In de Stuwstraat woonde de familie van Ben zo’n 40 jaar. Hij werd echter in februari door Hof Wonen – het vroegere Vestia – op straat gezet omdat hij geen recht had op de woning. Daarna zwierf hij rond. Er was geen plek in de daklozenopvang, er was geen plek bij vrienden en familie.

Na weken van onduidelijkheid koos Ben ervoor zijn oude woning weer te betrekken. Die stond immers nog wel even leeg voor de sloop. Vlak na Pasen ontving hij een brief van Hof Wonen dat hij weer moest vertrekken. En op 12 april – 3 dagen later (!) stond Hof Wonen voor de deur, met de politie. Zonder vonnis van de rechtbank, en toch op straat gezet. Voor ons reden voor het stellen van de volgende vragen:

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Faid, Haagse Stadspartij en Arp, SP de volgende vragen:

Op 12 april is de woning aan de Stuwstraat 58 met medewerking van de politie door de woningcorporatie Hof Wonen ontruimd (zie bijgevoegde screenshot). Dit terwijl er geen vonnis was van de rechtbank om tot ontruiming over te gaan.

  1. Kan het college aangeven waarom de politie meewerkt aan het ontruimen van een pand zonder bevel daartoe van de rechtbank? 

Bij de ontruiming was, in tegenstelling tot wat wordt gesteld, wel degelijk sprake van een ontruimingsvonnis.

  1. Kan het college aangeven of er sprake was van huisvrede en dus huisvredebreuk? 

Het college is niet belast met de uitvoering van de bepalingen uit het wetboek van Strafrecht. Dit is voorbehouden aan het Openbaar Ministerie. Huisvredebreuk staat in het wetboek van strafrecht (Artikel 138 Sr): Hij die in de woning of het besloten lokaal of erf, bij een ander in gebruik, wederrechtelijk binnendringt of, wederrechtelijk aldaar vertoevende, zich niet op de vordering van of vanwege de rechthebbende aanstonds verwijdert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie. Gezien het feit dat er een ontruimingsvonnis was, lijkt daar – voor zover het college hier al een oordeel over zou moeten hebben –geen sprake van huisvredebreuk. Het ontruimingsvonnis duidt er ook op dat er geen sprake is van een rechthebbende in de zin van het artikel.

  1. Kan het college in het algemeen aangeven wanneer er sprake is van huisvrede? 

Dat is in het algemeen het recht van een rechthebbende op ongestoord wonen.

  1. Kan het college aangeven of de gemeente en de politie op de hoogte waren van het feit dat het pand weer werd bewoond? Zo ja, wanneer was dat? 

De politie was hiervan op de hoogte vanaf 18 maart 2023. Voor zover nagegaan kan worden was de gemeente hiervan niet op de hoogte. Gezien het een gerechtelijk geschil betreft tussen verhuurder en huurder is dit ook niet noodzakelijk.

  1. Kan het college aangeven of woningcorporaties of andere verhuurders vaker panden ontruimen zonder gerechtelijke vonnis? Zo ja, hoe vaak is dat?

Nee, het college heeft hier geen inzicht in.

  1. Welke afspraken zijn er gemaakt met Hof Wonen en andere woningcorporaties rondom het ontruimen van panden? 

In geval van overlast of een tekortkoming van de huurder zal de woningcorporatie in eerste instantie altijd in gesprek gaan met de huurder. Vervolgens zijn er meerdere (juridische) middelen die woningcorporaties kunnen gebruiken om een gedragsverandering te weeg te brengen, zoals buurtbemiddeling of een huurrechtelijke gedragsaanwijzing, die er allemaal op gericht zijn om ontruiming te voorkomen. Ook zijn met de woningcorporaties afspraken gemaakt over samenwerking met keten- en incassopartners om intensief samen te werken aan het voorkomen en oplossen van ontruimingen.

Wanneer voorkomen of oplossen van ontruiming echter geen soelaas biedt, kan als uiterste middel besloten worden een gerechtelijke ontruimingsprocedure te starten. Deze gerechtelijke ontruimingsprocedure is voor iedere verhuurder hetzelfde, dus ook voor woningcorporaties. De rechter beslist vervolgens of het proportioneel is om tot ontruiming over te gaan.

  1. Kan het college aangeven hoe zij aankijkt tegen de handelswijze van Hof Wonen om geen uitspraak van de rechtbank te vragen alvorens over te gaan tot ontruiming? En de bewoners ook geen kans te geven om een ontruiming bij de rechter aan te vechten? 

Zie antwoord vraag 1.

  1. Kan het college aangeven hoe zij aankijkt tegen het feit dat mensen die op straat moeten overleven onderdak vinden in leegstaande panden en dat zij vervolgens zonder pardon weer op straat worden gezet? 

Het kraken van een huis of gebouw is sinds 2010 per wet verboden. Het college volgt hierin de wettelijke richtlijnen. De gemeente probeert met de betrokken partners dakloosheid waar mogelijk te voorkomen, maar mocht het onverhoopt toch gebeuren dan kan men uiteraard terecht bij het daklozenloket.

  1. Gaat het college met Hof Wonen en andere verhuurders in gesprek over het hanteren van de juiste juridische instrumenten en wettelijke acties bij ontruiming? Zo nee, waarom niet? 

Aangezien Hof Wonen volgens de wet correct heeft gehandeld ziet het college hier geen aanleiding toe.

  1. Kan het college beloven als stadsbestuur niet mee te werken aan ontruimingen in deze wooncrisis als dat leegstand of braakligging tot gevolg heeft? Zo nee, waarom niet? 

Het college stelt met de partners in de stad alles in het werk om ontruimingen te voorkomen. Daarnaast voorkomt het college leegstand waar mogelijk. Zoals bekend is huisuitzetting dan wel leegstand niet in alle gevallen te voorkomen.

—–

Update:

Ben heeft inmiddels een nieuwe woning gekregen. Wij zijn nog steeds van mening dat de uitzetting niet had mogen plaatsvinden omdat een gerechtelijke uitspraak daarvoor ontbrak. Ook waren niet de juiste instanties aanwezig.

Onderstaande filmpje maakte de Bond Precaire Woonvormen: