‘Aanpak fietsparkeren Grote Markt moet beter en in overleg’

De fracties van D66, PvdA, Haagse Stadspartij en GroenLinks hebben wethouder Smit (VVD) gevraagd om bijstelling van het fietsparkeerverbod bij de Grote Markt. In schriftelijke vragen verzoeken de vier partijen om een flink aantal verbeteringen en dit met belanghebbenden te bespreken. Het parkeerverbod dat in april jl. is ingegaan leidde tot veel kritiek en acties van fietsers, omwonenden en ondernemers.

Update: de vragen zijn beantwoord.

 

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN
van de raadsleden A.J.F. Kapteijns, J.C. Sneller, Mw. J. van Nieuwenhoeven en G.H.M. Wijsmuller

Den Haag, 26 april 2013

Inzake: Beantwoording schriftelijke vragen fietsparkeren Grote Markt

De raadsleden de heer A.J.F. Kapteijns, de heer J.C. Sneller, mevrouw J. van Nieuwenhoven en deheer G.H.M. Wijsmuller hebben op 24 april 2013 een brief met daarin 8 vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

De proef met het fietsstallingsverbod op de Grote Markt gekoppeld aan het gratis maken van de fietsenstalling in de Laan heeft geleid tot veel reacties. Naar aanleiding hiervan alsmede naar aanleiding van de beantwoording van de schriftelijke vragen van Joris Wijsmuller op 16 april jl. leggen wij, onder verwijzing naar artikel 38 van het reglement van orde, de volgende vragen aan het college voor:

1. Een algeheel stallingsverbod is niet de enige manier om het probleem van de fietsenwrakken en zwerffietsen effectief aan te pakken. Bent u bereid om in overleg met de Fietsersbond het beleid gericht op het verwijderen van wrakken, weesfietsen en hinderlijk en gevaarlijk in de weg staande fietsen te verbeteren, en de ‘afhaalprijs’ voor een verwijderde fiets en de waarschuwings- en weghaaltermijnen in vergelijking met de praktijk in andere gemeenten te bezien?

Het college heeft regelmatig overleg met de Fietsersbond. De Fietsersbond is betrokken geweest bij de totstandkoming van de Visie Fietsparkeren Binnenstad. De reactie op de visie (inclusief de pilot) van de Fietsersbond en de Binnenstadsondernemersfederatie doe ik u als bijlage nogmaals toekomen. De gemeente Den Haag is deelnemer in het Regionaal Fietsdepot Haaglanden. Het handhavings- en fietsverwijderbeleid van de gemeente Den Haag in de stationsgebieden verschilt niet van dat van de andere deelnemende gemeentes aan het Fietsdepot.
Den Haag is in de regio wel uniek met betrekking tot het beleid in de binnenstad. Daarom is het gebied heel beperkt gehouden en is het project opgezet als een pilot. De pilot wordt na afloop geëvalueerd en het lijkt het college een goed idee om de Fietsersbond te betrekken bij de evaluatie.
Het college onderzoekt momenteel of het ‘tussendepot’ in Biesieklette Grote Markt na 1 mei nog voortgezet kan worden. De fietsen die van de Grote Markt worden verwijderd gaan eerst naar de Biesieklette. Als men daar dezelfde dag de fiets nog ophaalt kost het niets. Daarna geldt het stallingstarief van de Biesieklette.

2. Een belangrijke voorwaarde om een stallingsverbod te kunnen handhaven is dat er voldoende fietsparkeervoorzieningen moeten zijn in de directe omgeving. Voor de Grote Markt is dat de Biesieklettestalling in De Laan, waarbij onderzocht wordt of de openingstijden voor bezoekers nog iets verruimd kunnen worden. Bent u bereid te bezien op welke wijze deze Biesieklette een oplossing kan bieden voor omwonenden die vaak andere vertrek- en aankomsttijden hebben dan bezoekers?

Het college onderzoekt momenteel of de Biesieklette stalling ’s ochtends een uur eerder open kan, dus 7.30 uur in plaats van 8.30 uur. Overigens zijn in de directe omgeving ook onbewaakte stallingsplaatsen, zoals aan de Prinsegracht.

3. De toegang van deze Biesieklette is minder comfortabel vanwege de te steile hellingbaan. Wordt dit nog verbeterd? En wat is het alternatief voor fietsers die moeilijker ter een zijn?

