Alle wijkorganisaties langs de kust hebben een brandbrief aan de Haagse gemeenteraad gestuurd: er is vanuit de bevolking totaal geen draagvlak voor de plannen van wethouder Norder voor het Norfolkterrein! De brandbrief is mede ondertekend door de ondernemers in en rondom het havengebied.

Update: Ondanks de massale tegenstand gaat Norder gewoon door met zijn plan.

 

De bezwaren richten zich met name op de 90 meter hoge hotelkolos die op het Zuidelijk Havenhoofd moet gaan verrijzen. Deze zal, volgens de AVN, de natuurbeleving ernstig aantasten en gaat volgens het topzeilcentrum op Scheveningen, door de valwinden, gevaarlijke situaties opleveren voor de watersport. De omliggende wijken hebben daarnaast grote bezwaren tegen de kabelbaan die de wethouder wil aanleggen om de toeristen van de drukke Boulevard naar het rustige Zuiderstrand te vervoeren. De Scheveningse beroepsvaart waaronder de visserijsector vreest dat door de beperkte hoogte van de kabelbaan grote schepen straks de haven niet meer in kunnen. Voor het ondernemersklimaat, de evenementen en de veiligheid is voldoende ruimte tussen de haven en de bebouwing van belang, en zijn de hoogbouw en de verbinding over de haven potentiële knelpunten.

Verder stellen alle partijen dat het ontwikkelen van grote projecten met veel woningen, winkels en grote publiekstrekkers als een museum en een groot hotel vragen om moeilijkheden is als er niet eerst goed integraal verkeersplan komt. De capaciteit van de Houtrustweg is onvoldoende, en er komt geen Internationale Ring om het extra verkeer vanaf snelweg van en naar Scheveningen te leiden. Ook komt er voorlopig geen extra openbaar vervoersverbinding. Met het doortrekken van de boulevard naar het Zuidelijk havenhoofd zal Scheveningen in de toekomst ook vanaf de zuidkant onbereikbaar worden, zo vrezen alle ondertekenaars. Met alle gevolgen van dien voor de bewoners en bedrijven op Scheveningen.

De Haagse Stadspartij vindt dat de wijkorganisaties groot gelijk hebben. Fractievoorzitter Joris Wijsmuller: “Het is onbegrijpelijk dat de wethouder stoïcijns blijft vasthouden aan zijn vastgoedplannen. Het draagvlak onder bevolking is nul, investeerders trekken zich terug, en Vestia staat op omvallen. Dit vastgoedplan betekent een totale uitverkoop van Scheveningen: projectontwikkelaars krijgen vrij spel en de bewoners en vissers hebben het nakijken!”

Op 16 mei a.a. worden de plannen voor Scheveningen door de gemeenteraad besproken in de commissie Ruimte.

Brief van wijkorganisaties:

Datum: 8 mei 2012

Geachte leden van de Haagse Gemeenteraad,

Het verdient alle lof dat het Norfolkterrein opgeruimd wordt en een duidelijke bestemming krijgt waarbij de derde haven open kan blijven en visserij- en havengebonden ondernemers voldoende ruimte houden.
Echter, bewoners hebben ook al bij eerdere gelegenheden een aantal consistente en breedgedragen aanpassingen gevraagd, die de plannen ook financieel robuuster maken. Zonder deze aanpassingen kunnen de plannen niet op draagvlak rekenen. Via deze brief vragen de bewoners langs de Haagse kust in aanvulling op hun schrijven van 26 juni 2011 daarom nog eens met klem om de plannen Scheveningen Haven op enkele punten aan te passen.

Het gaat om de volgende drie punten:

Geen hoogbouw: Het voorgestelde „Landmark‟ 5-sterren hotel van 90m hoog op het zuidelijk havenhoofd zou pal tegen Duindorp, het Zuiderstrand en het Westduinpark aan komen te staan en sterk afbreuk doen aan het rustige karakter en natuurschoon van dit mooie gebied. Het Westduinpark is nota bene een uniek Natura 2000 gebied waarin door Den Haag en Europa flink geïnvesteerd wordt in natuurherstel. Voor de kwaliteit van dit gebied is van belang dat nieuwe gebouwen, dus ook de beoogde nieuwbouw woningen, niet boven de duinen uitkomen. Met lagere woonblokken, minder verdichting, krijgt het nieuwe woongebied ook een hogere kwaliteit.

Geen sprong over de haven: De voorgestelde verbinding over de haven (kabelbaan of beweegbare brug) staat haaks op de krachtige driedeling van Scheveningen („het drieluik‟), Bad, Dorp en Haven, zoals dat door u in het Masterplan Scheveningen in september 2001 is vastgesteld. Door de boulevard door te trekken over de haven worden de identiteiten van Dorp en Haven weggedrukt achter de drukte van Bad. Ook in eerdere beleidsplannen op gemeentelijk en provinciaal niveau is altijd veel belang gehecht aan het gescheiden houden van de verschillende identiteiten. Daarnaast vinden de bewoners het onacceptabel dat de gemeente het exploitatierisico van zo‟n
verbinding zou dragen. Door zowel het „Landmark‟ als de verbinding uit het plan te schrappen zal de financiele robuustheid verbeteren.

Eerst een verkeersplan. Tijdens de planvorming is gekeken naar mogelijkheden voor verkeersafwikkeling, aansluiting op OV en oplossing voor de parkeerdruk. Bij de besluitvorming is dit echter losgekoppeld („omdat het anders te moeilijk wordt‟) waardoor een integrale oplossing voor de verkeersproblematiek verder vooruitgeschoven wordt en de plannen voor Scheveningen Haven extra verkeer- en parkeer-druk zullen geven waar deze toch al problematisch is. Dit is niet acceptabel voor bewoners: er moet eerst een integraal verkeersplan komen waarin rekening is gehouden met een eventuele additionele verkeersdruk als gevolg van bebouwing van het Norfolk terreinen. Dit moet ook de basis zijn voor de planMER, waarbij ook de verkeersdruk in de weekenden wordt meegenomen.
Bewoners doen een dringend beroep op de leden van de Haagse Gemeenteraad, bij gelegenheid van de vergadering van de commissie “ruimte” 16 mei a.s. om het voorstel van B&W op deze punten aan te doen passen.

Deze brief is mede ondertekend door de Belangenvereniging Schevenings Havengebied (BSH) en het Topzeilcentrum Den Haag namens de ondernemers in en rondom het gebied als een steunbetuiging voor het pleidooi van de bewoners. Voor het ondernemersklimaat, de evenementen en de veiligheid is voldoende ruimte tussen de haven en de bebouwing van belang, en zijn de hoogbouw en de verbinding over de haven potentiële knelpunten.

Met vriendelijke groeten,

Wijkberaad Duindorp, Martin Spaans
Bewonersorganisatie Havenkwartier, Teun van Dijk
Stichting Wijkoverleg Scheveningen-Dorp (WOS), Jan Lautenbach
Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen (BNS), Rob den Heijer
Wijkvereniging Vogelwijk, Pieter Duisenberg
Wijkberaad Bomenbuurt, Johan van Arragon
Wijkberaad Bloemenbuurt, Arnold van der Heijden
Wijkberaad Vruchtenbuurt, Wim Abbenhuis
Wijkberaad Heesterbuurt, Harry Zuidersma
Bewonersorganisatie Regentes/Valkenbos (BOREVA), Ed van Dusschoten
Algemene Vereniging voor Natuurbescherming (AVN), Frits Prillewitz

Met steun van:
Belangenvereniging Schevenings Havengebied (BSH), Michel de Graaf
Topzeilcentrum Den Haag, Edwin Lodder

Verzet tegen bouw op Norfolkterrein blijft
(AD/Haagsche Courant, 11 May 2012)

MAARTEN BRAKEMA

DEN HAAG De bewonersorganisaties van de wijken langs de kust en
natuurorganisaties blijven zich verzetten tegen de bouwplannen op het
Norfolkterrein.

