Belangrijke stap naar verbetering luchtkwaliteit

Dankzij het initiatiefvoorstel ‘Op weg naar een betere luchtkwaliteit en bereikbaarheid’ (maart 2017 aangenomen) van de Haagse Stadspartij verandert de komende jaren het hele gebied binnen de centrumring in een groot autoluw stadsleefgebied. De eerste stappen om het doorgaand verkeer te weren uit de Hoefkade en de Parallelweg worden binnenkort al gezet. Een pakket aanvullende maatregelen om het doorgaand verkeer uit de Archipelbuurt te weren wordt voor de zomer van 2017 verwacht.

Stadsleefgebieden
Bewoners van o.a. de Hoefkade, Mauritskade, Javastraat en Laan Copes van Cattenburch ervaren dagelijks dat de hardnekkige knelpunten op het gebied van luchtkwaliteit veroorzaakt worden doordat doorgaand verkeer van buiten de wijk vastloopt in hun woonstraten. Hierdoor staat niet alleen hun leefbaarheid sterk onder druk, maar zijn belangrijke delen van de stad (centrum, Den Haag Zuid West, Scheveningen) ook nog eens slecht bereikbaar. Met dit initiatiefvoorstel wil de Haagse Stadspartij deze knelpunten aanpakken door het instellen van stadsleefgebieden waar het doorgaand verkeer uit woonwijken geweerd wordt. Het verkeer moet wel evenwichtiger verdeeld worden over de toegangswegen zodat de knelpunten niet verschoven worden naar nieuwe knelpunten in de stad.

Verbetering luchtkwaliteit
Om de problemen met de luchtkwaliteit aan te pakken maken momenteel alle grote steden plannen om het doorgaand verkeer uit het centrum en de woonwijken te weren. De flinke verbetering van de luchtkwaliteit komt grotendeels door het weren van doorgaand verkeer. Dit levert op de knelpunten aan de Hoefkade/Parallelweg en Javastraat/Mauritskade en Laan Copes van Cattenburch per saldo 30 tot 80% minder verkeer op. Hierdoor ontstaat binnen de centrumring één autoluw stadsleefgebied waar meer ruimte is voor voetgangers, fietsers en groen. Daarnaast kunnen efficiëntere routes richting de snelweg zorgen voor halvering van het aantal autokilometers in de stad.

Efficiënte verkeersafwikkeling
Een betere bereikbaarheid wordt mogelijk doordat het doorgaand verkeer langs de kortste weg via de centrumring en bestaande stedelijke hoofdwegen naar de snelweg geleid wordt. Een evenwichtige verdeling van het doorgaand verkeer over de vier hoofdtoegangswegen vraagt om een andere visie op de verkeersafwikkeling. Om een efficiëntere verkeersafwikkeling mogelijk te maken wordt de centrumring aan de noordkant op termijn van de Laan Copes van Cattenburch naar het Telderstracé verlegd.

Voorkomen extra verkeer
Om de winst voor de luchtkwaliteit en bereikbaarheid te behouden is het van belang dat flankerend beleid niet zorgt voor extra verkeer. Daarom zijn de onderstaande maatregelen van belang:
– Goede P&R faciliteiten aan de rand van de stad;
– Door hogere parkeertarieven in de binnenstad en Scheveningen bezoekers stimuleren om de auto te parkeren aan de rand van de stad;
– Inzetten op schone distributie;
– Zorgen voor een snel en betaalbaar openbaar vervoer netwerk;
– Stimuleren van fietsgebruik voor stadsritten;
– Bestaande infrastructuur beter benutten zodat extra asfalt niet nodig is.

2 Responses
  1. Marijke Jonker

    Gaarne ook aandacht voor de Duinstraat (enige doorgaande straat noord/zuid op Scheveningen) in Scheveningen, geen vrachtverkeer meer, drempels voor afremming verkeer, sluipwegen afsluiten

    1. Gerwin

      Goed punt! Ook in Scheveningen zal het doorgaand verkeer uit woonwijken geweerd moeten worden.