Boomstropers in het Florence Nightmare Park

Op Nationale Boomfeestdag stelt de Haagse Stadspartij voor de derde keer in een week raadsvragen over illegale kap van bomen in Den Haag.

Update: De vragen zijn beantwoord

 

Raadslid Gerwin van Vulpen: “Volgens Haagwinde, het blad van de AVN, zijn in februari 56 bomen zonder vergunning gekapt in het Florence Nightingale Park bij het Haga Ziekenhuis aan de Leyweg. Ook nu weer wil ik weten hoe dit heeft kunnen gebeuren en welke sancties worden opgelegd.”

Het Haga Ziekenhuis wordt vernieuwd en er komt ook nieuwbouw van woningen.
Veel groen in het Florence Nightingale Park moet daarvoor wijken. De
behandeling van een bezwaarschrift van de natuurvereniging AVN tegen een
deel van de kap werd niet afgewacht. Van Vulpen: “Als dit soort
boomstropers het park ongestraft kunnen veranderen in een Florence
Nightmare Park is er maar een conclusie mogelijk: Bomen zijn vogelvrij in
Den Haag. De bescherming stelt in de praktijk niets voor. Het is triest
dat ik uitgerekend op Nationale Boomfeestdag tot zo’n conclusie moet
komen”.

Foutje van de aannemer: 56 bomen gekapt
(AD/Haagsche Courant, 22 apr 2013)

Bij de uitbreiding van het Hagaziekenhuis zijn 62 bomen illegaal gekapt. Om de
schade te compenseren moet de hoofdaannemer geld storten in het gemeentelijke
Bomenfonds, zo stelt het college van burgemeester en wethouders op vragen van de
Haagse Stadspartij (HSP).

De aannemer had voor 142 bomen een kapvergunning aangevraagd. Voor nog eens 56 bomen met een stamdiameter van 10 tot 15 centimeter was dat volgens de aannemer niet nodig.

Dat blijkt een fout. Volgens het college van b en w heeft de aannemer de omtrek van
de boom en de diameter door elkaar gehaald als criterium voor de kapvergunning. Dat
geld ook voor zes bomen die al eerder ten onrechte gekapt blijken te zijn.

Wie illegaal bomen kapt, kan ook een herplantingsplicht krijgen. Maar dat is in het
geval van de bomenkap voor uitbreiding van het ziekenhuis niet mogelijk. Er worden
in het gebied al 116 bomen herplant en daarmee is de inrichting van het gebied
compleet.

“Illegale bomenkap voor Haga Ziekenhuis”
(Den Haag FM, 27 mrt 2013)

Voor de nieuwbouw van het Haga Ziekenhuis aan de Leyweg zijn 56 bomen
illegaal gekapt.

Dat zegt gemeenteraadslid Gerwin van Vulpen van de Haagse Stadspartij, die
over de kweste schriftelijke vragen heeft gesteld aan het stadsbestuur.
Het ziekenhuis wordt verbouwd en er komt ook nieuwbouw van woningen op het
terrein. Veel groen in het Florence Nightingale Park moet daarvoor wijken.
De behandeling van een bezwaarschrift van de natuurvereniging AVN tegen
een deel van de kap werd niet afgewacht, zoals wel had gemoeten.

Van Vulpen: “Als dit soort boomstropers het park ongestraft kunnen
veranderen in een Florence Nightmare Park is er maar een conclusie
mogelijk: Bomen zijn vogelvrij in Den Haag. De bescherming stelt in de
praktijk niets voor.”

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN
van het raadslid G.W. van Vulpen

Den Haag, 18 april 2013

Inzake: Illegale bomenkap Florence Nightingale Park

Het raadslid de heer G.W. van Vulpen heeft op 19 maart 2013 een brief met daarin acht vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

De AVN maakte in haar kwartaalblad Haagwinde 01 melding van een grootschalige bomenkap in verband met de uitbreiding van het Haga-ziekenhuis Leyweg, de ontwikkeling van 740 woningen, parkeervoorzieningen en bijbehorende werkzaamheden. Het gaat in totaal om 198 bomen.

1. Is het college met mij van mening dat het Florence Nightingale Park als groene oase voor de dichtgebouwde wijk Leyenburg van groot belang is?

Ja.

2. Kan het college aangeven hoeveel procent van het oorspronkelijke park vanwege deze bouwplannen verloren gaat?

Van het huidige aanwezige groen (7,5 ha) van het Florence Nightingale Park wordt in de toekomst 14% gebruikt voor de GD-4 bestemming: gemengde doeleinden. Hieronder valt ook groen zoals grasvelden, (solitaire) bomen, tuinen, andere vormen van beplanting of oppervlaktewater. Het gebied waar nu bomen gekapt zijn is eigen terrein van het Haga-ziekenhuis en is geen onderdeel van het park. Wel heeft het Haga-Ziekenhuis te kennen gegeven na de eigen uitbreiding van het ziekenhuis het omliggende terrein als openbaar toegankelijke tuin in te gaan richten.

3. Naast de 142 bomen met vergunning zijn ook 56 bomen met een stamdiameter van 10-15 cm zonder vergunning gekapt. Uit de APV volgt dat voor de kap van bomen met een omtrek van de stam van minimaal 30 centimeter een vergunning verplicht is. Nu blijkt dat in deze en veel andere kapvergunningaanvragen en – verleningen de stamdiameter en de omtrek van de stam door elkaar worden gehaald. Hoe kan het dat hierin niet uniform wordt gehandeld door de gemeente? En hoe gaat deze fout worden vermeden in de toekomst?

De Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Den Haag (APV) hanteert voor een houtopstand de stamomtrek als eenheid. Bij het landelijke omgevingsloket online (OLO) wordt uitgegaan van de diameter van de houtopstand. Dit kan soms verwarring geven, ook bij aanvragers, zoals in dit geval. In de toelichting op de gemeentespecifieke vragen is daarom verduidelijkt dat de diameter bepaald wordt door de gemeten omtrek van de stam te delen door 3,14. De APV gaat uit van de stamomtrek, omdat een boom nooit volledig rond is. Daardoor kan er discussie ontstaan over de manier waarop de stamdiameter is gemeten. De stamdiameter is ook alleen goed te meten met specifiek gereedschap. De verplicht bij de aanvraag ingediende drie foto’s kunnen in twijfelgevallen uitsluitsel geven over de gehanteerde eenheid.
Voor wat betreft de 56 bomen lijkt aanvrager in de veronderstelling te zijn geweest dat hier geen kapvergunning voor nodig was. Daarom is slechts een aanvraag ingediend voor het kappen van 142 bomen. Uit ons onderzoek blijkt overigens dat, om dezelfde reden, naast de door u genoemde bomen al eerder 6 bomen zijn gekapt, waarvan de aanvrager in de veronderstelling lijkt te zijn geweest dat hier geen kapvergunning voor nodig was. Er zal naar aanleiding van uw vragen extra op worden toegezien dat de eenheid van stamomtrek uniform wordt gehanteerd.

4. De 56 bomen met een stamdiameter van 10-15 cm zijn zonder vergunning gekapt. Is het college met mij van mening dat, gelet op de voorschriften in de APV, de kap van deze 56 bomen illegaal was? Zo nee, waarom niet?

Ja, de 56 bomen zijn illegaal gekapt.

5. Gaat het college de uitvoerder van deze overtreding aanpakken? Zo ja, op welke manier?

De gemeente laat de bomen die zonder vergunning gekapt zijn, taxeren door een extern beëdigd boomtaxateur. Op basis van de taxatie zal vergunninghouder de plicht worden opgelegd een storting te doen in het Bomenfonds ter compensatie. Het opleggen van een herplantplicht is geen optie, omdat bij de verleende kapvergunning al een herplantplicht is opgelegd van 116 bomen. Daarmee is de herinrichting van het gebied compleet.

6. Natuurvereniging AVN tekende bezwaar aan tegen de kap van 38 van de 142 bomen. Volgens de AVN was er op basis van beschikbare tekeningen geen noodzaak voor de kap van in totaal 38 gezonde en beeldbepalende bomen: 21 moeraseiken met stamdiameter van 30-45 cm, 10 iepen met stamdiameter van 50 cm, 7 beeldbepalende iepen/wilgen/populier met een stamdiameter van 50-90 cm. Hoe kan het dat het college vergunning heeft verleend als de noodzaak van de kap niet is aangetoond?

De gemeente heeft in verband met de inrichting van de bouwplaats, de herinrichting van het gebied, renovatie en de nieuwbouw van het Haga-ziekenhuis een vergunning verleend voor het kappen van 142 bomen. De noodzaak voor het kappen van de 38 bomen vloeit voort uit het feit dat deze bomen gesitueerd waren op locaties die de bereikbaarheid van het terrein of bouwwerkzaamheden in de weg stonden. Ook stonden er bomen op plekken waar nutsvoorzieningen moeten worden aangelegd. Op 28 februari 2013 is tijdens een overleg met de AVN – naar aanleiding van het bezwaarschrift – deze noodzaak uitvoerig toegelicht door zowel vergunninghouder als de gemeente.

7. Voordat het bezwaar van de AVN is behandeld zijn alle bomen al gekapt en bleek het bezwaar nutteloos. Neemt het college de AVN wel serieus Zo nee, waarom niet? En zo ja, hoe gaat het college er voor zorgen dat specifieke en deskundige bezwaren tegen bomenkap van de AVN en andere belanghebbenden tijdig kunnen worden beoordeeld?

De gemeente neemt de AVN zeker serieus. De AVN is een belangrijke adviseur met betrekking tot het Haagse groen. Ook voor dit project is eind 2012 met de AVN contact opgenomen en bericht over onderhavige kap. Bij dergelijke projecten worden belangenpartijen betrokken.
Op het moment dat de bomen gekapt werden, was het besluit tot het verlenen van de vergunning in werking getreden. Wettelijk is bepaald dat bezwaar de werking van de vergunning niet schorst. Dat zou alleen kunnen als de AVN een verzoek om schorsing van de vergunning had ingediend bij de rechtbank Den Haag. Dat heeft de AVN niet gedaan.

8. Waarom is de buurt op geen enkele manier geïnformeerd over deze ingrijpende werkzaamheden?

In het kader van de gebiedsontwikkeling Leyweg-Escamplaan (Haga-ziekenhuis e.o.) vindt sinds 2008 onder andere overleg plaats met de klankbordgroep. Aan deze klankbordgroep nemen diverse belangenvertegenwoordigers deel, waaronder vertegenwoordigers van de wijkberaden Houtwijk en Leyenburg. Daarnaast is op 14 september 2011 een druk bezochte inloopbijeenkomst georganiseerd over de beoogde gebiedsontwikkeling.
Op 24 januari 2013 heeft het Haga Ziekenhuis een informatieavond voor de buurt georganiseerd over de plannen voor de vernieuwing van het ziekenhuis en op 12 maart 2013 is in het kader van het ontwerpbestemmingsplan Florence Nightingale Park eveneens een informatieavond voor de buurt georganiseerd. Daarnaast zijn ook in onder andere het Zuidwest Nieuws artikelen gepubliceerd over de gebiedsontwikkeling.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen