Haagse Stadspartij wil meer grip op Den Haag Marketing

De Stichting Den Haag Marketing verzorgt al lange tijd de toeristische marketing van de stad. Jaarlijks betaalt de gemeente Den Haag zo’n 4 miljoen aan de stichting om deze taak te vervullen. Fractievoorzitter Peter Bos van de Haagse Stadspartij vindt dat de stichting goed werk verricht, maar heeft een serie kritische vragen gesteld over een aantal recente acties van de directie.

Zo is de directeur van Den Haag Marketing nauw betrokken bij de exploitant van de omstreden strandhuisjes bij Kijkduin en heeft hij uitspraken gedaan over de uitbreiding van The Hague Rotterdam Airport, de komst van Legoland en de uitbreiding van Madurodam.
Peter Bos: ‘Volgens mij is Den Haag Marketing een met de gemeente verbonden partij en dat ze zich zo mengt in allerlei politiek gevoelige kwesties vind ik op z’n zachtst gezegd opmerkelijk. Ook wil ik dat de raad voortaan beter en transparanter geïnformeerd wordt over de prestaties van Den Haag Marketing.’

Peter Bos heeft onderstaande schriftelijke vragen ingediendHet raadslid de heer Bos heeft op 20 maart 2017 een brief met daarin negen vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
De Stichting Den Haag Marketing verzorgt de collectieve toeristische marketing van de stad. Hierover heb ik, onder verwijzing naar artikel 30 van het reglement van orde, de volgende vragen:

1. De Stichting Den Haag Marketing verzorgt al sinds jaar en dag de toeristische marketing van de stad. De gemeente Den Haag heeft doorslaggevende zeggenschap op het beleid en de doelstellingen van de stichting. Via een jaarlijkse quasi-inbesteding is de stichting ook financieel verbonden aan de Gemeente Den Haag. Daarnaast benoemt de gemeente Den Haag drie leden van de Raad van Toezicht. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

Door het benoemen van drie leden van de Raad van Toezicht door de gemeente Den Haag zijn Den Haag Marketing (DHM) en de gemeente verbonden in een zogenoemde ‘quasi-inhouse’ constructie. DHM is een onafhankelijke stichting en werkt in opdracht van de gemeente.

2. Is de Stichting DH Marketing een verbonden partij volgens het Beleidskader Verbonden Partijen? Zo nee, waarom niet?

Nee, conform het BBV en het Beleidskader Verbonden Partijen is slechts sprake van een verbonden partij wanneer er financieel belang en bestuurlijk belang (zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht) is. Dit is allebei niet het geval.

3. Bij brief van 27 januari 2016 verleende het college opdracht aan Den Haag Marketing voor de toeristische marketing van Den Haag en het uitvoeren van het topsportbeleid voor het jaar 2016, ten bedrage van maximaal € 4.293.950,-. Is dit juist?

Ja.

4. Uit de programmarekening 2015 van de gemeente Den Haag valt niet op te maken of de jaarrekening van DH Marketing door de gemeente gecontroleerd wordt en wordt geen verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid van de stichting. Ook is DH Marketing niet opgenomen in het hoofdstuk over Verbonden Partijen. Heeft het college hier een verklaring voor?

De stichting levert een inhoudelijk en financieel jaarverslag inclusief accountantsverklaring. Dit verslag wordt door de gemeente geaccordeerd. Dit wordt niet in de programmarekening apart gemeld, omdat DHM geen verbonden partij is.

5. De jaarrekening van DH Marketing wordt niet (of niet volledig) gepubliceerd op een website o.i.d. Heeft het college hier een verklaring voor?

De jaarverslagen worden na accordering door de gemeente gepubliceerd op de corporate website van Den Haag Marketing. Het jaarverslag, inclusief jaarrekening en controleverklaring van 2015 staat op: https://www.denhaagmarketing.com/files/Jaarverslag_2015.pdf

6. De directeur van DH Marketing is tevens lid van de Raad van Advies van Stichting Leef met de Zee die verantwoordelijk is voor de omstreden bouw en exploitatie van strandhuisjes bij Kijkduin. Ook maakt DH Marketing veelvuldig promotie voor de verhuur van deze huisjes via de website en social mediakanalen van DH Marketing en is het mede-initiatiefnemer van het Bloggershuis, een promotieactie voor deze strandhuisjes. De huisjes worden via Roompot Recreatie Beheer B.V. commercieel verhuurd. Is het college hiervan op de hoogte?

Het college is op de hoogte van de marketingactiviteiten die worden uitgevoerd door Den Haag Marketing. Zij krijgt de opdracht promotie te maken voor alle activiteiten, evenementen, attracties, musea en initiatieven die de gewenste doelgroep aanspreken en hiermee bezoekers naar de stad trekken.

7. Wat vindt het college van het feit dat de directeur van DH Marketing deze nevenfunctie uitoefent?

De Raad van Toezicht van Den Haag Marketing is verantwoordelijk voor het toezicht op de stichting en haar medewerkers. Zij is bekend met deze nevenactiviteit en is van mening dat deze kan worden uitgevoerd naast de functie van directeur.

8. Hoe kan het dat een met de gemeente verbonden partij met geld van de gemeente zich zo nadrukkelijk opwerpt als marketinginstrument voor een politiek en juridisch omstreden initiatief?

Den Haag Marketing is geen verbonden partij. Zij krijgt als opdracht het volledige toeristische aanbod te etaleren.

9. De directeur van DH Marketing heeft zich in de media positief uitgelaten over de uitbreiding van The Hague-Rotterdam Airport (*1) en heeft de komst van Legoland Discovery Centre naar Scheveningen bepleit in de raadscommissie (*2). Daarnaast heeft hij een pleidooi gehouden voor uitbreiding van Madurodam ten koste van het groen (*3). Het gaat hier overduidelijk om pogingen om de publieke opinie en de politieke besluitvorming te beïnvloeden. De Haagse Stadspartij vindt het prima dat er veel debat is over dit soort kwesties, maar als een sterk met de gemeente gelieerde organisatie als DH Marketing zich gaat mengen in het debat, lijkt ons dat onwenselijk. Deelt het college deze mening? Zo nee, waarom niet?

Den Haag Marketing verzorgt de collectieve toeristische marketing en informatievoorziening aan bezoekers. Vanuit die expertise geeft Den Haag Marketing gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente Den Haag over toeristische kansen en groei. Indien DHM vindt dat bepaalde initiatieven een belangrijke bijdrage leveren aan de groei in toerisme, mag en kan zij dit kenbaar maken.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
Annet Bertram Pauline Krikke