Maak college niet rechtser dan het nu al is

Waar zijn we vandaag nu helemaal mee bezig? Natuurlijk hebben we als collega’s Richard en Rachid gefeliciteerd. Maar dit is ook politiek. We moeten strijden voor onze eigen idealen en ideeën. Dus wat ons betreft hoeft het college niet rechtser dan het nu al is. 

En aanschuiven als wethouder regen en zonneschijn; Dat zie ik Richard niet doen. Het opstarten van onderhandelingen betekent het openbreken van het coalitieakkoord en maanden navelstaren op het stadhuis. Terwijl er hele grote opgaven in de stad liggen, zoals armoede, wonen, de energiecrisis en de alsmaar groeiende afvalberg. 

Dat vraagt om actie. Niet om theedrinken en kantklossen. 

In de coalitie van Hart voor Den Haag, VVD, D66 en GroenLinks is de verharding verder ingezet zo blijkt uit de processtukken. We lezen dat wethouders en ambtenaren zich hevig geïntimideerd voelden. Welke stappen heeft het college gezet om er voor te zorgen dat dit nooit meer kan gebeuren? 

Uit de uitspraak blijkt daarnaast ook dat er sponsoren zijn voorgetrokken. Hij is niet veroordeeld maar hij heeft het wel gedaan. Voorzitter, ik wil van de burgemeester weten hoe hij als portefeuillehouder Integriteit naar deze twee onderdelen van de uitspraak kijkt. 

Voorzitter, met stijgende verbazing hebben we kennis genomen van de motie van D66 en de rest van de coalitie. We moesten uit de media vernemen dat het de bedoeling is dat we met zijn allen gaan werken aan herstel van vertrouwen. Hoe kan je in godsnaam werken aan herstel van vertrouwen in de raad als je op geen enkele wijze de oppositie betrokken hebt bij dit idee. Nou, daar past mijn partij voor. Wij tekenen niet bij kruisjes. 

Zelf hebben we in het verleden meerdere moties ingediend voor transparantie in partijfinanciering. Deze zijn ook aangenomen. Samen bieden deze moties een raamwerk. Niet alleen voor de partijen, maar ook voor de steunstichtingen. We hoeven  het wiel dus niet opnieuw uit te vinden. Er ligt al een kader. Laten we met zijn allen ons er ook aan houden. 

Als aanvulling daarop hebben we een motie om het speelveld een beetje gelijker te maken. In de motie Egaliseer het speelveld vragen we om met een plan te komen voor lokale zendtijd voor politieke partijen. 

Motie: Egaliseer het speelveld

Indiener: Fatima Faïd, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 11 mei 2023, ter bespreking van F Debat over de uitspraak (21 april jl.) in de zaak De Mos – Guernaoui.

Constaterende, dat:

  • Er grote verschillen zijn tussen de campagnebudgetten tijdens de raadsverkiezingen;
  • Dit leidt tot grote verschillen in zichtbaarheid van partijen in de stad.

Overwegende, dat:

  • Er landelijk sprake is van zendtijd voor politieke partijen;
  • Er in Den Haag regionale en lokale zenders zijn;
  • Een verdeling van (extra) zendtijd voor politieke partijen op lokaal niveau kan bijdragen aan een gelijker speelveld;
  • De landelijke regels als uitgangspunt te nemen bij de verdeling zodat elke partij met zetels in de gemeenteraad een gelijke hoeveelheid radio- en tv-zendtijd krijgt toegewezen.

Verzoekt het presidium:

  • Een plan te maken voor het instellen van zendtijd voor politieke partijen in verkiezingstijd op de lokale en regionale zenders en in het presidium te bespreken hoe hier budget voor vrijgemaakt kan worden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fatima Faïd

Haagse Stadspartij

 

Door tijdsgebrek is het debat niet afgerond op 11 mei. 25 mei wordt er verder vergaderd.