De hellingbaan is niet afwijkend van andere ongelijkvloerse stallingen en niet bijzonder steil. De beheerders van de Biesieklette zitten boven bij de ingang. Zij zijn graag behulpzaam om mensen te helpen die moeite hebben met deze helling. In de directe omgeving zijn overigens ook stallingsmogelijkheden voorhanden zonder helling.

4. De procedure van stalling duurt lang, wat deze Biesieklette vooral voor langparkeerders geschikt maakt. Welk alternatief op of direct nabij de Grote Markt is er voor kortparkeerders? Bent u bereid te zorgen voor een betere oplossing voor kortparkeerders, die bijvoorbeeld gewoon een kopje koffie willen drinken?

Het gebied waar het verbod geldt is beperkt tot de Grote Markt. Kortparkeerders kunnen daarbuiten hun fiets neerzetten. De dichtstbijzijnde nietjes zijn op de hoek van de Grote Markt en de Lutherse Burgwal. Dit is zeer dichtbij.

5. Bent u bereid te zorgen dat de verwijzingsbordjes naar de stalling, en de borden die het fietsparkeerverbod op de Grote Markt aangeven duidelijker zichtbaar/herkenbaar zijn?

Ja, de borden worden vervangen door duidelijke zone borden die het verbodsgebied aanduiden. Ook worden er nog verwijzingsborden naar de stalling bijgeplaatst. Op de Grote Markt en in de Laan komt een ludieke fiets die naar de stalling verwijst. Deze worden in de eerste helft van mei geplaatst. Overigens hangt er op de Grote Markt een metersgroot spandoek (ca. 9 m2) dat naar de stalling verwijst. Dit is door iedereen, eventueel na schoonmaken van de brillenglazen, niet over het hoofd te zien.

6. Met de proef wordt een gedragsverandering met betrekking tot het fietsgebruik in de binnenstad nagestreefd. Kunt u het communicatieplan dat in RIS 256219 werd aangekondigd aan de raad sturen?

Zie het antwoord op vraag 7.

7. Kunt u inzichtelijk maken op welke wijze – ook in inzet van middelen en mankracht – uitvoering is gegeven aan een evenwichtige (verleiden én repressie) aanpak?

In de eerste plaats wijzen wij op de fysieke aanwezigheid van de overdekte, bewaakte en gratis stalling Grote Markt die letterlijk op een steenworp afstand ligt. Daarnaast wordt er veel energie gestoken in promotie en informatieoverdracht. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van promotieteams van studenten.
In de aanloopperiode (tot 1 april) is gebruik gemaakt van een team van 4 studenten. De promotieteams brachten zadeldekjes en stuurhangers aan op gestalde fietsen met de boodschap ‘Den Haag maakt het mooi en schoon. Vanaf 1 april mag je fiets niet meer op de Grote Markt staan. Zet hem droog, bewaakt en GRATIS in de Biesieklette’.
De teams zijn ingezet op:
• zaterdag 9 maart van 14.00-22.00 uur
• donderdag 14 maart van 18.00-22.00 uur
• zaterdag 16 maart 18.00-22.00 uur
• vrijdag 22 maart 10.30 u. -12.30 uur
• zaterdag 23 maart van 18.00-22.00 uur
• zondag 24 maart van 14.00-18.00 uur
• donderdag 28 maart van 18.00- 22.00 uur
• zaterdag 30 maart 18.00-22.00 uur
• maandag 1 april van 18.00-22.00 uur
Op 1 april ging het verbod in en begon de handhaving. Ook toen is gebruik gemaakt van een promotieteam van twee studenten. Deze zijn ingezet op:
• woensdag 3 april van 18.00-22.00 uur
• donderdag 4 april van 18.00-22.00 uur
• vrijdag 5 april van 18.00-22.00 uur
• zaterdag 6 april van 18.00-22.00 uur
• zondag 7 april 18.00-22.00 uur
• woensdag 10 april 18.00u.-22.00 uur
• donderdag 11 april van 18.00-22.00 uur
• vrijdag 12 april van 18.00-22.00 uur
• zaterdag 13 april van 14.00-18.00 uur
• zondag 14 april 14.00-18.00 uur
• Donderdag 18 april 16.00-20.00 uur
• Zaterdag 20 april 14.00-18.00 uur
• Zondag 21 april 14.00-18.00 uur
• Donderdag 25 april 16.00-20.00 uur
• Zaterdag 27 april 14.00-18.00 uur
• Zondag 28 april 14.00-18.00 uur

