leegstaande panden naast politiebureau

De popo doet zelf aan leegstand!

In Den Haag is er een schreeuwende behoefte aan woningen. Als gemeente moeten we dan ook alles uit de kast halen om leegstand te voorkomen. Lege panden dragen niks bij aan de stad. Het is dan ook schandalig dat de Nationale Politie twee panden naast het politiebureau Jan Hendrikstraat al tientallen jaren leeg laat staan. En dat terwijl de gemeente speciaal woningen reserveert voor onmisbare beroepen zoals politieagenten en onderwijzers. 

Tim de Boer: “Leegstand is een hardnekkig probleem in Den Haag. Vele panden, zoals ook de Volharding aan de Grote Markt (sinds dat wij er in 2018 campagnepand van hebben gemaakt niet meer verhuurd), de oude Kroatische ambassade en bijvoorbeeld het Azivogebouw staan al jaren leeg. Dat is schandalig!”.

Dankzij ons oud raadslid Peter Bos ontdekten we dat deze panden door de Politie niet worden gebruikt. Terwijl deze panden dus prima kunnen worden omgezet in woningen met bedrijfsruimte of winkelruimte. Tim de Boer: “Uit het kadaster blijkt dat de Politie de panden niet eens goed heeft onderhouden, aangezien de gemeente een last onder dwangsom heeft opgelegd voor achterstallig onderhoud.”.

Tot slot investeert de gemeente in het programma “Cultuur in de etalage” waarmee leegstaande panden een mooie reclame in de etalage krijgen. Fatima Faïd: ” Dat is natuurlijk pure symptoombestrijding. Daar schieten we als gemeenschap niks mee op. Je maakt de leegstand alleen maar prettiger voor de eigenaar”.

———–

Het raadslid mevrouw Faïd heeft op 2 augustus 2023 een brief met daarin twintig vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Recent heeft de Haagse Stadspartij ontdekt dat de panden met het adres Jan Hendrikstraat 25 en 27 al jaren leeg staan. 

 1. Kan het college bevestigen dat deze panden al meer dan 5 jaar leegstaan? Zo ja, hoe lang staan ze al leeg?

 Jan Hendrikstraat 25 en 27 hebben een winkelfunctie. Jan Hendrikstraat 27a heeft een woonfunctie. Op de genoemde adressen staat al lange tijd niemand ingeschreven. In 2020 is de woning Jan Hendrikstraat 27a gecontroleerd op bewoning en is geconstateerd dat deze niet voor bewoning werd benut. De panden worden door de politie gebruikt voor de opslag van goederen.

 1. Kan het college bevestigen dat de Nationale Politie eigenaar is van deze panden? Zo ja, sinds wanneer is dat zo?

 De politie is sinds 2008 eigenaar van de panden.

 1. Kan het college bevestigen dat zij in 2017 de eigenaar heeft aangeschreven vanwege achterstallig onderhoud? Zo ja, klopt het dat dit achterstallig onderhoud nog niet verholpen is aangezien de inschrijving van de last onder dwangsom in het kadaster niet geschrapt is?

Het college heeft de politie door middel van een last onder bestuursdwang gelast om gebreken aan de panden te herstellen. In 2018 bleek na controle van handhavingsinspecteurs van de Haagse Pandbrigade, dat de gebreken door de eigenaar waren hersteld. Hierna is het dossier afgesloten. Op 28 oktober 2018 is er bericht naar het Kadaster uitgegaan om de last onder dwangsom door te halen. Het is onduidelijk waarom de last onder dwangsom in 2020 is ingeschreven bij het Kadaster; het gaat waarschijnlijk om een administratieve omissie. De inschrijving in het Kadaster moet daarom alsnog doorgehaald worden.

 1. Kan het college aangeven of de dwangsommen zijn geïnd en welke acties er verder worden ondernomen om de overtreding te beëindigen?

 Uit het dossier blijkt dat de eigenaar de gebreken, als genoemd in de last onder dwangsom, heeft hersteld waardoor de dwangsom niet is ingevorderd.

 1. Heeft de eigenaar plannen voor deze panden? Zo ja welke?

 De politie gebruikt de panden voor opslag van goederen.

 1. Klopt het dat er tussen 2018 en 2021 diverse sloopmeldingen zijn gedaan over deze panden? Kan het college toelichten wat er bij de verschillende meldingen precies is gesloopt?

 Het klopt dat er meerdere sloopmeldingen in genoemde periode zijn ontvangen. De sloopmeldingen zagen op het verwijderen van asbest en het slopen van delen van het interieur waaronder plafond, lichte scheidings- en voorzetwanden, vaste werkbanken en tafels, tegelwerk, keukenblok en toilet.

 1. De panden liggen binnen het Rijksbeschermd Stadsgezicht Kan het college aangeven waarom er geen sloopvergunningen zijn aangevraagd zoals dat wettelijk verplicht is?

Voor het aanpassen of verwijderen van recente en in dit geval niet-historische interieuronderdelen, zoals benoemd in het antwoord op vraag 6, geldt geen vergunningplicht. Er is daarom geen vergunning aangevraagd en vereist.

 1. Kan het college aangeven of de panden momenteel bewoonbaar zijn? Zo nee, waarom niet?

 Zoals blijkt uit de beantwoording van vraag 1 hebben de panden zowel winkel- als woonfunctie en worden door de politie gebruikt als opslag van goederen. Met de politie zal nader overleg gevoerd worden over het gebruik van deze en eventuele andere panden en zullen de mogelijkheden verkend worden of bewoning mogelijk is.

 1. Kan het college aangeven of de panden te huur worden aangeboden door de eigenaar? Zo nee, waarom niet?

 Zie antwoord op vraag 1.

 1. Kan het college aangeven hoe het kan dat de Politie – die de wetten moet handhaven in Nederland – niet op de hoogte is van de wetgeving omtrent slopen in beschermde stadsgezichten?

 Zie antwoord op vraag 7

 1. Welke acties onderneemt het college om de leegstand van deze panden aan te pakken?

 Zie antwoord op vraag 8.

 1. Kan het college bevestigen of de reclame voor het Mauritshuis in de etalages van de beide panden tot stand gekomen is met inzet uit het project Cultuur in de Etalage?

 In november 2021 zijn er voor het eerst posters in de etalage opgehangen over de “Museum take-over” tentoonstelling van het Haags Historisch Museum. De huidige posters zijn in december 2022 met instemming van de politie opgehangen naar aanleiding van een buurtinitiatief en niet naar aanleiding van Cultuur in de Etalage.

 1. Klopt het dat het college het initiatief heeft genomen voor Cultuur in de Etalage en dit ook financieel mogelijk maakt? Zo ja, wat is het jaarlijkse budget?

 Ja, de gemeente heeft het initiatief genomen voor Cultuur in de Etalage en hieraan financieel bijgedragen. Er is echter geen sprake van een jaarlijks budget, omdat het hier gaat om een experiment dat is gestart in mei 2022 en liep tot en met december 2022.

 1. Kan het college aangeven hoeveel panden en welke instellingen inmiddels aan dit initiatief meedoen?

 Zoals blijkt uit het antwoord op vraag 13 was er sprake van een experiment dat inmiddels is beëindigd.

 1. Kan het college aangeven of zij serieus meent dat zij met dit project de leegstand in de stad aanpakt? Zo ja, hoeveel panden zijn er via dit programma weer regulier verhuurd?

 Het project was niet bedoeld om leegstand in de stad aan te pakken. Het was bedoeld om etalages van panden tijdelijk op een aantrekkelijke en verrassende manier aan te kleden met Haagse cultuur.

 1. Is het college het met de Haagse Stadspartij eens dat Cultuur in de Etalage het probleem verhult en niet aanpakt en dus eigenlijk symptoombestrijding is? Zo nee, waarom niet?

 Het experiment Cultuur in de Etalage was niet bedoeld om een probleem te verhullen of symptoombestrijding. Hier was sprake van het tijdelijk benutten van etalages en deze beschikbaar te stellen voor Haagse cultuur.

 1. Hoe kijkt het college naar het feit dat er een tekort aan woonruimte is, bij de toewijzing daarvan soms agenten worden voorgetrokken en de Politie Haaglanden tegelijkertijd dus blijkbaar zelf leegstand in stand houdt?

 Het college vindt het onwenselijk dat leegstaande woningen onbewoond blijven met het huidige tekort aan woonruimten in de stad. Zie verder antwoord op vraag 8.

 1. Kan het college aangeven of de Politie Haaglanden over meer panden beschikt die zij momenteel niet gebruikt en dus leegstaan? Zo ja, welke panden zijn dat? Zo nee, waarom niet?

 Zie het antwoord op vraag 8.

 1. Is het college het met de Haagse Stadspartij eens dat de leegstand aan de Jan Hendrikstraat door de Nationale Politie zo snel mogelijk moet worden opgeheven door de panden te verhuren of verkopen? Zo nee waarom niet? Zo ja, kan de gemeente de panden aankopen?

Er is momenteel geen sprake van leegstand, de panden worden door de politie gebruikt voor opslag. Zie verder de beantwoording bij vraag 8. Er is geen aanleiding om de betreffende panden nu aan te kopen.

 1. Kan het college alles uit de kast trekken om dit te regelen?

 Zie antwoord op vraag 8.

——

Aandacht in de media:

Artikel Dagblad070: https://dagblad070.nl/Politiek/haagse-stadspartij-ergert-zich-aan-leegstand-naast-politiebureau

Artikel AD: https://www.ad.nl/den-haag/politie-laat-naastgelegen-panden-al-jaren-leegstaan-een-misdaad~af86bbe3/

——

Update:

In het debat op 23/11/2023 gaf de wethouder aan wederom in gesprek te gaan met de politie over het opheffen van deze leegstand / opslag in panden die gewoon woningen kunnen zijn. Bij de presentatie van de leegstandsaanpak komt de wethouder met een update voor deze casus.