Functioneringsgesprekken met wethouders

Bij de raadsbehandeling van het Amare rapport hebben we een motie ingediend om juist buiten de politieke waan van de dag om gesprekken tussen de raad en het college (of een deel van de werhouders) te faciliteren. Daarmee kunnen zaken als planning in de raad, het ontbreken van informatie, het doordrukken of onder druk zetten van raadsleden worden besproken.

Deze gesprekken lijken daarmee op functioneringsgesprekken. Doel is een betere verstandshouding tussen raad en wethouders. Ook bieden de gesprekken handvaten voor de wethouders om zichzelf te verbeteren en te voorkomen dat zij in steeds dezelfde valkuilen trappen.

Motie: In gesprek met wethouders

Indiener: Fatima Faïd, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 21 december 2023 ter bespreking van  Voorstel van de Enquêtecommissie inzake Eindrapport Enquêtecommissie Amare (RIS316440)8

Constaterende

 • dat in het Amare rapport Bijzonder Complex gesproken wordt over een wethouderscultuur;
 • dat zowel de raad als het college de aanbevelingen van de enquêtecommissie omarmen;
 • dat het beeld uit het rapport niet uniek is voor die tijd en er nu ook wel eens vragen zijn over de omgang van wethouders met de raad en vice versa;
 • dat er momenteel geen forum is om de onderlinge verhoudingen tussen raad en college te bespreken buiten de politieke debatten in raad en commissies;
 • dat de raad en de leden van college willen leren van het verleden.

Overwegende

 • dat goede onderlinge verhoudingen bijdragen aan de kwaliteit van de besluitvorming;
 • een forum waarin deze verhoudingen kunnen worden besproken door raad en college bij kan dragen aan het beter begrijpen van elkaars vragen en belangen;
 • meerdere gemeenten experimenteren of hebben geëxperimenteerd met functioneringsgesprekken voor wethouders;
 • de burgemeester al periodiek een evaluatiegesprek heeft met leden van het presidium, en deze werkwijze bevalt;
 • bij de behandeling van de jaarrekening in de rekeningencommissie elk jaar één of meerdere wethouders worden gevraagd nadere toelichting te komen geven over inhoudelijke vragen naar aanleiding van de jaarrekening en dat deze werkwijze bevalt;
 • dat er een tussenvorm moet worden gevonden waarbij het gesprek tussen raad en collegeleden tot verifieerbare openbare uitkomsten of actiepunten leidt zonder dat het een politieke show wordt;
 • Er momenteel elk half jaar een gesprek zou zijn tussen college en presidium, maar dit gesprek niet regelmatig wordt ingepland;
 • Bij dit gesprek alleen leden van het presidium aanwezig zijn en er geen openbare actielijst uit voortvloeit.

Verzoekt het presidium

te komen met een opzet om elk jaar één of meerdere wethouders te vragen in gesprek te gaan met een vertegenwoordiging van de raad over de werkwijze, onderlinge verhoudingen en alles wat nog meer ter tafel komt met als uitkomst een openbaar verslag of actiepuntenlijst.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fatima Faïd                                  Lesley Arp

Haagse Stadspartij                      SP

De rest van onze reactie op het rapport – en waarom we de motie van afkeuring niet steunden – vind je hier: https://haagsestadspartij.nl/amare-bijzonder-complex-anatomie-van-ideevorming-en-uitwerking/