Een van de belangrijkste bezwaren richt zich tegen de bouw van een 90
meter hoog vijfsterrenhotel op het zuidelijk havenhoofd. Volgens de
organisaties doet dit afbreuk aan het rustige karakter en natuurschoon
van het Zuiderstrand en Westduinpark.

Het gebied rond de haven in Scheveningen ondergaat de komende jaren een
metamorfose, als het aan wethouder Norder (PvdA, bouwen en wonen) ligt.
Op het voormalige terrein van de Norfolklijn moeten zevenhonderd
woningen komen. Op het zuidelijk havenhoofd heeft hij een 90 meter hoog
vijfsterrenhotel gepland en op het noordelijk havenhoofd een 40 meter
hoog driesterrenhotel met daarnaast een beachcity met ruimte voor
strandsporten.

Elf bewonersclubs – van Duindorp tot de Heesterbuurt, van de Vogelwijk
tot Regentes/Valkenbos – én ondernemers rond de haven schrijven in een
brandbrief aan het college van burgemeester en wethouders dat ze lof
hebben voor de gemeente, omdat er nu eindelijk plannen zijn voor het
Norfolkterrein en omdat de voorstellen zodanig door Norder zijn
aangepast dat er ruimte blijft voor de vissector in de derde haven.

Toch vragen ze met klem om aanpassing van de plannen. Niet alleen omdat
de toren te hoog zou zijn, maar ook omdat ze tegen een verbinding over
het havenhoofd zijn. Norder wil daar een kabelbaan aanleggen. Volgens de
organisaties verstoort dat de driedeling bad, haven en dorp. Ook denken
ze dat zo’n kabelbaan te duur is.

Tot slot missen de bewoners en ondernemers een goed verkeersplan. Het
college wil hierover later beslissingen nemen. Maar de organisaties
willen nu helderheid over een goede ontsluiting via openbaar vervoer en
met de auto, en over oplossingen voor parkeren.

De Haagse Stadspartij is het eens met de kritiek van de organisaties,
stelt fractievoorzitter Joris Wijsmuller. Hij denkt dat met de plannen
vastgoedontwikkelaars vrij spel krijgen in Scheveningen.

Havengebied op de schop
(AD/Haagsche Courant, 18 May 2012)

Na jaren van discussie heeft de gemeenteraad ingestemd met een
grootschalige ontwikkeling van het gebied rondom de Scheveningse haven. Er komen
honderden woningen, hotels, ruimte voor de visserij en een kabelbaan. Vijf vragen
over de plannen.

Wat gaat er gebeuren?
Het gebied rondom de Scheveningse havens ondergaat de komende jaren een enorme
verandering. Op het nu al jaren braakliggende terrein van de Norfolkline komen
honderden woningen. Daar vlakbij, in zee, vlak naast het zuidelijk havenhoofd, moet
een 90 meter hoog 5-sterren hotel komen. Iets verderop een grote publiekstrekker in
een opvallend gebouw, maar wat is nog niet bekend. Aan de overkant op het noordelijk
havenhoofd – is een 3-sterren hotel van veertig meter hoog gepland. De visserij moet
volop ruimte krijgen in de eerste haven. En dan is er natuurlijk nog de grote
publiekstrekker: een kabelbaan over de havenmond.
Komen deze plannen nu zomaar uit de lucht vallen?

Nee. In 2005 stelde de gemeenteraad de structuurvisie Wereldstad Aan Zee vast.
Daarin stond dat Den Haag tot 2020 fors moest groeien naar 505.000 inwoners. Dat kon
alleen door in de stad zelf veel woningen te bouwen. Wethouder Marnix Norder (PvdA,
stadsontwikkeling) wees daarom acht plekken aan waar dat kon, zoals de Vlietzone,
Binckhorst en Scheveningen. Maar de crisis gooide roet in het eten. En eerlijk is
eerlijk: zeven van die plannen zijn in de prullenbak gegooid. Alleen rond de haven
van Scheveningen gaat nog snel iets gebeuren.
De mensen die er wonen, wat vinden die er van?

