Haagse Stadspartij en SP steunen vakbond Horeca United in de strijd tegen horecabaas

In Den Haag mag je ondernemen zoals je wilt zolang je je maar gewoon aan de afspraken houdt zoals de CAO. Deze ondernemer doet dat niet. Hij houdt loon in, en laat mensen betalen voor hun opleiding – die geen opleiding is -. Horeca United steunt voormalige medewerkers hun recht te halen. lees ook:lees verder bij Horeca United

< English text below >

Fatima Faïd: “Deze ondernemer richt zijn pijlen vooral op mensen die hier tijdelijk zijn en dus niet goed weten wat de regels zijn. Zo wil hij profiteren van hun onwetenheid. Het is fantastisch dat er dan een vakbond is – Horeca United- die deze mensen steunt en met hen samen de strijd aangaat om deze uitbuiting te stoppen.”

Tim de Boer: “We willen van de gemeente weten of deze ondernemer wel zuivere koffie schenkt en voorkomen dat we als gemeente in zee gaan met dit soort ondernemers”. “Daarnaast is het onacceptabel dat vakbondsleden zo worden geïntimideerd door hun (voormalige) leidinggevenden”. 

Op zondag 27 augustus organiseert Horeca United een demonstratie in Den Haag tegen de praktijken van deze ondernemer. Wij zijn erbij! 

Op 11-8-2023 publiceerde het AD een interview met de betrokken werknemers. 

De vragen:

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 17 juli 2023 lazen we het Doorbraak.eu artikel over de wijze waarop een horecabaas omgaat met zijn personeel. Zie ook https://www.doorbraak.eu/lupi-coffee-baas-probeert-flyerend-ex-personeelslid-te-intimideren-door-posters-over-haar-te-plakken/ en de bijlage

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen raadslid Faïd, Haagse Stadspartij  en raadslid Arp, SP de volgende vragen:

 1. Heeft het college kennis genomen van het meegestuurde artikel?
 1. Kan het college aangeven of er cijfers zijn over uitbuiting in de Haagse horecasector? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waar kunnen we die terugvinden?
 1. Kan het college aangeven of er met dit bedrijf wordt samengewerkt vanuit de gemeente, bijvoorbeeld voor het plaatsen van mensen met een uitkering? Zo ja, is het college dan bereid de samenwerking te verbreken of op te schorten?
 1. Kan het college aangeven of zij bij bedrijven waar er sprake is van onderbetaling en uitbuiting direct de samenwerking verbreekt?
 1. In hoeverre is er bij de vestiging van een horecabedrijf in Den Haag sprake van het doen van een BIBOB toets? Kan het college aangeven of dat ook bij dit bedrijf is gebeurd?
 1. Kan het college aangeven of de flyerende vakbondsleden welkom zijn te flyeren voor de betreffende zaak in Den Haag? En waarom zou dat eventueel niet mogen?
 1. Kan het college de arbeidsinspectie op de hoogte brengen van de misstanden bij deze horecazaak?
 1. Als reactie op de flyeractie heeft de eigenaar volgens het artikel posters gemaakt om één van de ex-medewerkers te intimideren en deze ook daadwerkelijk in haar eigen straat verspreidt. Is het college het met de Haagse Stadspartij en de SP eens dat dit soort praktijken niet in Den Haag thuishoren?
 1. Gezien de campagne gericht tegen straatintimidatie die momenteel loopt verwachten de Haagse Stadspartij en de SP dat de politie openstaat voor het doen van aangifte als deze ex-medewerker dit wil doen? Kan het college dat bevestigen?

Meer informatie:

Horeca United: – https://www.instagram.com/horeca_united/

Zie ook eerdere berichten op Doorbraak:

https://www.doorbraak.eu/lupi-coffee-baas-probeert-flyerend-ex-personeelslid-te-intimideren-door-posters-over-haar-te-plakken/ 

en: https://horeca-united.nl/news/new-campaign-lupi-workers-fighting-against-self-absorbed-boss/

Artikel in AD over de zaak: https://www.ad.nl/binnenland/onderbetaald-geen-pauze-en-poepen-in-een-zak-oud-werknemers-koffiezaak-in-opstand~a5878e37/

En hier kan je het -wws door hemzelf gekochte – interview met de betreffende ondernemer lezen: https://indebuurt.nl/denhaag/bedrijvigheid/ondernemer-uitgelicht/hossein-wilde-jong-rijk-worden-en-verkoopt-nu-kaviaar-en-champagne-over-de-hele-wereld~286213/

Artikel over de omstreden manier van zakendoen van de eigenaar van Lupi Coffee: https://www.ad.nl/den-haag/gesjoemel-met-kaviaar-etiketten-en-uitbuiting-van-stagiairs-wie-is-de-ogenschijnlijk-succesvolle-hossein-akef~a119ac76/

En hier het verslag van de demonstratie in AD: Internationale studenten op meer plekken uitgebuit: ‘Probleem is veel groter’ | Den Haag | AD.nl

En het verslag bij Doorbraak: https://www.doorbraak.eu/haags-protest-laat-zien-hoe-snel-de-verontwaardiging-groeit-over-de-uitbuitingspraktijken-bij-lupi-coffee-beeldverslag/

En nu ook een video van Boos: https://youtu.be/NL4YVWA-chM?feature=shared

English text:

In The Hague, you are allowed to do business as you want as long as you simply adhere to the agreements like the Collective Labor Agreement (CAO). This entrepreneur does not follow those rules. He withholds wages and makes people pay for their education – which is not really education. Horeca United supports former employees in asserting their rights.

Fatima Faïd: “This entrepreneur mainly targets people who are here temporarily and therefore don’t know the rules well. He wants to take advantage of their ignorance. It’s fantastic that there’s a union like Horeca United that supports these people and joins them in the fight to stop this exploitation.”

Tim de Boer: “We want to know if the municipality is aware of whether this entrepreneur is playing fair and prevent the municipality from getting involved with these kinds of entrepreneurs. Additionally, it’s unacceptable for union members to be intimidated by their (former) supervisors.”

The Questions:

To the Chair of the City Council,

On July 17, 2023, we read the article on Doorbraak.eu about the way a restaurant owner treats his staff. See also https://www.doorbraak.eu/lupi-coffee-baas-probeert-flyerend-ex-personeelslid-te-intimideren-door-posters-over-haar-te-plakken/ and the attachment.

Pursuant to Art. 30 of the Rules of Order, council member Faïd, Haagse Stadspartij, and council member Arp, SP, pose the following questions:

 1. Is the council aware of the attached article?
 2. Can the council provide information about the extent of exploitation in The Hague’s hospitality sector? If not, why not? If so, where can we find that information?
 3. Can the council indicate whether the municipality collaborates with this company, for example, for the placement of people receiving benefits? If so, is the council willing to terminate or suspend the collaboration?
 4. Can the council indicate if they immediately terminate collaboration with companies where underpayment and exploitation occur?
 5. To what extent is the establishment of a hospitality business in The Hague subject to a BIBOB assessment? Can the council confirm if this was done for this company as well?
 6. Can the council confirm if the leafleting union members are welcome to distribute flyers for the respective establishment in The Hague? And if not, why might that be?
 7. Can the council inform the labor inspection about the misconduct at this restaurant?
 8. In response to the leafleting campaign, the owner reportedly created posters to intimidate one of the former employees and actually distributed them in her own neighborhood.
 9. Does the council agree with Haagse Stadspartij and SP that these kinds of practices don’t belong in The Hague?
 10. Considering the ongoing campaign against street intimidation, Haagse Stadspartij and SP expect the police to be open to receiving a report if this former employee wishes to file one. Can the council confirm this?

Also victim of scamming business owners? Let us know!