• Gezamenlijke campagne met de politie om het doen van aangifte van discriminatie te bevorderen

Gisteren in de raadsvergadering van 4 maart bespraken we de beleidsnota “Op weg naar een inclusieve stad”. Deze anti-discriminatie nota is uiterst teleurstellend. De Haagse Stadspartij vindt dat er niet genoeg concrete acties in de nota staan die direct gaan leiden naar de vermindering en het uiteindelijke verdwijnen van discriminatie. Onze motie om gezamenlijk met de Haagse politie een campagne te starten gericht op het doen van aangifte op grond van discriminatie werd aangenomen. Ondanks dat konden wij niet voor dit voorstel stemmen. Fatima Faid raadslid Haagse Stadspartij; “Wij gaan het de slachtoffers van discriminatie niet aandoen om in te stemmen met een nota die gebaseerd is op oud landelijk beleid en passieve ontmoediging”.

 • Plan van aanpak verbeteren naamsbekendheid Huisdieren informatiepunt

Helaas werd het initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren niet aangenomen en moesten we het doen met het veel minder vergaande voorstel Dierenwelzijn van het college. Heel veel ambities in dit voorstel kwamen qua uitvoering terecht bij het HIP. Het HIP? Ja, dat staat voor Huisdier informatiepunt! Heel weinig Hagenaars zijn bekend met het HIP en zo schiet het zijn doel voorbij. Gelukkig werd onze motie, om met een plan van aanpak te komen om de bekendheid en modernisering van de Huisdier informatiepunten te realiseren de raad hierover te informeren, aangenomen.

 • Geen energietransitie zonder bewonersparticipatie

Het project WarmtelinQ/Leiding door het Midden is een ingrijpend project met grote impact voor veel bewoners zowel op de kortere als de langere termijn. We ontvingen weer een brief van de wethouder waarin niets werd vermeld over bewonersparticipatie.

Het komt helaas vaker voor dat bij stukken over de energietransitie informatie over bewonersparticipatie ontbreekt. Dit terwijl betrokkenheid van bewoners cruciaal is voor het welslagen van de energietransitie. We zijn daarom blij dat onze motie om in het vervolg bij iedere commissiebrief, raadsmededeling en raadsvoorstel over het beleid en/of projecten in het kader van energietransitie een paragraaf op te nemen waarin wordt ingegaan en toelichting wordt gegeven op de bewonersparticipatie, werd aangenomen.

Motie: Gezamenlijke campagne aangifte tegen discriminatie
Indiener: Fatima Faid, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 4 maart 2020, ter bespreking van beleidsnota ‘Op weg naar een inclusieve samenleving’.

Overwegende, dat: 

 • Er veel te weinig aangiftes worden gedaan bij de politie over discriminatie. 
 • Door het doen van aangifte ook actie kan worden ondernomen tegen een misdrijf. 

Constaterende, dat:

 • Binnen een beleidsnota ‘Op weg naar een inclusieve samenleving’  geen aandacht is besteed aan het doen van aangifte bij de politie. 

Roept het college op:

 • Om gezamenlijk  met de Haagse politie een campagne te gericht op het doen van aangifte op grond van discriminatie.
 • En de raad hierover te informeren.  

En gaat over tot de orde van de dag. 

Fatima Faid
Haagse Stadspartij

Motie: Maak de HIP hip
Indiener: Joris Wijsmuller, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 4 maart 2021, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Nota Dierenwelzijn (RIS307253).

Constaterende, dat:

 • De Huisdier Informatie Punten (HIP) belangrijk is bij het zich goed informeren over de aanschaf en verzorging van huisdieren;
 • Het HIP veel uitvoerende taken van de nota dierenwelzijn voor haar rekening neemt.

