Voorkom afbraak Openbaar Vervoer!

Het openbaar vervoer voelt de impact van de coronacrisis. De aantallen reizigers zijn flink teruggelopen doordat veel mensen thuiswerken of het openbaar vervoer mijden. Het Rijk springt bij en betaalt het eerste half jaar de extra kosten en gedaalde inkomsten in het openbaar vervoer. Die vergoeding is niet echter niet voldoende om de verwachte miljoenen tekorten te dekken. Er dreigen daardoor bezuinigingen genomen te worden met gevolgen voor reizigers en personeel. De Haagse Stadspartij komt krachtig op voor het openbaar vervoer en riep middels een motie op geen maatregelen te nemen die leiden tot tariefsverhoging, permanent opdoeken van haltes en lijnen, vertraging van nieuw materieel en bezuinigingen op uitvoerend (rijdend) personeel. Deze motie werd met brede steun aangenomen. Er zal nu bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag op aan gedrongen worden dat bij maatregelen met grote impact op de klanten van het openbaar vervoer de raad hierbij op tijd wordt betrokken en minimaal in de gelegenheid wordt gesteld om een zienswijze te geven. Daarnaast is de Raad akkoord gegaan met het sturen van een (gezamenlijke) brief aan het kabinet om het belang van landelijke steun en perspectief voor de toekomst van het OV te onderstrepen.

Joris Wijsmuller;”Goed dat de raad mijn motie breed heeft ondersteund. We moeten echt alles op alles zetten om te voorkomen dat het OV wordt afgebroken.”

Hieronder de motie

Motie: Voorkom afbraak OV
Indiener: Joris Wijsmuller, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 maart 2021, ter bespreking van de brief Tussenstand MRDH Transitieprogramma Corona en Rijkssteun (RIS307432).

Constaterende, dat:

  • De coronacrisis grote gevolgen heeft voor het OV in de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag;
  • Een inclusieve samenleving, verstedelijking en verduurzaming vraagt om hoogwaardig OV;
  • De MRDH zich ernstig zorgen maakt over het OV als er geen extra investeringen worden gedaan;
  • De MRDH een Transitieprogramma heeft opgesteld waarin zeer ingrijpende maatregelen met grote klantimpact worden overwogen indien het zwartste scenario zich voordoet.

Overwegende, dat:

  • Het OV een vitale functie vervult in de Haagse Regio;
  • Het OV in gevaar komt als er niet op korte termijn afspraken worden gemaakt met het Rijk over verdere financiële steun en perspectief in 2022;
  • Er gewerkt wordt aan een gezamenlijke brandbrief van alle 23 gemeenten van de MRDH gericht aan het kabinet om het gezamenlijke belang van landelijke steun en perspectief voor de toekomst van het OV te onderstrepen.

Spreekt zich uit:

  • Tegen maatregelen die leiden tot tariefsverhoging, permanent opdoeken van haltes en lijnen, vertraging van nieuw materieel en bezuinigingen op uitvoerend (rijdend) personeel.

Verzoekt het college:

  • Bij de MRDH aan te dringen dat bij maatregelen met grote klantimpact de raad hierin tijdig wordt betrokken en minimaal in de gelegenheid wordt gesteld om een zienswijze te geven.

Vraagt de raad:

  • In te stemmen met het versturen van een (gezamenlijke) brief aan het kabinet om het belang van landelijke steun en perspectief voor de toekomst van het OV te onderstrepen.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Joris Wijsmuller                            Marieke van Doorn         Janneke Holman            Adeel Mahmood
Haagse Stadspartij                        D66                                    PvdA                                   Nida

Maarten de Vuyst                          Lesley Arp
GroenLinks                                     SP