Slopen is bezopen – Bezuidenhoutseweg 50

Wettelijk is geregeld dat je niet zomaar kan slopen in een beschermd stadsgezicht. Daarvoor moet je een omgevingsvergunning aanvragen. Tim de Boer: “Deze vergunningsplicht is er om te voorkomen dat er zomaar gesloopt wordt en er dus leegstand of zelfs braakligging ontstaat. Helaas blijkt uit onderzoek van mij dat de gemeente deze vergunningsplicht niet handhaaft. Er zijn heel veel voorbeelden van sloopmeldingen binnen beschermd stadsgezicht”. De Haagse Stadspartij vindt dit zeer onwenselijk.

Eén van de sloopmeldingen is bij het project Bezuidenhoutseweg 50. Hier heeft de gemeenteraad zeer recent ingestemd met een planuitwerkingskader, maar er moet nog aan allerlei moties en voorwaarden worden voldaan voor er gebouwd kan worden. Dat er nu al een sloopmelding wordt gedaan is onbestaanbaar. Ook is men al begonnen met sanering van asbest. “De kans is groot dat het pand daarna helemaal niet meer verhuurbaar is omdat de hele binnenkant al gesloopt is” zegt Tim de Boer. Daarnaast kan het nieuwe bouwplan pas worden goedgekeurd als er ruimte is binnen de hotelplanvoorraad. Dat kan nog jaren duren.

De vragen:

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De ontwikkelaar van Bezuidenhoutseweg 50 heeft recent meerdere meldingen gedaan en vergunningsaanvragen ingediend. Zie daarvoor de bijlage.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt raadslid Faid, Haagse Stadspartij de volgende vragen:

 1. Is het college bekend met deze aanvragen en meldingen? Wat is de status van deze aanvragen en meldingen?
 2. Kan het college aangeven wat nu precies de volgorde van werken is bij de ontwikkeling van Bezuidenhoutseweg 50 nu het PUK is goedgekeurd door de raad en de daarbij aangenomen amendementen en moties nog niet zijn afgedaan?
 3. Wanneer wordt bijvoorbeeld beoordeeld of er inmiddels weer ruimte is in de hotelvoorraad? En hoe kan de beeldkwaliteit worden beoordeeld als het per motie gevraagde beeldkwaliteitsplan er nog niet is?
 4. Kan het college aangeven waarom de projectmanager van de gemeente bij navraag uit de buurt aangaf dat een sloopmelding voldoende is om over te gaan tot sloop van het gebouw aan de Bezuidenhoutseweg 50?
 5. Is het college bekend met de landelijke wetgeving ( Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Art. 2.1 lid 1 letter h) waarin duidelijk staat dat er binnen een rijks- of gemeentelijk beschermd stadsgezicht niet kan worden gesloopt zonder een omgevingsvergunning? Zo nee waarom niet?
 6. Is het college bekend met het feit dat Bezuidenhoutseweg 50 binnen het rijksbeschermd stadsgezicht Haagse Bos ligt ( zie kaart)? Zo ja, waarom is er dan toch gecommuniceerd dat een sloopmelding voldoende is?

Een kleine zoektocht levert nog meer sloopmeldingen op voor adressen gelegen binnen beschermde stadsgezichten. Daarover de volgende vragen:

 1. Er is ook recent een sloopmelding gedaan voor het pand Plein 1813-4. Ook dit adres is onderdeel van een beschermd stadsgezicht ( nl: Centrum). Waarom is hier geen omgevingsvergunning voor sloop aangevraagd?
 2. Ook is recent een sloopmelding gedaan voor het adres Nieboerweg 274. Dit adres ligt binnen het stadsgezicht Vogelwijk. Kan het college aangeven hoe er wordt omgegaan met meldingen voor sloop of gedeeltelijke sloop van panden binnen beschermde stadsgezichten?
 3. Op 7 december 2022 is er en sloopmelding ingediend voor de sloop van het pand aan de Bleijenburg 1 ten behoeve van de bouw van een hotel ter plekke. Kan het college aangeven waarom bij deze ontwikkeling in het beschermde stadsgezicht geen omgevingsvergunning voor de sloop is aangevraagd?
 4. Kan het college bevestigen dat er de afgelopen jaren niet is gehandhaafd op het aanvragen van een omgevingsvergunning voor sloop in beschermde stadsgezichten? Zo nee waarom niet?
 5. Kan het college toezeggen de instructies aan te scherpen bij het afhandelen van sloopmeldingen zodat de wettelijke regels over slopen in beschermde stadsgezichten worden gehandhaafd?
 6. Op 18 januari 2022 ontving de gemeenteraad de afdoening van de motie “Kom met een sloopkader” – ingediend door de SP – . Daarin wordt gemeld dat DSO onderzoek doet naar het invoeren van een sloopkader. Kan het college aangeven wanneer de gemeenteraad de resultaten van dat onderzoek kan verwachten?

Voordat de bouw kan starten moeten er nog verschillende vergunningen worden afgegeven en zaken zoals de ruimte in de hotelplanvoorraad en de beeldkwaliteit worden beoordeeld.

 1. Kan het college toezeggen geen omgevingsvergunning voor de sloop en/of kapvergunning voor Bezuidenhoutseweg 50 af te geven zonder dat er een omgevingsvergunning is, en er ook binnen de hotelplanvoorraad ruimte is, voor dit nieuwe initiatief om zo te voorkomen dat er binnen het beschermde stadsgezicht een leeg gat ontstaat?

Met vriendelijke groet,

Fatima Faïd