Overwegende, dat:

 • De HIP geen grote bekendheid heeft bij Hagenaars;
 • Hagenaars zodoende niet de juiste informatie omtrent het houden van dieren en andere informatie over dierenwelzijn verkrijgen;
 • Naamsbekendheid een voorwaarde is voor het goed kunnen uitoefenen van de taken van de HIP;
 • Op dit moment niet duidelijk in de nota dierenwelzijn is opgenomen hoe de bekendheid, uitbreiding en modernisering van de HIP wordt georganiseerd, en slechts een verwijzing op de gemeentelijke website niet volstaat.

Verzoekt het college:

 • Met een plan van aanpak te komen om de bekendheid en modernisering van de HIP te realiseren en de raad hierover te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Joris Wijsmuller                           Robin Smit
Haagse Stadspartij                        PvdD

Motie: Geen energietransitie zonder bewonersparticipatie
Indiener: Joris Wijsmuller, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 4 maart 2021 ter bespreking van de brief inzake WarmtelinQ/Leiding door het Midden (RIS306621).

Constaterende dat

 • Het project WarmtelinQ/Leiding door het Midden een ingrijpend project is met grote impact voor veel bewoners zowel op de kortere als de langere termijn;
 • In voornoemde brief niets wordt vermeld over bewonersparticipatie;
 • Het vaker voorkomt dat bij stukken over energietransitie informatie over bewonersparticipatie ontbreekt.

Overwegende dat

 • Betrokkenheid van bewoners cruciaal is voor het welslagen van de energietransitie.

Verzoekt het college

 • In het vervolg bij iedere commissiebrief, raadsmededeling en raadsvoorstel over het beleid en/of projecten in het kader van energietransitie een paragraaf op te nemen waarin wordt ingegaan en toelichting wordt gegeven op de bewonersparticipatie.

Joris Wijsmuller                             Robert Barker                 Pieter Grinwis
Haagse Stadspartij                        PvdD                                 ChristenUnie-SGP

 

Hieronder volgen de moties die de Haagse Stadspartij verder nog indiende tijdens de raad.

 Motie: Popgeschiedenis in ZST
Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 4 maart 2021 ter bespreking van De Kust Gezond.

Constaterende, dat:

 • Het Zuiderstrandtheater na de sluiting ontmanteld zal worden;
 • Hierbij het doel is om het theater op een zo duurzaam mogelijke manier te hergebruiken;
 • Hierbij een procedure zal worden gevolgd waar het mogelijk is de opstal te kopen en te hergebruiken;
 • Sprake is van een demontabel gebouw dat verplaatst kan worden.

Overwegende, dat:

 • Al sinds 1987 gesproken wordt over een popmuseum in Den Haag;
 • In ruim 30 jaar tijd alle plannen voor een popmuseum zijn gesneuveld om financiële, technische, politieke en/of ruimtelijke redenen;
 • Vanuit Scheveningen recent een idee is gelanceerd om het theater een nieuwe functie te geven voor de popmuziek;
 • Museum RockArt heeft aangegeven interesse in het Zuiderstrandtheater te hebben;
 • De theaterzaal ook als concertzaal voor popmuziek kan fungeren en tot Golden Earring Zaal kan worden vernoemd als eerbetoon aan de legendarische Haagse band Golden Earring

Van mening, dat:

 • Met het demontabele Zuiderstrandtheater een relatief goedkope opstal beschikbaar is om een nieuwe culturele functie in onder te brengen;
 • Den Haag, het Liverpool van Nederland is als het gaat om het schrijven van popgeschiedenis;
 • Den Haag trots mag zijn op haar rol in de wereld van de internationale popmuziek en dit veel meer kan uitdragen.

Verzoekt het college

 • Bij het streven naar hergebruik van het Zuiderstrandtheater ook te bezien of het mogelijk is om het gebouw in Den Haag te houden en daarbij de opties te betrekken om het Museum Rockart en een Golden Earring Arena of Zaal in het gebouw te huisvesten.

Peter Bos
Haagse Stadspartij

 

Motie: Meldpunten in de wijk
Indiener: Fatima Faid

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 4 maart 2021 ter bespreking van beleidsnota ‘Op weg naar een inclusieve samenleving’. 

