Haagse Stadspartij vraagt om transitieverlof bij de gemeente Den Haag

De Haagse Stadspartij heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college met betrekking tot het transitieverlof voor medewerkers die een gender- of geslachtsverandering willen ondergaan. De partij vraagt om onmiddellijke invoering van een regeling voor betaald transitieverlof bij de gemeente Den Haag.

Binnen grote werkgevers is het in toenemende mate gebruikelijk om transitieverlof aan te bieden aan medewerkers die een gendertransitie willen ondergaan. Uit recente gegevens blijkt dat drie van de vijf grootste werkgevers in Nederland al een dergelijke regeling hebben ingevoerd. Deze week heeft zelfs de grootste particuliere werkgever van Nederland, Ahold Delhaize, aangekondigd dat zij buiten hun cao om tot 33 weken verlof zullen verstrekken voor een gendertransitie, met behoud van salaris, voor hun 130.000 werknemers.

Beleidsmedewerker Michel Vermeer licht de achterliggende redenen voor de schriftelijke vragen toe: “Het is van essentieel belang dat we deze regeling invoeren binnen de gemeente. We hebben gezien dat bij het Rijk beloofd is dat deze regelgeving beleid wordt, maar dat deze uiteindelijk niet is uitgevoerd omdat er opeens geen geld meer voor was. Het ontbreken van de regeling is uiterst zorgelijk en hier moet direct verandering in worden gebracht.

Fractievoorzitter Fatima Faïd voegt hieraan toe: “Deze regeling biedt mensen die in transitie zijn de broodnodige ruimte om zowel fysiek als mentaal te herstellen, zonder de bijkomende zorgen over financiële gevolgen. Het feit dat zelfs commerciële bedrijven deze maatregel omarmen, benadrukt des te meer de noodzaak voor de gemeente om direct in actie te komen.”

De Haagse Stadspartij benadrukt het belang van inclusiviteit en ondersteuning voor alle medewerkers van de gemeente Den Haag en roept op tot een spoedige implementatie van het transitieverlof voor medewerkers die een gender- of geslachtsverandering ondergaan.

De vragen:

Naar aanleiding van het artikel van de NOS over betaald transitieverlof heeft de Haagse Stadspartij enkele vragen met betrekking tot het regelen van transitieverlof binnen de Gemeente Den Haag. 

  1. Is het college op de hoogte van de recente ontwikkelingen met betrekking tot het transitieverlof voor gendertransitie bij grote werkgevers in Nederland, zoals Ahold Delhaize?

 Ja.

  1. Kan het college aangeven of de gemeente Den Haag een vergelijkbaar beleid voor transitieverlof voor gendertransitie voor haar eigen medewerkers heeft?

De gemeente heeft een vergelijkbaar beleid.

  1. Zo ja, kan het college toelichten hoe het transitieverlof voor gendertransitie is opgenomen in het arbeidsbeleid van de gemeente Den Haag en welke praktische ondersteuning wordt geboden aan medewerkers die van deze regeling gebruikmaken?

 Als een medewerker als transgender persoon een medische transitie ondergaat, kan de medewerker gebruik maken van de bestaande (verlof)regelingen. De medewerker wordt daarmee in staat gesteld om, met behoud van loon, de medische transitie te ondergaan. De Cao Gemeenten staat niet toe lokaal aanvullende verlofvormen vast te stellen. Het invoeren van transitieverlof is op die grond formeel geen optie. Dit is ook niet noodzakelijk omdat de bestaande kaders voldoende mogelijkheden bieden. Voor voorbereidende gesprekken met bijvoorbeeld een arts of psycholoog, kan de medewerker gebruik maken van kort verzuimverlof. Dit wordt niet geweigerd.

Voor noodzakelijke afwezigheid voorafgaand aan de operatieve ingreep (opname), kan de medewerker verlof met doorbetaling van salaris aanvragen, dat niet ten laste komt van het vakantieurentegoed.

De verhindering om te werken tijdens de operatieve ingreep en de daaropvolgende herstelperiode betreft afwezigheid vanwege arbeidsongeschiktheid. Gedurende deze periode heeft de gemeente een loondoorbetalingsverplichting op grond van de wet en cao.

Binnen de gemeentelijke organisatie kan het medewerkersnetwerk Pride dienen als sparringpartner voor collega’s en leidinggevenden t.a.v. vragen die leven omtrent gendertransitie. Er is een mentornetwerk die kan ondersteunen bij praktische vragen.

  1. Zo nee, is het college bereid om een dergelijk beleid voor transitieverlof voor gendertransitie te overwegen voor medewerkers van de gemeente Den Haag? Zo ja, welke stappen zal het college nemen om dit beleid te implementeren? Zo nee, waarom niet?

 Niet van toepassing. Zoals in de vorige vraag toegelicht kan een medewerker die als transgender persoon een medische transitie ondergaat, gebruik maken van de bestaande (verlof)regelingen.

  1. Is het college bereid om samen met andere gemeenten en het Transgender Netwerk te pleiten voor een landelijke regeling voor transitieverlof voor gendertransitie, zoals in het Regenboogakkoord is opgenomen? Zo ja, welke stappen wil het college daar voor ondernemen? Zo nee, waarom niet?

 Het college begrijpt dat een landelijke regeling voor transitieverlof kan bijdragen aan de transitie door transpersonen de mogelijkheid te bieden om zich te kunnen concentreren op hun transitieproces, zonder dat dit ten koste gaat van hun werk of inkomen. Tegelijkertijd is niet bekend hoe collega- gemeenten in dit vraagstuk staan. Het college zal bij de werkgeversvereniging VNG aandacht vragen voor dit onderwerp.