Haagse Stadspartij voor elektrische sloepenverhuur, maar niet op smalle Dunne Bierkade

De Haagse Stadspartij juicht elektrische sloepenverhuur toe, maar wil geen aanlegsteiger voor de sloepen aan de smalle Dunne Bierkade. De aanlegsteiger is gepland tussen restaurant Basaal en café De Paas. Dit gedeelte van de gracht is erg smal door de ligging van terrasboten en wordt ook steeds drukker bevaren. Passeren en inhalen van boten lukt alleen op de stukken waar geen boten aangemeerd liggen. We voorzien aanvaringen als onervaren bestuurders van de sloepen hier moeten gaan manoeuvreren. Er zijn voldoende andere plekken in het centrum van de stad voor een aanlegsteiger voor de sloepen. De Haagse Stadspartij is groot voorstander van meer leven op de Haagse binnenstadswateren, uiteraard wel als ook bewoners en belanghebbenden in dit proces worden betrokken. Voor het bedrijf sloepdelen.nl is een aanvraag ingediend om elektrische sloepen te verhuren aan de Dunne Bierkade. Het bedrijf is al enige tijd actief in Amsterdam, Haarlem, Utrecht en Leiden. Op de website van sloepdelen.nl staat te lezen dat de voorbereidingen voor de aanleg van de steiger in het centrum van Den Haag in volle gang zijn. Raadslid Joeri Oudshoorn van de Haagse Stadspartij heeft hierover een aantal vragen gesteld.

Schriftelijke vragen ingediend door Joeri Oudshoorn
Hierover heb ik, onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van orde, de volgende vragen:
1. Waarom is er gekozen voor deze plek? Wie heeft deze plek aangewezen? Is dat de ondernemer of het college?
2. Is het college het met mij eens dat bij de start van de vaart het manoeuvreren met elektrische sloepen, door bestuurders die geen ervaring hebben met dit soort sloepen, op dit drukke smalle punt van de gracht snel kan leiden tot aanvaringen en ongelukken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat het college doen om dit te voorkomen?
3. Is het college met mij van mening dat er voldoende, meer passende, plekken zijn in de stad om deze boten aan te leggen? Zo nee, waarom niet?

In 2012 moesten de buurtbewoners hun bootjes van de Dunne Bierkade verwijderen omdat het Waterschap had aangegeven dat het de doorstroming belemmerde in deze flessenhals in de gracht en omdat er door onbevoegden geslapen en geürineerd werd in de boten.
4. Hoe rijmt dit met de aanvraag om juist hier nu een groot aantal sloepen te laten liggen?
5. Is het Waterschap akkoord met deze locatie als ligplaats voor verschillende sloepen? Graag zien wij het schriftelijk akkoord van het Waterschap tegemoet, inclusief de door hen berekende extra belemmeringen.
6. Wordt door het plaatsen van sloepen de blauwe zone voor algemeen gebruik ingeperkt?
7. Is het Waterschap ook akkoord wanneer deze zelfde belemmeringen op een ander gedeelte van de verbinding tussen het Zieken en het afvoerkanaal met een grotere doorstromingscapaciteit worden geplaatst? Zo nee, waarom niet?

De raad heeft bij vaststelling van de Nota Binnenwater (RIS246304) op 29 maart 2012 ingestemd met het instellen van een blauwe zone ter hoogte van de Avenue Culinair (besluit IV. b.). In de nota staat aangegeven dat er meer ruimte wordt geboden aan varende bezoekers van de horecagelegenheden door de recreatieschepen te herplaatsen. Een ‘blauwe zone’ kent een maximale ligduur van 3 (4?) uur. Er zijn daarom aan deze twee kades geen permanente ligplaatsen meer beschikbaar. De fluisterboten verhuur moest door het vaststellen van deze blauwe zone ook van de Dunne Bierkade verdwijnen.
8. Hebben de elektrische sloepen inderdaad een maximale ligtijd van 3 uur? Zo ja, waar liggen de boten dan bij slecht weer of als zij niet verhuurd worden? Zo nee, waarom wordt er een uitzondering gemaakt voor sloepdelen.nl?

Op de website van sloepdelen.nl staat te lezen dat ‘de voorbereidingen in volle gang zijn’.
9. Waaruit bestaan deze voorbereidingen?
10. Op 21 februari 2017 is een aanvraagexploitatie gedaan. Wanneer zijn de bewoners over dit onderwerp door de gemeente geïnformeerd? Wanneer is deze aanvraag officieel gepubliceerd? Vanaf wanneer was deze daadwerkelijk in te zien bij het Haags Informatiecentrum?
11. Wanneer wordt geregeld dat deze digitale aanvragen gelinkt worden aan de bekendmaking op de gemeentesite, zodat burgers niet voor inzage naar het stadhuis hoeven te komen, en het document daarna alsnog via e-mail krijgen?
12. Er is een aanvraag voor exploitatie gedaan. Deze gaat niet over ligplaatsen of voorzieningen. In de aanvraag wordt gesproken over ‘in het weekend’ en ‘op aanvraag’. Het bedrijf werkt met reserveringen via het internet, dus altijd op aanvraag. Hoe interpreteert het college ‘mei t/m september’, ‘in het weekend’ en ‘10.00 – 19.00 uur’?

Om het sloepdelen.nl mogelijk te maken, zijn naast een exploitatievergunning ook een aanpassing van de Verordening binnenwateren en een aangepast ligplaatsenplan nodig.
13. Is dit juist? Wanneer worden deze aan de gemeenteraad voorgelegd?
14. Wordt er voordat een aangepast ligplaatsenplan wordt vastgesteld ook overlegd met de overige commerciële gebruikers van het binnenwater en de particuliere botenbezitters?
15. Heeft het bedrijf al een vergunning verkregen voor de ligplaats in de Dunne Bierkade? Zo ja, op basis waarvan? Zo nee, waarom niet?
16. Aan de bewoners is gezegd dat het om zeven boten gaat. In de aanvraag die eerder is ingediend gaat het om vijf boten. Graag het verschil verklaren, en welk aantal van toepassing is?
17. Bij de kadewerkzaamheden is er door de gemeente veel tijd en energie gestoken in tijdig vooroverleg met de omwonenden. Waarom zijn de bewoners niet van tevoren gebriefd over de botenverhuur?

Voor elektrisch varen zijn oplaadpunten langs de kades nodig. Bij de kade waar de vergunning is aangevraagd worden voorbereidingen getroffen voor oplaadpunten door alvast buizen aan te leggen waar elektriciteitskabels door kunnen. De gemeente wil elektrisch varen in Den Haag stimuleren.
18. Worden deze voorbereidingen nu overal waar kadewerkzaamheden plaatsvinden getroffen? Zo ja, hoe groot is de afstand tussen de verschillende plekken waar voorbereidingen voor oplaadpunten plaatsvinden? Is dit inmiddels onderdeel van beleid? Zo nee, waarom niet? Kan het college deze voorbereidende werkzaamheden alsnog toevoegen?