand van 50 meter een stukje verlegd zou moeten worden. Een minieme verandering. “Wij regelen het”, is het devies van Groep de Mos. Ik zou de Grote Leider van deze partij dan ook willen oproepen om dit devies waar te maken. Regel het en accepteer dit Valentijnscadeau dat ik in de vorm van een amendement zal aanbieden.

1 Response
  1. Joost S.H. Gieskes

    Peter Bos heeft het uitstekend verwoord over die Koekamp. Ik was ook nogal verbijsterd van diegenen die akkoord gingen met het voorstel van de wethouder, want zij waren te uit en te na voorgelicht in woord en tekst en plaatjes, waaruit bleek dat het ontwerp van de gemeente rechtop bleek alleen dan zonder afgraving en mèt respect voor de historie, die nu voor het eerst in 500 jaar wordt aangetast. Het uitermate vreemde argument dat het ontwerp meer bomen bevatten zou is volstrekt fout want het alternatief had zelfs meer bomen. Ik vermoed dat de wethouder onjuist of onvolledig is voorgelicht – en ja hij zit hier pas kort, dat is ook in ons nadeel – en ja, dat ‘voor’ stemmen is de cultuur in de politiek om de dischipline van de coalitie te volgen en niet de eigen overtuiging. Dat hoort bij de politiek, en als niet-politicus kan ik daar geen begrip voor opbrengen. En tja…historisch besef….dat is soms ver te zoeken. Als zelfs Staatsbosbeheer zijn eigen gronden afgraaft….