Vragen over ABA behandelingen in Den Haag

Naar aanleiding van het artikel van de NOS van 25 Mei 2023 “ouders willen verbod op behandeling om autistisch gedrag” af te leren” heeft de Haagse Stadspartij enkele vragen met betrekking tot de zogenoemde ABA behandelingen in Den Haag.

Het raadslid mevrouw Faïd heeft op 24 juli 2023 een brief met daarin negen vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Naar aanleiding van het artikel van de NOS van 25 Mei 2023 “ouders willen verbod op behandeling om autistisch gedrag” af te leren” heeft de Haagse Stadspartij enkele vragen met betrekking tot de zogenoemde ABA behandelingen in Den Haag.

1. Is het college bekend met het artikel van de NOS afkomstig van 25 mei genaamd “Ouders willen verbod op behandeling om “autistisch gedrag” af te leren”. Zo ja, wat is de reflectie van het college op dit artikel?

Ja, het college is bekend met dit artikel, zie ook eerdere beantwoording van de vragen van dhr. Partiman over dit onderwerp (RIS315693). Naar aanleiding van de landelijke berichtgeving is onmiddellijk contact gezocht met aanbieders en actief geïnformeerd naar klachten. Aanbieders geven aan dat zij de methode niet op een repressieve manier inzetten en tot nu toe geen klachten hierover hebben ontvangen. Daarnaast heeft staatssecretaris Van Ooijen op 13 juni 2023 in gesprek met LBVSO, toegezegd onderzoek te gaan doen naar deze autismebehandeling. Het college wil eerst dit onderzoek afwachten, gezien de reactie van de aanbieders en het feit dat er in Den Haag vooralsnog geen klachten zijn. Het college zal de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden.

2. Kan het college aangeven welke organisaties in Den Haag deze behandelingen aanbieden en hoeveel aanbieders er zijn?

Er zijn 3 gecontracteerde aanbieders die werken met deze methodiek; Stichting Reach, Stichting Liberis en het ABA Huis.

3. Kan het college aangeven of er momenteel enige vorm van regulering of toezicht is op deze behandelingen in Den Haag? Zo ja, kunt u aangeven welke instantie of organisatie verantwoordelijk is voor het toezicht en hoe dit proces verloopt?

De kwaliteit van jeugdhulp, welke kwaliteitsrichtlijnen daarbij horen en het toezicht daarop, is belegd bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Vanuit de gemeente en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (SbJH) worden er contractgesprekken gehouden, waarbij klachten en klanttevredenheid altijd onderwerp van gesprek zijn. Vooralsnog zijn hieruit geen signalen gekomen zoals die in het NOS bericht naar voren gekomen zijn.

4. Kan het college aangeven hoeveel van deze soort behandelingen er vorig jaar in Den Haag hebben plaatsgevonden en hoeveel er al plaats hebben gevonden in Den Haag dit jaar.

In 2022 zijn er 69 behandelingen geweest. In 2023 tot en met 15 augustus 78 behandelingen.

5. Kan het college aangeven of de gemeente Den Haag inzicht heeft in het aantal klachten dat is ontvangen over deze behandelingen en de traumatische ervaringen van kinderen die deze behandelingen hebben ondergaan? Zo ja, hoeveel klachten zijn dit.

Alle drie de instellingen geven aan geen klachten van ouders te hebben ontvangen. Ook bij de gemeente (contract- en relatiemanagement) en het SbJH zijn er geen klachten vanuit ouders bekend.

6. Kan het college beschrijven of de organisaties die in Den Haag aan deze behandelingen doen werkzaam zijn in panden van de gemeente? Zo ja, welke panden betreft dit?

Geen van de drie organisaties is werkzaam in een pand van de gemeente.

7. Is het college op de hoogte van de recente discussie omtrent het verbod op deze behandelingen vanwege de traumatische effecten op kinderen. Zo ja, wat is de meningen van het college op deze discussie?

Ja, zie beantwoording vraag 1.

8. Is het college het met de Haagse Stadspartij, het NVA en LBSVO eens dat het “afleren” van autistisch gedrag ongewenst is, zeker gezien het feit dat uit klachten bij het LBSVO blijkt dat driekwart van de kinderen de behandeling als traumatisch heeft ervaren. En dat meer dan 90 procent van hen daarna de diagnose posttraumatisch stressstoornis (PTSS) kreeg. Zo ja, wat wil het college hier nog tegen gaan doen? Zo nee, waarom niet?

Zie beantwoording vraag 1.

9. Wat is het standpunt van het Haagse college van B&W met betrekking tot het verbod op behandelingen voor het afleren van “autistisch” gedrag? Is het college van mening dat er actie moet worden ondernomen naar aanleiding van de geuite zorgen en klachten? Zo nee, waarom niet?

Zie beantwoording vraag 1.

Naar aanleiding van deze vragen en antwoorden hebben we een motie ingediend om te stoppen met ABA behandelingen. Helaas heeft die motie geen meerderheid gekregen.