Constaterende, dat:  

 • Den Haag Meldt een belangrijke plek heeft in de nota, maar niet heel veel bekendheid heeft of toegankelijk is bij de doelgroep. 
 • Bekendheid  belangrijk is om de meldingsbereidheid te vergroten. 

Roept het college op:

 • Om in de verschillende wijken laagdrempelige spreekuren/meldpunten op te zetten. 
 • En de raad hierover te informeren. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Fatima Faid
Haagse Stadspartij

 

Motie: Aanpak discriminatie arbeid- en stagemarkt
Indiener: Fatima Faid 

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 4 maart 2021, ter bespreking van beleidsnota ‘Op weg naar een inclusieve samenleving’

Constaterende, dat: 

 • Het college samen met Den Haag Meldt in gesprek wilt met met het mbo en het hbo over stagediscriminatie en hoe zij elkaar beter kunnen ondersteunen bij de aanpak daarvan.
 • Het college vanuit hun voorbeeldfunctie twee stageplaatsen bij de beleidsonderdelen inclusie en antidiscriminatie willen realiseren.

Van oordeel, dat: 

 • Dat de aanpak van stage discriminatie een hardnekkig probleem is.
 • Er voldoende onderzoek is verricht naar de negatieve gevolgen van discriminatie op de arbeids- en stagemarkt voor jonge mensen.
 • Na jaren van dialogen voeren met verschillende branche organisatie, wat nog steeds belangrijk is, het nu wel tijd is voor een extra push naar verandering. 

Roept het college op: 

 • Dat hbo en mbo scholen samen met Den Haag Meldt actief gaan bijhouden hoe vaak stagediscriminatie  voorkomt en welke ondernemers in de Haagse regio zich hieraan schuldig maken.
 • De gemeente en de verschillende onderwijsinstellingen  het goede voorbeeld moet gaan geven en niet meer samenwerken met dienstverleners, bemiddelaars en andere ondernemers die zich schuldig maken aan discriminatie.
 • Om vanuit de gemeente naast de reguliere stageplekken, extra stageplekken te realiseren met in eerste instantie een quota voor studenten uit gemarginaliseerde groepen die door discriminatie niet aan een stageplek kunnen komen.
 • De raad hierover op jaarlijkse basis te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag. 

Fatima Faid
Haagse Stadspartij

 

Motie: Concrete Haagse aanpak etnisch profileren door Haagse politie
Indiener: Fatima Faid, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 4 maart 2020, ter bespreking van beleidsnota ‘Op weg naar een inclusieve samenleving’. 

Constaterende, dat: 

 • De ‘Handelingskader Proactief Controleren (2017)’ en ‘De Kracht van het Verschil (2015)’ geen nieuwe initiatieven zijn en daardoor dus geen aanvulling zijn op een nieuw Antidiscriminatiebeleid voor Den Haag. 
 • Het college geen specifiek Haagse acties gaat ondernemen om etnisch profileren onder de Haagse politie aan te pakken,  buiten ‘wijkagenten stimuleren om mee te doen aan antidiscriminatie projecten in de wijken’

Van oordeel, dat: 

 • Het ‘stimuleren’ van deelname aan antidiscriminatie projecten als enige gemeentelijke initiatief zeer teleurstellend en onvoldoende is. 
 • De gemeente een significante rol moet spelen in het herstellen van het vertrouwen van de burgers in de Haagse Politie. 

Roept het college op:

 • Direct de inwoner van Den Haag te beschermen van etnisch profileren door de Haagse politie.
 • Om (opnieuw) rond de tafel te zitten met expertise organisaties zoals BLM Den Haag, Controle Alt Delete, meldpunt Islamofobie en Den Haag Meldt; om op zeer kort termijn gezamenlijk  concrete acties te ontwikkelen  op gemeentelijk niveau om etnisch profileren door de politie binnen de stad aan te pakken. 
 • Waarbij een code of conduct voor de omgang  tussen de Haagse politie en burgers leidend is. 
 • En de raad hierover te informeren. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Fatima Faid
Haagse Stadspartij