Concrete aanpak huisvesting arbeidsmigranten

De huisvesting van arbeidsmigranten in Den Haag is vaak ondermaats. Het aantal aangetroffen ernstige overtredingen met betrekking tot de woonsituatie van arbeidsmigranten neemt nog steeds toe. De te behalen winsten met het ophokken van arbeidsmigranten zijn groot en de opgelegde boetes zijn niet in verhouding met de ernst van de overtreding. De Haagse Stadspartij wil daarom dat de boetes op overtredingen maximaal worden en dat bij meerdere overtredingen de betreffende panden gesloten worden en onteigend. Joris Wijsmuller, fractievoorzitter Haagse Stadspartij: ”De bestaande aanpak moet uitgebreid worden met manieren waarop bestaande overlastgevende panden kunnen worden gesloten, aangekocht, onteigend om zo de overlast in deze wijken te verminderen. De gemeente zou hierbij op zoek moeten gaan naar manieren om dit met de wijkbewoners zelf op te pakken en met hen samen werken zodat deze panden weer een maatschappelijk relevante bestemming krijgen.”

Daar staat tegenover dat er een enorme behoefte is aan veilige goede woonruimte voor arbeidsmigranten. Maar tijdens deze raadsperiode is het aantal locaties o.a. door sluiting van de locatie in Laakhaven afgenomen. Ook de locatie bij de Uithof heeft een tijdelijk karakter waarvan de termijn binnenkort afloopt. De Haagse Stadspartij roept daarom de wethouder op om zo snel mogelijk, uiterlijk voor 1 januari 2021 te komen met concrete plannen voor realisatie van ruim voldoende huisvesting voor arbeidsmigranten. Zodat zij niet langer overgeleverd zijn aan pandjesbazen.

De schattingen van het aantal niet geregistreerde arbeidsmigranten woonachtig in Den Haag lopen tegen de 30.000 personen aan. Deze niet geregistreerden bevinden zich vaak in een extra kwetsbare positie. Registratie van arbeidsmigranten draagt bij aan een beter inzicht in de woonplek en het leven van deze mensen. De Haagse Stadspartij stelt voor om actief uitzendbureaus en inleners te benaderen om hun personeel in te schrijven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) of, bij verblijf langer dan 3 maanden, in de Basisregistratie Personen (BRP). Bij voorkeur door dit direct op de werkplek te doen. Joris Wijsmuller, fractievoorzitter Haagse Stadspartij: ”Ga actief de wijken in waar de arbeidsmigranten wonen om hen te wijzen op de plicht zich in te schrijven bij verblijf langer dan 3 maanden en de rechten die zij daaraan kunnen ontlenen!” In de gemeenteraad van 12 oktober werd de motie van de Haagse Stadspartij om werk te maken van registratie aangenomen. Twee andere moties werden verworpen. Hieronder de volledige teksten van de ingediende moties:

Motie: Actief registeren arbeidsmigranten in Den Haag
Indiener: Joris Wijsmuller, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op woensdag 12 oktober 2020, ter bespreking van Brief aanpak huisvesting arbeidsmigranten (RIS305089).

Constaterende, dat:

 • Het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten in haar eerste advies (kamerbrief van 11-06-2020) aangeeft om nu meteen actie te ondernemen om de registratie van arbeidsmigranten in de RNI en BRP te verbeteren;
 • Er relevante voorbeelden zijn van andere gemeenten die dit succesvol hebben opgepakt.

Overwegende, dat:

 • De schattingen van het aantal niet geregistreerde arbeidsmigranten woonachtig in Den Haag tegen de 30.000 aanlopen;
 • Deze personen zich vaak in een kwetsbare positie bevinden;
 • De huisvesting van deze personen soms ondermaats is;
 • Registratie bijdraagt aan beter inzicht in de woonplek, het leven van de arbeidsmigrant.

Verzoekt het college:

 • Om actief uitzendbureaus en inleners te benaderen om hun personeel in te schrijven in RNI of, bij verblijf langer dan 3 maanden, in het BRP, en bij voorkeur door dit direct op de werkplek te doen;
 • Om actief de wijken in te gaan waar de arbeidsmigranten wonen om hen te wijzen op de plicht zich in te schrijven bij verblijf langer dan 3 maanden en de rechten die zij daaraan kunnen ontlenen.

Joris Wijsmuller

 

————————-

Motie: Realiseer snel meer plekken voor arbeidsmigranten
Indiener: Joris Wijsmuller, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op maandag 12  oktober 2020, ter bespreking van Brief aanpak huisvesting arbeidsmigranten (RIS305089)

Overwegende, dat:

 • Het aantal aangetroffen ernstige overtredingen met betrekking tot de woonsituatie van arbeidsmigranten toeneemt;
 • Het aantal locaties voor huisvesting van arbeidsmigranten door sluiting van de locatie in Laakhaven is afgenomen.

Constaterende, dat:

 • De locatie voor huisvesting van arbeidsmigranten bij de Uithof ook een tijdelijk karakter heeft waarvan de termijn binnenkort afloopt;
 • Er nog steeds een enorme behoefte is aan woonruimte.

Verzoekt het college:

 • Om zo snel mogelijk, doch uiterlijk voor 1-1-2021 te komen met concrete plannen voor realisatie van ruim voldoende huisvesting voor arbeidsmigranten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Joris Wijsmuller,
Haagse Stadspartij

—————————

Motie: Actie tegen overlastgevende panden
Indiener: Joris Wijsmuller, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op woensdag 12 oktober 2020, ter bespreking van Brief aanpak huisvesting arbeidsmigranten (RIS305089).

Constaterende, dat:

 • De overlast die samenhangt met arbeidsmigratie zich concentreert in bepaalde wijken.

Overwegende, dat:

 • Deze overlast door de voorgestelde aanpak in de brief niet direct afneemt;
 • Veel inwoners daarom met hun handen in het haar blijven zitten.

Verzoekt het college:

 • Om de aanpak uit te breiden met manieren waarop bestaande, overlastgevende, panden kunnen worden gesloten, aangekocht of onteigent, om zo de overlast in deze wijken te verminderen;
 • Om hierbij op zoek te gaan naar manieren om dit met de wijkbewoners zelf op te pakken en  samen te werken zodat deze panden weer een maatschappelijk relevante bestemming krijgen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Joris Wijsmuller,
Haagse Stadspartij