Eindelijk bescherming voor unieke wijk Mariahoeve

Al in 2004 wilde de gemeenteraad de bijzondere wijk Mariahoeve voordragen als beschermd stadsgezicht. De procedure is echter nooit afgemaakt. Naar aanleiding van onze schriftelijke vragen stond het nu weer op de agenda van de raad op 20 april.

Met een aanwijzing als beschermd stadsgezicht kan er niet meer zo maar worden gesloopt in Mariahoeve, en moeten nieuwe plannen in de wijk passen qua plek en uiterlijk. Ook is er dan veel meer aandacht voor groen en water als bijzondere elementen in de wijk. Een beschermd stadsgezicht betekent een extra laagje bescherming tegen megalomane plannen.

Onwil wethouder Bruines

Wethouder Bruines hield vol dat we nog maar even moesten wachten op de invoering van de omgevingswet om de bescherming te regelen, maar wij vertrouwen dat niet. Ondertussen wordt er namelijk gewerkt aan een nieuwe visie voor Mariahoeve. Wij vrezen voor toestanden als in Zuidwest waar hele blokken worden gesloopt om plaats te maken voor extreme verdichting. Ook was onduidelijk of de nieuwe vorm van beschermen wel dezelfde bescherming biedt als een beschermd stadsgezicht.

Uiteindelijk geloofde ook de VVD haar verhaal niet en kondigde aan met ons mee te stemmen. Dat zorgde voor paniek en driftig overleg in de coalitie. Na een kleine aanpassing van de motie gingen ook D66 en GroenLinks akkoord. Onze motie werd zodoende met ruime meerderheid aangenomen!

 

De aangenomen motie:

Motie: Bescherm Mariahoeve nu

Indiener: Fatima Faïd, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 20 april 2023, ter bespreking van  M Status beschermde stadsgezichten (RIS313145);

Constaterende dat:

  • Er in 2004 fouten zijn gemaakt bij het aanwijzen van Mariahoeve als beschermd stadsgezicht;
  • Deze fouten boven tafel zijn gekomen door speurwerk van, inmiddels voormalig, raadslid Peter Bos;
  • Het college de fouten bij de andere aanwijzingen tot beschermd stadsgezicht wel herstelt, alleen bij Mariahoeve niet.

Overwegende dat:

  • Mariahoeve op landelijk niveau wordt gezien als een bijzondere architectonisch en stedenbouwkundig waardevolle wederopbouwwijk;
  • De instelling van beschermd stadsgezicht Mariahoeve door fouten van eerdere colleges niet is afgemaakt.
  • Het instellen van een beschermd stadsgezicht bijdraagt aan de instandhouding van de waarden en bijdraagt aan de publieke waardering van de wijk Mariahoeve;
  • Het instellen van een beschermd stadsgezicht niet leidt tot het stil leggen van verdere ontwikkeling.
  • Het college van Rijksadviseurs het middel van beschermde stadsgezichten heeft geëvalueerd en tot de conclusie komt dat het middel nog steeds veel waarde heeft bij de bescherming van de karakteristieken van wijken.

Verzoekt het college:

  • De wijk Mariahoeve aan te wijzen als beschermd stadsgezicht.
  • de raad hier over te informeren.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Fatima Faid                                  Carlos Martinez van Andel                 Robert Barker

Haagse Stadspartij                      Hart voor Den Haag                            Partij voor de Dieren

uitslag stemming