De Haagse Stadspartij vindt dat er de laatste tijd veel te veel bomen worden gekapt. Alleen in 2014 zijn er al 617 kapvergunning verleend. Op dit moment ligt er een aanvraag voor een kapvergunning voor 9 bomen op het achterterrein van de Hendrik van Deventerstraat. De bomen zouden moeten wijken ten behoeve van een nieuw aan te leggen parkeerterrein. Raadslid Gerwin van Vulpen heeft hier schriftelijke vragen over gesteld.

De stichting Jamia Madinatul-Islam geeft aan het parkeerterrein nodig te hebben voor haar bezoekers. Echter, de stichting kon tijdens een informatieavond het aantal van 34 parkeerplaatsen dat maximaal mogelijk is niet onderbouwen. De buurt wil de bomen graag behouden en in overleg met de stichting een deel van het parkeerterrein als groene buurttuin inrichten.

Gerwin van Vulpen: “Er is al zo weinig groen in dit deel van de stad. Wij vinden dat er alleen bomen mogen worden gekapt als er een geldige reden voor de kap is en het echt niet anders kan!”

Het raadslid de heer Van Vulpen heeft op 8 september 2015 een brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt. In Gemeenteberichten staat een aanvraag voor de kap van 9 bomen (stamdiameter van 50 cm) ten behoeve van de aanleg van een parkeerterrein op het achterterrein van de school Hendrik van Deventerstraat 43.

1 De stichting Jamia Madinatul-Islam geeft aan het parkeerterrein nodig te hebben voor haar bezoekers. Echter, de stichting kon tijdens een informatieavond het aantal van 34 parkeerplaatsen dat maximaal mogelijk is niet onderbouwen. 1. Is het college met mij van mening dat dit deel van het Valkenboskwartier weinig groen kent? Zo nee, waarom niet?

De stedenbouwkundige opzet van het Valkenboskwartier stamt uit het begin van de 20e eeuw. Er zijn duidelijke groenstructuren langs de doorgaande Valkenboskade, Valkenboslaan, Mient en op de verschillende pleinen. De meeste woonstraten zijn relatief smal, kennen weinig voortuinen en hebben, ondanks de aanwezigheid van straatbomen, inderdaad weinig groene uitstraling. Ook veel achtertuinen zijn relatief klein.

2. In 2014 zijn 617 omgevingsvergunningen voor kap verleend; er worden dus veel bomen gekapt in Den Haag tot irritatie van veel mensen in de stad. Is het college met mij van mening dat we in Den Haag alleen bomen moeten kappen als dat strikt noodzakelijk is? Zo nee, waarom niet?

Bij de belangenafweging over de verlening van een omgevingsvergunning voor de activiteit kappen wordt getoetst aan de natuur-, educatieve en milieuwaarden en aan de belevings- en gebruikswaarden van de betreffende boom of bomen. Het doel van deze toets is de duurzame instandhouding van bomen in Den Haag.
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Hendrik-van-Deventerstraat-43-12.htm

3. Kan het college aangeven of de stichting Jamia Madinatui-Islam een goede onderbouwing gegeven heeft voor het aantal ingetekende parkeerplaatsen bij de aanvraag voor de kapvergunning? Zo ja, wat was deze onderbouwing?

De stichting Jamia Madinatul-Islam heeft de aanvraag kapvergunning ingetrokken.

4. Is het college met mij van mening dat, wanneer er vier of vijf parkeerplaatsen minder ingetekend worden, er ook tussen de bomen geparkeerd kan worden? En dat dan alle 9 bomen behouden kunnen blijven? Zo nee, waarom niet?

Zie 3 en 5. 5. Is het college bereid om samen met de buurtbewoners en de stichting Jamia Madinatui-Islam te onderzoeken of een deel van het binnenterrein als buurtgroen ingericht kan worden? Zo nee, waarom niet? Er worden momenteel gesprekken gevoerd met zowel de buurt als met de stichting Jamia MadinatuiIslam. De bestemming van het binnenterrein is daarbij een van de gespreksonderwerpen.

Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester, mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen