Slopen is bezopen – Bezuidenhoutseweg 50

Wettelijk is geregeld dat je niet zomaar kan slopen in een beschermd stadsgezicht. Daarvoor moet je een omgevingsvergunning aanvragen. Tim de Boer: “Deze vergunningsplicht is er om te voorkomen dat er zomaar gesloopt wordt en er dus leegstand of zelfs braakligging ontstaat. Helaas blijkt uit onderzoek van mij dat de gemeente deze vergunningsplicht niet handhaaft. Er zijn heel veel voorbeelden van sloopmeldingen binnen beschermd stadsgezicht”. De Haagse Stadspartij vindt dit zeer onwenselijk.

Eén van de sloopmeldingen is bij het project Bezuidenhoutseweg 50. Hier heeft de gemeenteraad zeer recent ingestemd met een planuitwerkingskader, maar er moet nog aan allerlei moties en voorwaarden worden voldaan voor er gebouwd kan worden. Dat er nu al een sloopmelding wordt gedaan is onbestaanbaar. Ook is men al begonnen met sanering van asbest. “De kans is groot dat het pand daarna helemaal niet meer verhuurbaar is omdat de hele binnenkant al gesloopt is” zegt Tim de Boer. Daarnaast kan het nieuwe bouwplan pas worden goedgekeurd als er ruimte is binnen de hotelplanvoorraad. Dat kan nog jaren duren.

De vragen:

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De ontwikkelaar van Bezuidenhoutseweg 50 heeft recent meerdere meldingen gedaan en vergunningsaanvragen ingediend. Zie daarvoor de bijlage.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt raadslid Faid, Haagse Stadspartij de volgende vragen:

De ontwikkelaar van Bezuidenhoutseweg 50 heeft recent meerdere meldingen gedaan en vergunningsaanvragen ingediend. Zie daarvoor de bijlage.

 1. Is het college bekend met deze aanvragen en meldingen? Wat is de status van deze aanvragen?

 Het college is bekend met deze aanvragen en meldingen. De aanvraag omgevingsvergunning is inmiddels in behandeling genomen. De status met betrekking tot de aanvraag voor een vergunning bij het Waterschap is onbekend, omdat wij geen bevoegd gezag zijn.

 1. Kan het college aangeven wat nu precies de volgorde van werken is bij de ontwikkeling van Bezuidenhoutseweg 50 nu het PUK is goedgekeurd door de raad en de daarbij aangenomen amendementen en moties nog niet zijn afgedaan?

Na goedkeuring van het PUK moet er een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Deze aanvraag zal eerst worden getoetst op volledigheid. Zodra de aanvraag volledig is, zal deze inhoudelijk worden getoetst. Amendementen, moties en zienswijzen worden bij de inhoudelijke toets meegewogen. Na de inhoudelijke toetsing en eventuele aanpassingen, volgt een besluit van het college.

 1. Wanneer wordt bijvoorbeeld beoordeeld of er inmiddels weer ruimte is in de hotelvoorraad? En hoe kan de beeldkwaliteit worden beoordeeld als het per motie gevraagde beeldkwaliteitsplan er nog niet is? 

Op het moment dat er een vergunningaanvraag wordt ingediend voor een nieuw hotelinitiatief wordt gekeken of er voldoende ruimte is in de planvoorraad. Als het maximum niet overschreden wordt met het nieuwe hotelinitiatief, dan worden de hotelkamers toegevoegd aan de planvoorraad. Indien het maximum aantal hotelkamers wel overschreden zou worden met het beoogde initiatief, dan volgt er op basis van ‘criterium 1’ van het Ontwikkelkader een negatief advies. In dit geval wordt de aanvrager erop geattendeerd zodra er weer voldoende ruimte is in de planvoorraad. De aanvrager kan dan opnieuw een vergunningsaanvraag indienen. De planvoorraad wordt regelmatig gemonitord.

Indien het beeldkwaliteitsplan nog niet is vastgesteld worden er in het voortraject beoordelingskaders meegegeven, die ook in een beeldkwaliteitsdocument zijn opgenomen. Bij de aanvraag omgevingsvergunning wordt de kwaliteit ook door de Welstand getoetst aan de redelijke eisen van welstand.

 1. Kan het college aangeven waarom de projectmanager van de gemeente bij navraag uit de buurt aangaf dat een sloopmelding voldoende is om over te gaan tot sloop van het gebouw aan de Bezuidenhoutseweg 50? 

Er heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de initiatiefnemer, de welstandscommissie en de stadsdeelinspecteur. De welstandscommissie heeft in dit gesprek aangegeven dat de Bezuidenhoutseweg 50 geen cultuurhistorische waarde heeft. Met betrekking tot de cultuurhistorische waarde is een sloopmelding met een sloopveiligheidsplan voldoende.

Daarnaast valt de Bezuidenhoutseweg 50 binnen het beschermd stadsgezicht. Dit betekent dat er naast een sloopmelding ook een omgevingsvergunning voor de activiteit slopen in beschermd stadsgezicht nodig is.

 1. Is het college bekend met de landelijke wetgeving ( Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Art. 2.1 lid 1 letter h) waarin duidelijk staat dat er binnen een rijks- of gemeentelijk beschermd stadsgezicht niet kan worden gesloopt zonder een omgevingsvergunning? Zo nee, waarom niet? 

