Bewoners Nieuw Waldeck behouden groen

Een burgerinitiatief van bewoners uit Nieuw Waldeck in Loosduinen is op 17 december 2015 unaniem door de Haagse gemeenteraad aangenomen. Dat betekent dat het plan om woningen te bouwen waar nu een trapveldje, buurttuinen en het voormalig scoutinggebouw van de Rimboejagers liggen niet doorgaat. Het gebied bij de Oude Haagweg blijft voorlopig groen. Een half jaar geleden presenteerde wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) een plan om kavels grond te verkopen aan mensen die zelf hun woning willen ontwerpen en bouwen. Dit plan leidde tot protest uit de buurt en tot een burgerinitiatief om het gebied groen te houden. Uiteindelijk besloot wethouder Wijsmuller om het woningbouwplan in te trekken en het burgerinitiatief te omarmen. Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij is blij: “Opnieuw wordt in Loosduinen een plan teruggedraaid omdat buurtbewoners in het geweer komen. Net als bij de plannen voor Landhuis Ockenburgh en de Bethelkerk luistert de gemeente goed naar de bewoners en worden alternatieven serieus genomen.” De gemeente gaat nu met de bewoners en andere partijen in gesprek om het burgerinitiatief uit te werken en een nieuw plan te maken.

Zelfbouwkavels uitgesteld: bewoners Nieuw-Waldeck oogsten lof

Den Haag Centraal, 11 dec 2015

Het lijkt een schoolvoorbeeld van ‘Haagse Kracht’ te worden, het burgerinitiatief
van Linda Bevers en haar buren in Nieuw-Waldeck. Zij maken bezwaar tegen de komst
van zelfbouwkavels in hun buurt op de plek waar nu een trapveldje, wat buurttuinen
en het voormalig scoutinggebouw van de Rimboejagers liggen. Het verlies van groen en
speelvoorzieningen, de verkeersveiligheid en ook de toegankelijkheid van de buurt
voor veiligheidsdiensten zijn allemaal onderdelen van hun kritiek.

In de commissievergadering van woensdagochtend oogstte het burgerinitiatief veel lof
van de gemeenteraadsleden. “Hartstikke goed dat jullie je kritiek zo goed
onderbouwen en dat jullie alternatieven aandragen”, zei Daniëlle de Winter (PVV).
Wethouder Wonen Joris Wijsmuller (HSP) stelt nu voor om zijn nota van uitgangspunten
(NvU) voor de buurt terug te trekken en verder met de bewoners, de Commissie
Loosduinen en andere belanghebbenden zoals woningcorporatie Staedion in gesprek te
gaan. Staedion is eigenaar van de grond waar het oude scoutinghuis op staat. Zowel
de bewoners als het college zien alleen bebouwing op die plek als een mooie ‘gulden
middenweg’. Een nieuw plan moet medio 2016 naar de raad komen.

De VVD en de PvdA vinden het terugtrekken van de NvU te drastisch. Rajesh Ramnewash
(PvdA): “Volgens mij zijn er voldoende mogelijkheden om het initiatief in te passen
in de nota zonder helemaal opnieuw te beginnen”. Wijsmuller wil de woningopgave
juist breder trekken en ook nabijgelegen locaties bekijken, zoals de Jules
Massenethof. De wethouder: “Er ligt nu eenmaal een woningbouwopgave”. De zogenaamde
‘bloemkoolwijk’ is al dicht bebouwd, benadrukte inspreker Wouter van Elst van de
Commissie Loosduinen. “Als je die dichtheid doortrekt in de rest van de stad, zouden
er 1 miljoen mensen in Den Haag wonen”. Volgende week wordt het voorstel nog
besproken in de raadsvergadering.

Geen kluskavels – groen blijft behouden.

 

Den Haag FM meldde vorige week: “De bouw van achttien woningen op een stukje groen in Nieuw Waldeck gaat voorlopig niet door. Uit een brief van wethouder Joris Wijsmuller blijkt dat de gemeente de plannen daarvoor heeft terug getrokken. Het terrein bood plek aan scoutingvereniging De Rimboejagers, tuintjes en een voetbalkooi. De bedoeling was dat het groen plek zou maken voor kluskavels. Mensen kunnen hier dan een eigen woning neerzetten. Een burgerinitiatief om dit te voorkomen kreeg veel steun en ook de Commissie Loosduinen die de gemeente van advies voorziet, zag weinig in het plan. Een van de zorgen in de buurt was, dat schaars groen zou verdwijnen. “De gemeente Den Haag zegt een groene stad te zijn, maar wil nu de groene stukjes in Nieuw Waldeck volbouwen terwijl de wijk als zeer dicht bebouwd is”, verklaarde bewoonster Linda Bevers die het burgerinitiatief was begonnen.”