Die hebben door de jaren heen steeds hun zorgen geuit. De bevolking van Scheveningen
is bang dat de badplaats zijn karakter verliest. De visserij vreesde dat er te
weinig ruimte voor die sector zou overblijven. Norder paste zijn voorstellen de
afgelopen jaren daarom fors aan. De hoogte van de bebouwing langs de kust ging
omlaag, rederij Groen krijgt toch plek in de derde haven. Neemt niet weg dat elf
bewonersorganisaties langs de kust vorige week nog een brandbrief schreven. Die zijn
blij dat er iets gebeurt, maar maken onder meer bezwaar tegen de 90 meter hoge
hoteltoren en de kabelbaan.

Heeft de politiek geluisterd naar deze klachten?
Ja, dat wel. Maar de coalitiepartijen PvdA, VVD, D66 en CDA steunden de wethouder
toch. Vooral de PvdA is enthousiast. De anderen hebben nog wel wat zorgen over
bijvoorbeeld de verkeersafwikkeling, gevolgen voor natuur en de invloed van de hoge
toren op de windval. Daar komen nog onderzoeken naar. De oppositie is fel tegen. Die
partijen vrezen dat het plan totaal onhoudbaar is en de gemeente veel geld gaat
kosten.

En nu verder?
Wethouder Norder zei na afloop van de vergadering dat hij al maandag de handtekening
gaat zetten met commerciële partijen die bijna 400 woningen gaan bouwen op het
Norfolkterrein. Maar er is ook veel onduidelijk. Zo is niet bekend of er wel iemand
is die een groot hotel wil neerzetten en wie de kabelbaan aanlegt en wil
exploiteren. Daarnaast zou woningbouwcorporatie Vestia honderden huizen in het
gebied neerzetten. Iedereen weet dat dit een droom lijkt. De wethouder stelt dat er
een andere corporatie wil inspringen, maar welke wil hij niet zeggen.
De bewonersorganisaties zijn nu ernstig teleurgesteld. Zij zeggen 100.000 mensen te
vertegenwoordigen en voelen zich weggezet . ,,Dat vraagt om stappen, aldus
woordvoerder Karin Donk. ,,Hoe schamper er over ons wordt gesproken, is echt
stuitend.”
Norder is juist opgetogen. Hij hoopt dat nog dit jaar de eerste stappen kunnen
worden gezet. ,,Daarna gaan we in razend tempo door. Het gaat lopen. Eindelijk.”

Reacties:

1. Op 2012-05-17 17:54:40 schreef Betrokken en bevolgen burger:

Kan iemand mij de antwoorden op rood sturen met de belofte dat Ik het ook niet openbaar zal maken? Want door het rood is een normale discussie als burger niet meer mogelijk en is deze buitenspel gezet!!

2. Op 2012-05-24 11:47:23 schreef Anti:

Het enige wat Norder zou kunnen tegenhouden, is te zorgen dat de PvdA weggevaagd wordt bij de gemeenteraadsverkiezingen. Polenbarakken bij De Uithof, Stationsweg, “studentenflats” in Loosduinen, een grotendeels tot mislukken gedoemd plan voor Scheveningen en ga zo maar door. Hoe is het mogelijk dat de gemeenteraad gegijseld wordt door dit iele mannetje.

3. Op 2012-05-24 12:08:27 schreef Paul Waayers:

Ik pleit voor een verplichte opname voor Norder wegens ontoerekeningsvatbaarheid en onaangepast gedrag. Den Haag lijkt de enige stad waar psychiatrische patiënten het tot wethouder kunnen schoppen.

4. Op 2012-06-12 22:50:10 schreef Enny Kleikamp:

Wat is het toch jammer dat het gemeentebestuur van Den Haag zo’n minderwaardigheidcomplex m.b.t. tot deze stad heeft.
Zo vernietigen ze alle mooie plekken.
Waarom houden ze niet wat meer van deze stad, waarom mag Den Haag geen karakteristieke plekken hebben en moet Den Haag op elke willekeurige Nederlandse of Westerse stad lijken ?
(wat saai)