Ja, het college is bekend met deze landelijke wetgeving.

 1. Is het college bekend met het feit dat Bezuidenhoutseweg 50 binnen het rijksbeschermd stadsgezicht Haagse Bos ligt (zie kaart)? Zo ja, waarom is er dan toch gecommuniceerd dat een sloopmelding voldoende is? 

Ja, het college is hiermee bekend. Zie antwoord op vraag 4.

 1. Er is ook recent een sloopmelding gedaan voor het pand Plein 1813-4. Ook dit adres is onderdeel van een beschermd stadsgezicht (nl: Centrum). Waarom is hier geen omgevingsvergunning voor sloop aangevraagd? 

Bij Plein 1813 nummer 4 is bij de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het verbouwen van het pand getoetst of een sloopvergunning nodig was. Er is gebleken dat er sprake was van sloopwerkzaamheden van niet monumentale (moderne) afwerkingslagen. Hiervoor was geen sloopvergunning nodig. Voor het overige is er bij de aanvraag om een omgevingsvergunning ook een sloopvergunning aangevraagd.

 1. Ook is recent een sloopmelding gedaan voor het adres Nieboerweg Dit adres ligt binnen het stadsgezicht Vogelwijk. Kan het college aangeven hoe er wordt omgegaan met meldingen voor sloop of gedeeltelijke sloop van panden binnen beschermde stadsgezichten?

Indien een sloopvergunning nodig is wordt dit als voorwaarde of bepaling opgenomen in de omgevingsvergunning. Na het verkrijgen van een sloopvergunning, moet alsnog een melding worden gedaan voordat de werkzaamheden starten.

 1. Op 7 december 2022 is er een sloopmelding ingediend voor de sloop van het pand aan de Bleijenburg 1 ten behoeve van de bouw van een hotel ter plekke. Kan het college aangeven waarom bij deze ontwikkeling in het beschermde stadsgezicht geen omgevingsvergunning voor de sloop is aangevraagd? 

Op 24 mei 2019 is er tezamen met de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘Bouwen’ en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ ook de activiteit ‘Slopen in beschermd stads- en dorpsgezicht’ aangevraagd, die ziet op het verkrijgen van een sloopvergunning. Op 17 mei 2022 is de omgevingsvergunning voor alle drie de activiteiten verleend.

 1. Kan het college bevestigen dat er de afgelopen jaren niet is gehandhaafd op het aanvragen van een omgevingsvergunning voor sloop in beschermde stadsgezichten? Zo nee, waarom niet? 

De afgelopen periode is er wel gehandhaafd op het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het slopen in beschermd stadgezicht. Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen wordt het beschikken over een omgevingsvergunning voor het slopen in beschermd stadgezicht opgenomen als voorwaarde in het besluit. Daarnaast dient er voordat er gestart wordt met de sloopwerkzaamheden een melding aanvang werkzaamheden gedaan te worden. De melding wordt gecontroleerd op juistheid en volledigheid.

 1. Kan het college toezeggen de instructies aan te scherpen bij het afhandelen van sloopmeldingen zodat de wettelijke regels over slopen in beschermde stadsgezichten worden gehandhaafd? 

Het college volgt reeds de geldende wet- en regelgeving omtrent het slopen van panden in beschermde stadsgezichten. Om die reden ziet het college geen reden om de instructies aan te scherpen.

Op 18 januari 2022 ontving de gemeenteraad de afdoening van de motie “Kom met een sloopkader” – ingediend door de SP – . Daarin wordt gemeld dat DSO onderzoek doet naar het invoeren van een sloopkader. 

 1. Kan het college aangeven wanneer de gemeenteraad de resultaten van dat onderzoek kan verwachten? 

De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in ‘de Haagse leidraad; afwegingscriteria ter onderbouwing van de keuze voor renovatie of sloop-nieuwbouw’. De verwachting is dat deze in het laatste kwartaal van 2023 aan de gemeenteraad wordt gepresenteerd.

 1. Kan het college toezeggen geen omgevingsvergunning voor de sloop en/of kapvergunning voor Bezuidenhoutseweg 50 af te geven zonder dat er een omgevingsvergunning is, en er ook binnen de hotelplanvoorraad ruimte is, voor dit nieuwe initiatief om zo te voorkomen dat er binnen het beschermde stadsgezicht een leeg gat ontstaat? 

Deze toezegging kan niet gedaan worden met betrekking tot het kappen, omdat de kapvergunning reeds is verleend.

Met betrekking tot het slopen kan het college de aanvraag voor slopen in beschermd stadsgezicht aanhouden omdat er een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het bouwwerk dat zal worden gebouwd in plaats van het te slopen bouwwerk (artikel 3.4 lid 1 Wabo). De initiatiefnemer heeft de activiteit ‘slopen in beschermd stadsgezicht’ toegevoegd aan de huidige aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening. Dit betekent dat het besluit omtrent de omgevings- en sloopvergunning gelijktijdig zullen worden genomen. Er kan geen omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening worden verleend indien er geen ruimte beschikbaar is binnen de hotelplanvoorraad, omdat er dan sprake is van strijdigheid met het gemeentelijk hotelbeleid. De aanvrager kan opnieuw een vergunningsaanvraag indienen. De planvoorraad wordt regelmatig gemonitord. Momenteel is er geen ruimte in de planvoorraad.

Er volgen nog vervolgvragen.