Aan de aanduiding “repressie” nemen wij om overduidelijke redenen aanstoot. Onze zeer milde handhavingsactiviteiten verdienen deze diskwalificatie op geen enkele wijze. Wat betreft onze handhavingsactiviteiten , i.c. de fietstoezichthouders en het transportteam van het fietsdepot die de fietsen naar de Biesieklette brengen, kan gemeld worden dat deze zijn ingezet op:
• Dinsdag 2 april 8.30-11.00 uur
• Donderdag 4 april 8.30-11.00 uur
• Vrijdag 5 april 8.30-11.00 uur
• maandag 8 april 8.30-11.00 uur
• donderdag 11 april 8.30-11.00 uur
• vrijdag12 april 8.30-11.00 uur
• Maandag 15 april 8.30-11.00 uur
• Donderdag 18 april 8.30-11.00 uur
• Vrijdag 19 april 8.30-11.00 uur
• maandag 22 april 8.30-11.00 uur
• donderdag 25 april 8.30-11.00 uur
• vrijdag 26 april 8.30-11.00 uur

8. In voornoemde beantwoording gaf het college aan te hechten aan draagvlak onder direct betrokken, en ondernemers, bewoners, bezoekers en de Fietsersbond verschillend of niet bij de proef zijn betrokken. Bent u bereid om een overleg met voornoemde betrokkenen te organiseren om de proef te verbeteren? Zo nee, waarom niet?

Het college heeft voorafgaand aan de pilot overleg gehad met de Fietsersbond en ondernemers en heeft op vrijdag 12 april gesproken met de initiatiefnemer van de facebookpagina. De ondernemers worden regelmatig op de hoogte gehouden van de stand van zaken. Desgewenst kunnen zij contact opnemen met de projectleider.
Aan de gang van zaken op de Grote Markt zelf, die wij als zeer positief beoordelen, kan geen reden worden ontleend voor een nieuwe overlegronde over de fundamentele aspecten van het beleid. Wij zien een groeiend gebruik van de stalling Grote Marktstraat (zie bijlage 2) en een gering aantal fietsen dat moet worden verwijderd. De mensen houden zich aan de nieuwe regels. Wel zijn wij altijd bereid om de uitvoering aan te passen en te bezien hoe dingen nog klantvriendelijker kunnen. Zie bijvoorbeeld het antwoord op vraag 1 over het voortgezet gebruik van de stalling Grote Markt als tussendepot. Dit is uiteindelijk ook mogelijk omdat daar zo weinig “overtredende fietsers” worden aangeleverd.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Reacties:

1. Op 2013-07-13 22:42:09 schreef Martin:

Het is op zich mooi dat de bewoners van Den Haag zich meer per fiets gaan verplaatsen.
Dat is de winst van een visionair beleid dat daarop was gericht.

Maar het is blijkbaar zo succesvol dat het logische gevolg van dit succes blijkbaar niet voorzien was: “overlast” van geplaatste fietsen op de Grote Markt, in de Grote Marktstaat, bij het station CS en straks als het echt zomer wordt zeker bij de vernieuwde boulevard in Scheveningen.

Waar blijven de structurele oplossingen in de vorm van meer fietsbeugels op logische plaatsen.

2 Responses
  1. Patrick

    Is er ook iemand die toezicht houdt op de werkzaamheden van Biesieklette ? Het aanbod voor stalling klinkt aantrekkelijk maar mijn ervaring is uitermate negatief met dit bedrijf. Zo zijn bijvoorbeeld mijn goederen door nota bene de Biesieklette beheerder (zonder bon) wegegeven aan een vreemde. Geen excuses, geen vergoeding en zelfs (sic!) geen reactie. Ik heb de politie moeten bellen om notitie te laten maken van het voorval. Personeel van de Biesieklette Holding BV wijst naar elkaar terwijl de klant ondertussen genegeerd wordt. Ik kan me voorstellen dat meerdere mensen zich zullen bedenken alvorens goederen in beheer van Biesieklette achter te laten. Het gaat dan niet om beschadiging, vermissing of diefstal maar om medewerkers van Biesieklette die spullen weggeven …