Vanochtend (9 december 2015) werd de terugtrekking van de plannen besproken tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte, hieronder de tekst van Peter Bos, fractievoorzitter van de HSP:

Het gaat hier feitelijk om een burgerinitiatief om de volkstuintjes en het speelveldje rond de scoutinglocatie bij de Oude Haagweg te behouden, beter in te richten en goed te beheren. Een plan waarbij behoud van groen en speelgelegenheid voor de buurt voorop staat. Heel mooi dat bewoners uit Nieuw Waldeck daar voor opkomen. De aanleiding voor het burgerinitiatief was het plan om de volkstuintjes en het speelveldje te gaan bebouwen met woningen in de vorm van zelfbouw. Op 29 april dit jaar hebben we in deze commissie gesproken over het Programma Kleinschalig Opdrachtgeverschap over 2015. Ik heb dat programma met de verschillende zelfbouwplannen toen ook omarmd, maar wel aangegeven dat ik grote moeite had met deze specifieke locatie:
Het gaat om een mooi, groen terrein. Het gaat om een openbaar terrein waarvan de buurtbewoners veel plezier hebben. Er is veel groen, een voetbalveldje, volkstuintjes en De Rimboejagers zijn daar. De HSP zou het jammer vinden als een en ander weg zou moeten gaan en denkt dat goed moet worden gekeken hoe het gebiedje op een andere manier kan worden ontwikkeld. Volbouwen met woningen lijkt de HSP geen goede optie. De HSP heeft vernomen dat vanuit Loosduinen er grote bezwaren zijn tegen aldaar geplande woningen.
De wethouder heeft op 29 april gezegd dat er pas daadwerkelijk kan worden ontwikkeld als er aan de voorwaarden is voldaan, t.w. de Rimboejagers hebben een alternatief en er is een door de buurtbewoners gedragen plan. Dat laatste is uiteindelijk niet gelukt. Er is in de buurt veel weerstand tegen het plan, getuige ook de meer dan 500 handtekeningen die huis-aan-huis in de buurt zijn opgehaald en die het burgerinitiatief ondersteunen. Er is zeer serieus geprobeerd om meer draagvlak te vinden door de plannen aan te passen, maar uiteindelijk heeft de wethouder een wijze beslissing genomen en het kavelplan ingetrokken. We gaan nu verder met de buurt in gesprek waarbij we veel breder gaan kijken en zaken er bij betrekken als de woningbouwopgave voor Loosduinen, de visie Loosduinsevaart, het groen en de positie van Staedion. (Thorbecketoren, Wijndaelerduin, Oude Haagweg, Gamma-locatie) en het leegstaande Azivokantoor.

Ik wil de initiatiefnemers heel erg bedanken voor hun inzet, en hoop dat nu samen met de gemeente gewerkt gaat worden aan een goede oplossing. Dat vergt ook van de buurt en de initiatiefnemers een zeer serieuze inspanning.

De volkstuintjes liggen er nogal verwaarloosd bij. Al jaren vindt er geen beheer plaats en dat vind ik merkwaardig. De tuintjes worden door de gemeente verhuurd, maar veel tuintjes zijn tot wildernis verworden en niemand lijkt er naar om te kijken. En dat terwijl stadslandbouw en het hebben van volkstuintjes enorm populair zijn. Kan het college aangeven hoe dit kan?

Ik ga er verder vanuit dat als de Rimboejagers definitief vertrokken zijn naar Ockenburg, Staedion ook met ideeën komt over een nieuwe invulling. Dat kan wat mij betreft best een woningbouwplannetje zijn mits het bestaande groen niet wordt aangetast. Want dat is wat de buurtbewoners heel duidelijk hebben laten horen: Handen af van ons groen. De nieuwe start die nu gemaakt wordt zie ik met vertrouwen tegemoet en ik hoop echt dat met een co-creatie tussen gemeente, buurt en Staedion een mooi plan gaat ontstaan. Al met al ben ik blij dat het college waarmaakt wat ze steeds roept: Namelijk dat het vertrouwt op de Haagse Kracht en samen met de bewoners wordt opgetrokken.

Nieuw Waldeck

1 Response
  1. A Scholten

    Misschien dat de woningbouwvereniging op hun grond iets kunnen neerzetten voor de statushouders en dan kunnen zij samen met de buurt de volkstuinen opknappen.