Holland Casino Scheveningen heeft onlangs 10.000 euro gedoneerd aan de gemeente Den Haag. Deze gift ter ere van het 40-jarig jubileum werd door wethouder Revis (VVD) in ontvangst genomen. Dit viel te lezen in de societyrubriek van de weekkrant Den Haag Centraal.

Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij, vraagt zich af hoe het zit met giften van het bedrijfsleven aan de gemeente: “Integriteit is sinds de val van het college vanwege beschuldigingen van corruptie een groot issue in Den Haag. En terecht. Het verbaast me dan ook dat een bedrijf uit de gokbranche recent een gift heeft gedaan en dat dit zo maar wordt geaccepteerd door de gemeente. Wellicht is het goed bedoelt, maar ik zet er toch vraagtekens bij”.

In schriftelijke vragen aan het college wil Peter Bos weten welke regels er gelden bij giften aan de gemeente. Bos: “Eigenlijk zou de gemeente giften niet moeten aannemen. Zo voorkom je dat bedrijven goodwill kweken bij het gemeentebestuur om bijvoorbeeld iets voor elkaar te krijgen.”

De gift van Holland Casino is bedoeld voor het gemeentelijke project “Samen tegen eenzaamheid”. Peter Bos: “Dat klinkt nobel, maar er zijn genoeg andere goede doelen in de stad die geld kunnen gebruiken. Ook op het gebied van eenzaamheidsbestrijding. Dat kan prima buiten de gemeente om.”

Schriftelijke vragen: Casinogift aan gemeente
Indieners: Peter Bos, Haagse Stadspartij

Het raadslid de heer Bos heeft op 6 december 2019 een brief met daarin zestien vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Volgens de societyrubriek van Den Haag Centraal d.d. 28 november 2019 (zie bijlage) was wethouder FSWS aanwezig bij de opening van de nieuwe jongerenzone NXT en het veertigjarig jubileum van Holland Casino Scheveningen. Is dit juist?

Ja, dit is juist.

2. Volgens het artikel ontving de wethouder uit handen van de manager van Holland Casino Scheveningen een cheque van 10.000 euro. Is dit juist?

Ja, dit is juist. Namens het college heeft de stadsdeelwethouder Scheveningen de cheque in ontvangst genomen.

3. Waarom heeft het college de gift niet geweigerd?

De cheque voor de gemeente is op 21 november 2019 in het openbaar uitgereikt. Voor het weigeren van de gift bestond geen aanleiding.

4. De cheque werd overhandigd om te besteden aan “Samen tegen Eenzaamheid” een project van de gemeente Den Haag. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

“Samen tegen Eenzaamheid” is geen losstaand project van de gemeente Den Haag, maar doelt op de ambitie om samen met de stad op te trekken in de strijd tegen eenzaamheid. Om deze ambitie te verwezenlijken, heeft de gemeente een actieprogramma opgesteld. Dit programma richt zich op het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid in Den Haag. Meer concreet ondersteunt het actieplan ‘Met z’n allen niet alleen’ (RIS301657) verschillende initiatieven in Den Haag. Dit gebeurt over de band van de volgende drie programmalijnen:
1) Beter herkennen van eenzaamheid in de Haagse wijken,
2) Versterken van aandacht van Hagenaars voor elkaar en
3) Effectief en integraal ondersteunen van eenzame Hagenaars.

5. Waar gaat het geld precies aan besteed worden?

Het is nog niet bekend waar het geld precies aan besteed gaat worden. Op dit moment wordt gewerkt aan een shortlist van geschikte initiatieven gericht op het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid binnen stadsdeel Scheveningen. 

6. Wat was de reden dat Holland Casino een gift aan de gemeente heeft gedaan?

Holland Casino hecht veel waarde aan sociale cohesie. Zij vierden op dat moment hun 40-jarig bestaan op Scheveningen en gaven aan in dat kader iets terug te willen doen voor het stadsdeel. Het college begrijpt en waardeert dat Holland Casino met de gift hieraan een bijdrage heeft willen leveren.

7. Waarom heeft Holland Casino niet gekozen voor een niet-gemeentelijk goed doel?

Het college is niet op de hoogte van de reden waarom Holland Casino niet heeft gekozen voor een niet gemeentelijk doel.

8. Heeft het college signalen dat Holland Casino plannen heeft waarbij de gemeente een rol speelt? Zo ja, welke plannen?

Er zijn bij het college geen signalen bekend dat Holland Casino concrete plannen heeft waarbij de gemeente een rol speelt.

9. Ontvangt de gemeente vaker giften van ondernemers en bedrijven? Zo ja, kan het college daar een overzicht van geven, bijvoorbeeld van de laatste 10 jaar?

Ja, de gemeente ontvangt vaker bijdragen van ondernemers en bedrijven.

10. Voor het aannemen van giften door gemeenteraadsleden en politieke partijen bestaan regels om o.a. corruptie te voorkomen. Wat zijn de regels voor giften aan gemeenten?

Het aannemen van giften door de gemeente is geregeld in artikel 160, lid 1, onder d, Gemeentewet. Op grond van deze bepaling is het college bevoegd om een gift namens de gemeente te aanvaarden. Per gift wordt beoordeeld of deze al dan niet wordt aanvaard. Het college zal op een later moment met een beleidskader komen hoe om te gaan met giften. Voor de afzonderlijke leden van het college geldt dat zij geen giften accepteren, indien hierdoor de onafhankelijke positie bij het uitoefenen van hun ambt kan worden beïnvloed. Zij hebben op dit punt ten overstaan van de gemeenteraad een eed dan wel een verklaring en belofte afgelegd. De leden van het college zijn verder gebonden aan de gedragscode Integriteit burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag 2016. Deze gedragscode is op 24 maart 2016 vastgesteld door de gemeenteraad. Paragraaf 4 van de gedragscode bevat regels rond de omgang met geschenken.

11. Welke regels hanteert de gemeente Den Haag m.b.t. giften van ondernemers en bedrijven?

Zie het antwoord bij vraag 10.

12. Worden giften van ondernemers en bedrijven gepubliceerd door de gemeente? Zo nee, waarom niet?

Giften van ondernemers en bedrijven aan de gemeente worden niet gepubliceerd door de gemeente. Wet- en regelgeving, waaronder de ANBI-regels, verplicht daartoe niet.

13. Hoe wordt voorkomen dat giften van ondernemers aan de gemeente leiden tot beïnvloeding van gemeentelijk beleid of de schijn daarvan hebben?

Zoals hiervoor is aangegeven bij de beantwoording van vraag 10 wordt per gift beoordeeld of deze al dan niet wordt aanvaard. Indien aannemelijk is dat een ondernemer met de gift het gemeentelijk beleid beoogt te beïnvloeden, dan wordt de gift niet aanvaard.

14. De gemeente Den Haag heeft een ANBI-status. Dit betekent dat giften aan de gemeente aftrekbaar zijn voor de belasting. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

Ja, dit is juist.

15. Waarom heeft het college de ANBI-status aangevraagd?

Het college heeft de ANBI-status niet aangevraagd. De gemeente is – net zoals alle overige gemeentenin Nederland – op grond van artikel 5b, lid 2, van de Algemene wet inzake rijksbelasting van rechtswege een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

16. Kan het college toezeggen dat giften aan de gemeente niet meer worden aangenomen en voortaan wordt gewezen op de talloze goede doelen en initiatieven die in de stad geholpen kunnen worden met een gift? Zo nee, waarom niet?

Zoals hiervoor is aangegeven bij de beantwoording van vraag 10 wordt steeds beoordeeld of een gift al dan niet wordt aanvaard. Het college ziet geen aanleiding om toe te zeggen dat alle giften aan de gemeente niet meer worden aangenomen. Te meer omdat giften een uiteenlopend karakter kunnen hebben en het om die reden niet opportuun is om elke gift op voorhand af te wijzen.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris a.i., de wnd. burgemeester,
Ilma Merx Johan Remkes