Fietschaos Celebesstraat na actie gemeente

Succesje Haagse Stadspartij fietsprobleem Celebesstraat
De Posthoorn, 16 jul 2014
DEN HAAG – De Stadspartij (raadslid van Vulpen) vroeg het gemeentebestuur waarom in de Celebesstraat -zonder overleg- alle opstelruimte voor fietsen is weggestraat. Zodat deze nu krap tegen de gevel worden gestald. Het gemeentebestuur antwoordt inmiddels met bewoners te overleggen over nieuwe fietsopstelplaatsen.

Gemeente Den Haag

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN

van de raadsleden Van Vulpen, Van Nieuwenhoven, Guernaoui, Vianen, Akhiat, Lakerveld en Rogier

 

Den Haag, 8 juli 2014

Inzake: Bestrating van de Celebesstraat

De gemeenteraad

De raadsleden de heer G.W. van Vulpen, mevrouw J. van Nieuwenhoven, de heer R. Guernaoui, mevrouw I.M. Vianen, mevrouw A. Akhiat, de heer A. Lakerveld en de heer M. Rogier hebben op 22 mei 2014 een brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

De Celebesstraat wordt op dit moment opnieuw bestraat. Omdat aan de inrichting van de straat in principe niets veranderd zou worden hebben bewoners geen inspraak gekregen op de inrichting en uitvoering van de werkzaamheden. In de smalle straat kon aan beide zijden geparkeerd worden, staan aan één kant bomen en waren er op verschillende plaatsen een aantal oren (plaatselijke verbreding) aan de stoep met fietsopstelplaatsen. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden werden de nieuwe oren aan de stoep, zonder overleg met de bewoners, plotseling verwijderd. De fietsen worden nu, tot ergernis van de bewoners, tegen de gevels aan geparkeerd waardoor de doorgang op de smalle stoepen gehinderd wordt en schade kan ontstaan aan kozijnen.

Naar aanleiding hiervan leg ik, onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van orde, het college de volgende vragen voor.

1. Kan het college aangeven om welke reden de oren met fietsopstelplaatsen zonder overleg met de bewoners uit de straat zijn verwijderd? En op wiens verzoek dit gebeurd is? Zo nee, waarom niet?

Begin januari 2014 is in opdracht van de Dienst Stadsbeheer de uitvoering van groot onderhoud in de Celebesstraat gestart. Vooruitlopend is een bewonersbrief verspreid ter aankondiging van de werkzaamheden.

Naar aanleiding van de bewonersbrief heeft een aantal bewoners contact opgenomen met het stadsdeel. Ondanks dat het hier om groot onderhoud van bestratingen gaat, waarbij de bestaande inrichting van de straat gehandhaafd blijft, is er geluisterd naar dit geluid uit de buurt en is gesproken met een vertegenwoordiging van bewoners van de Celebesstraat over kleine aanpassingen van het straatprofiel (op 25 maart 2014).

Het doel van gewenste aanpassingen was o.a. om zoveel mogelijk parkeerplekken te creëren. Reden om in dit geval af te wijken van het normaal gebruikelijke was een uitdrukkelijk verzoek van de bewoners. Vervolgens zijn de afgesproken aanpassingen waar mogelijk uitgevoerd.

Van dit bewonersoverleg is een verslag gemaakt en met een bewoner uit de Celebesstraat is afgesproken dat hij dit verder met de mede-straatbewoners zal kortsluiten.

2. Kan het college aangeven wat de kosten bedragen van de extra werkzaamheden?

Zo nee, waarom niet?

De kosten voor de aanpassingen zijn minimaal, omdat er vrijwel geen extra werkzaamheden voor nodig waren.

3. Is het college met mij van mening dat, indien er op essentiële punten afgeweken wordt van de oorspronkelijk inrichting van de straat, dit in overleg met alle bewoners dient te gebeuren?

Zie antwoord vraag 1.

4. En is het college met mij van mening dat bij (her)inrichting van woonstraten naast autoparkeerplaatsen ook voldoende fietsopstelplaatsen gerealiseerd dienen te worden? Zo nee, waarom niet?

Ja, indien straatbewoners hun fiets niet inpandig of op eigen terrein kwijt kunnen en meer stallingsmogelijkheden op straat nodig zijn, worden verzoeken voor fietsparkeerplaatsen waar mogelijk gehonoreerd.

5. Kan het college er voor zorgdragen dat de fietsopstelplaatsen uit de oude situatie op dezelfde plaatsen terugkomen en er in overleg met de bewoners en winkels gekeken wordt of er andere mogelijkheden zijn om extra fietsparkeerplaatsen te realiseren?

Zo nee, waarom niet?

Wij willen graag met bewoners in overleg om overeenstemming te bereiken over de wijze waarop de fietsopstelplaatsen gerealiseerd kunnen worden. Wij hebben hiertoe inmiddels het initiatief genomen.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen