Sinds 2011 beheert Stichting Kunstpost de voormalige MTS fotovakschool aan de Tarwekamp in Mariahoeve. In het monumentale pand zijn 23 ateliers voor kunstenaars gerealiseerd, alsmede oefenruimtes voor het Koninklijk Conservatorium en andere zaken. The British School, eigenaar van het gebouw, wil echter dat dit gebruik stopt en heeft sloop- en nieuwbouwplannen. De Haagse Stadspartij en GroenLinks hebben hier vragen over ingediend bij het college.

De twee partijen willen weten waarom Kunstpost nu al zou moeten vertrekken uit het pand en hoe ver de plannen van The British School zijn gevorderd. Mariëlle Vavier, raadslid van GroenLinks: “Concrete plannen voor nieuwbouw heb ik nog niet gezien, dus ik begrijp niet dat Kunstpost nu al zou moeten stoppen. Het zou zonde zijn als het gebouw lang leeg blijft staan of als er braakliggende grond ontstaat”.

Peter Bos: “Er is al zo weinig kunst en cultuur in Mariahoeve. Wat mij betreft gaan we dit gebouw niet zo maar slopen. Het gaat bovendien om een monumentaal gebouw waar we zuinig op moeten zijn. En als de kunst echt moet vertrekken, dan verwacht ik wel dat er vervangende huisvesting komt.”

Schriftelijke vragen: Kunstpost moet blijven
Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij en Mariëlle Vavier, GroenLinks

De raadsleden de heer Bos en mevrouw Vavier hebben op 11 december 2019 een brief met daarin 14 vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Is het college op de hoogte van de functie van het gebouw Tarwekamp 3 als creatieve broedplaats, atelierpand en cultuuranker voor het stadsdeel Haagse Hout en de wijk Mariahoeve met o.a. het Diamant Theater (het cultuuranker voor Haagse Hout), oefenruimtes voor het Koninklijk Conservatorium, 23 atelierruimtes voor kunstenaars, ruimtes voor maatschappelijke organisaties en verschillende publieke activiteiten?

Ja, het college is op de hoogte dat het gebouw Tarwekamp 3 door verschillende instellingen wordt gebruikt waaronder Kunstpost, het cultuuranker Diamanttheater en het Koninklijk Conservatorium.

2. Is het college op de hoogte van het besluit van de Board of Governors van The British School om de sloop van Tarwekamp 3 naar voren te halen t.b.v. nieuwbouw? Zo nee, waarom niet?

Ja, het college is op de hoogte van het besluit van The British School.

3. The British School was al enige tijd bezig om het pand op te knappen en alle punten waar het pand na een controle niet aan voldeed op te lossen. Zo is de noodverlichting vernieuwd, de brandmelders uitgebreid, de elektra gerepareerd en zijn er meer punten opgepakt en uitgevoerd zodat het pand weer open zou kunnen op 1 januari a.s. Deze werkzaamheden zijn nu abrupt gestopt. Is het college daarvan op de hoogte?

Ja, het college is daarvan op de hoogte.

4. Is het college bekend met bouwplannen van The British School voor de Tarwekamp? Zo ja, in welke fase zitten deze plannen en kan het college een planning geven van de bouwwerkzaamheden?

Het college is bekend met het voornemen van The British School om nieuwbouw te plegen op de  Tarwekamp. Over de planning doet The British School op dit moment geen uitspraken. Het college houdt hierover contact met The British School en gaat er vanuit dat er binnen nu en een halfjaar duidelijkheid is over de bouwplannen.

5. Kunstpost heeft in 2011 met toestemming van The British School het pand aan de Tarwekamp in beheer gekregen om tot het moment van sloop leegstand te voorkomen. Is het college hiervan op de hoogte? Zo nee, waarom niet?

Ja, het college is hiervan op de hoogte.

6. Is het college bereid om in overleg met The British School te bevorderen dat het beheer door Kunstpost pas eindigt als er uitvoerbare bouwplannen zijn om te voorkomen dat er braakliggende grond ontstaat of ander tijdelijk gebruik wordt gerealiseerd?

Ja, is het college is bereid om in overleg te treden met The British School.

7. Kunstpost heeft, voordat het in 2011 naar de Tarwekamp trok, al eerder in tijdelijke locaties gezeten. In 2011 antwoordde het college op schriftelijke vragen (RIS 178607) van de hr. Verspuij (PvdA) over de toen spelende huisvestingsproblematiek dat alle inspanningen er op gericht waren om zo spoedig mogelijk betaalbare huisvesting te vinden voor de Kunstpost: “Met het bestuur van de stichting Kunstpost is vanuit de gemeente regelmatig en goed overleg over mogelijkheden binnen Haagse Hout. Al voordat Kunstpost de voormalige verblijfplaats moest verlaten zijn door de gemeente onderhandelingen met meerdere pandeigenaren gestart om Kunstpost van een nieuwe betaalbare accommodatie te voorzien. Voor Kunstpost worden op dit moment twee opties onderzocht. Bij één van deze opties (de gedeeltelijk leegstaande Britse School aan het Tarwekamp) wordt onderzocht wat nodig is om een gebruiksmelding te doen. Dit betekent dat bij groen licht vanuit de brandweer zo snel mogelijk wordt begonnen met het gebruiksklaar maken van de locatie.” Is het college hiervan op de hoogte?

Ja, het college is op de hoogte van deze beantwoording van de 10e schriftelijke vraag van de heer Verspuij op 1 maart 2011. Ook in de huidige situatie wordt samen met Kunstpost gezocht naar andere betaalbare (tijdelijke) huisvesting (zie antwoord op vraag 8).

8. Is het college bereid om, als Kunstpost vanwege de plannen van The British School het beheer moet stoppen, zich net als in 2011 in te spannen voor vervangende huisvesting? Zo nee, waarom niet?

Het college heeft, zodra het bericht over het besluit van The British School is ontvangen, actie ondernomen om samen met Kunstpost naar potentiële locaties in Haagse Hout te zoeken. Dit heeft ertoe geleid dat Kunstpost haar tijdelijke tweede locatie aan het Kleine Loo kan behouden tegen een lager huurtarief dan nu het geval is. Ook kan Kunstpost voor haar cultureel maatschappelijke activiteiten gebruik maken van leegstaande units in het winkelcentrum Mariahoeve. De zoektocht naar betaalbare atelierruimtes blijft evenwel van kracht.

9. Kunstpost heeft plannen om het huidige gebruik uit te breiden en zich tot een levendig centrum voor de wijk te ontwikkelen met o.a. een duurzame buitenschoolse opvang, een lunchroom met producten uit eigen tuin, uitbreiding van het Diamant Theater en een plekje voor de
Lichtpuntjes Mariahoeve. Met de sloop van dit gebouw blijft voor de cultuur in Mariahoeve en in Stadsdeel Haagse Hout weinig over. Is het college hiervan op de hoogte? Zo nee, waarom niet?

Ja, het college is op de hoogte van de plannen van Kunstpost. In verband met cultuur in het stadsdeel Haagse Hout vervult het  diamanttheater als cultuuranker ook een belangrijke rol.

10. De gevolgen van de dreigende Brexit zijn nog ongewis, maar er zijn signalen dat er voor The British School ook consequenties zullen zijn. Dit kan gevolgen hebben voor de toekomstplannen zoals uitbreiding. Is het college daarvan op de hoogte? Zo nee, waarom niet?

Het is aan The British School om te bekijken welke consequenties de Brexit heeft voor hun toekomstplannen.

11. Het pand Tarwekamp 3 is gebouwd als “MTS voor Fotografie en Fototechniek”. Op basis van een inventarisatie van naoorlogse objecten uit de Wederopbouwperiode (1945-1965) heeft het college in 2017 beschermingsvoorstellen opgesteld om een aantal objecten aan te wijzen tot gemeentelijk monument, waaronder het pand Tarwekamp 3-5. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

Ja, dit is juist.

12. Welke architectonische, stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarden van het gebouw vormden aanleiding om het pand op te nemen in de beschermingsvoorstellen van nieuwe gemeentelijke monumenten?

De voormalige school is van algemeen belang vanwege de stedenbouwkundige waarde als herkenbaar gebouw in een wijk met overwegend uniforme woonblokken. Het schoolgebouw is van architectuurhistorische waarde als kenmerkend voorbeeld van een schoolgebouw uit de wederopbouwperiode. Het is typologisch waardevol als fotovakschool, toentertijd zelfs geldend als “de modernste school op dit gebied van West-Europa”.

13. De beschermingsvoorstellen zijn voor advies voorgelegd aan de Welstands- en Monumentencommissie. Op 7 juni 2017 heeft deze commissie een positief advies uitgebracht met de volgende motivering: “De commissie adviseert positief over het voornemen tot inschrijving in het register. Naast ondersteunen van het belang en de noodzaak van behoud van belangrijke objecten uit een voor Den Haag en het Haagse stadsbeeld bepalende periode, is de commissie aangenaam verrast en enthousiast over de selectie van objecten. De diversiteit en spreiding van soorten objecten – in functie, in schaal, in locatie in de stad, in (bouw)geschiedenis, in architectuur – maakt de selectie een treffende (tweede) staalkaart van het herstel, de transformatie en de uitbreiding van Den Haag in de naoorlogse jaren.” Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

Deze passage is juist, maar gaat over het advies dat de commissie heeft gegeven op het voornemen om een groep objecten uit de  wederopbouw aan te wijzen.

14. Op 31 oktober 2017 nam het college een besluit over de beschermingsvoorstellen. Gebleken is dat het pand Tarwekamp 3-5 uiteindelijk niet werd aangewezen tot gemeentelijk monument. Wat was daarvan de reden?

Tarwekamp 3-5 is uiteindelijk niet aangewezen tot gemeentelijk monument omdat bij Tarwekamp 3-5 al vergevorderde plannen voor sloop van het gebouw waren.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris a.i.,         de wnd. burgemeester,
Ilma Merx                    Johan Remkes