Volgens onderzoek van BNR-radio zijn in 2017 zeventienduizend fietsen niet opgehaald uit het fietsendepot in de Binckhorst. De Haagse Stadspartij is geschrokken van dit astronomisch hoge aantal en heeft het college om uitleg gevraagd. Zo wil de partij dat de bereikbaarheid en de openingstijden van het fietsdepot verbeteren zodat het mogelijk wordt om ook in het weekend je fiets op te halen uit het depot.

Maar vooral de stallingsmogelijkheden in de binnenstad zullen moeten worden uitgebreid om het aantal weggehaalde en niet opgehaalde fietsen te laten dalen. De Haagse Stadspartij pleit voor pop up fietsenstallingen in leegstaande winkels, en voor een slimmer weesfietsen beleid.

Joris Wijsmuller, fractievoorzitter Haagse Stadspartij; “De huidige maatregelen zijn bijzonder fietsonvriendelijk. Er zijn te weinig plekken en toch worden meerdere keren per dag veegacties gehouden waarbij fietsen die langer dan een half uurtje ergens staan losgeknipt en meegenomen worden. Hiermee stimuleer je nou niet echt het fietsgebruik!”

De Haagse Stadspartij doet daarom het voorstel om de wegveeg-frequentie in de binnenstad terug te brengen naar één maal per week (bijvoorbeeld op maandagochtend) waarop alle fietsen die men tegenkomt worden gelabeld. Om dan een week later alle gelabelde fietsen af te voeren naar het depot. Hierdoor komt de focus veel meer te liggen bij het weghalen van weesfietsen.

Wijsmuller: “Weesfietsen nemen schaarse ruimte in, dus dat moet je aanpakken. Maar mensen die met de fiets naar de stad komen moet je juist koesteren. En de gemeente is toch geen fietsendief?”

Het raadslid de heer Wijsmuller heeft op 27 september 2018 een brief met daarin dertien vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
In het artikel op binnenlandsbestuur.nl van 24 september jongsleden met de titel “Verwijderde fietsen bijna nooit opgehaald” wordt gesteld dat verwijderde fietsen bijna nooit worden opgehaald

1. Hoe verklaart het college dat volgens het artikel bijna 17.500 fietsen niet werden opgehaald in 2017? Is er onderzocht waarom bijna 90% van de verwijderde fietsen niet opgehaald wordt?

In 2017 zijn in totaal 24.869 fietsen verwijderd uit de openbare ruimte. Dit zijn foutgestalde fietsen (Grote Marktstraat (e.o.) en de aangewezen stationsgebieden), weesfietsen die langer dan 7 dagen in een parkeervoorziening stonden, weesfietsen (>28 dagen) en fietswrakken. De fietsen die uit de Grote Marktstraat (e.o.) worden verwijderd, worden eerst overgebracht naar Biesieklette Kranestraat en de volgende werkdag overgebracht naar het Fietsdepot Haaglanden. 12.265 fietsen zijn opgehaald bij zowel Biesieklette Kranestraat als het Fietsdepot Haaglanden. Dit geeft een gemiddeld ophaalpercentage van 49,3%. Voor foutgestalde fietsen vanuit de Grote Marktstraat (e.o.) en de aangewezen stationsgebieden is het ophaalpercentage in 2017 respectievelijk 81,3% en 64,1%. Voor wat betreft weesfietsen (>7 dagen in een parkeervoorziening) welke vanuit de stationsgebieden en het kernwinkelgebied zijn verwijderd, is het ophaalpercentage 5,0%. Voor weesfietsen (>28 dagen) en fietswrakken is dat ophaalpercentage in 2017 respectievelijk 0,3% en 0,1%. In het artikel in Binnenlandsbestuur Magazine wordt geen onderscheid gemaakt op welke grond een fiets is verwijderd.
Er is niet onderzocht ‘waarom’ de bereidheid om een verwijderde weesfiets (>28 dagen) of fietswrak op te halen zo laag is, maar een reden daarvoor kan zijn dat men de fiets een ‘gebruiksvoorwerp’ is gaan beschouwen. Na het verwijderen mist men de fiets niet en/of is men niet bereid om € 25,- te betalen om de eigen fiets weer terug te krijgen of vindt men het niet de tijd (of de moeite) waard de
fiets weer op te halen. Een combinatie van redenen is ook mogelijk.

2. Is er onderzocht welk effect het jaarlijks onttrekken van meer dan 17.000 fietsen heeft op de bereidheid om met de fiets naar de binnenstad te komen?

Nee, er is niet specifiek onderzocht wat het totaal aantal verwijderde fietsen voor effect heeft op de bereidheid om met de fiets naar de binnenstad te komen.

3. Is het college met mij van mening dat de beperkte openingstijden van het depot hierbij een rol spelen? Zo nee, waarom niet?
Openingstijden
Maandag: 08.30 – 17.00 uur
Dinsdag: 12.00 – 17.00 uur
Woensdag: 08.30 – 17.00 uur
Donderdag: 12.00 – 19.00 uur
Vrijdag: 08.30 – 17.00 uur
Zaterdag: 09.00 – 11.00 uur

Nee, het college vindt de openingstijden niet ‘beperkt’. Het fietsdepot is al bijna 40 uur per week geopend, verspreid over zes van de zeven dagen per week. Ook deels buiten reguliere kantoortijden.

4. Is het college bereid te kijken of de openingstijden kunnen worden verruimd zodat fietsen ook buiten kantoortijden en in het weekend opgehaald kunnen worden? Zo nee, waarom niet?

Nee, een verdere verruiming van de openingstijden van het fietsdepot moet ook in verhouding staan tot de kosten die daarvoor worden gemaakt. Zie verder het antwoord op vraag 3.

5. Hoe verklaart het college dat de afgelopen jaren het aantal weggehaalde fietsen niet gedaald is maar juist gestegen?

De afgelopen jaren is het fietsgebruik in Den Haag sterk gestegen. Daarmee steeg ook de noodzaak tot handhaving op overlast van gestalde fietsen. Zo is begin dit jaar de hele bebouwde kom aangewezen als gebied waar er kan worden gehandhaafd op weesfietsen die langer dan 28 dagen onafgebroken in de openbare ruimte staan gestald. Ook is het aantal toezichthouders de afgelopen jaren uitgebreid en is men efficiënter gaan werken.

6. Is het college met mij van mening dat dit verklaard kan worden door het feit dat er kennelijk onvoldoende plekken zijn om de fietsen goed te stallen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is het college bereid op korte termijn het aantal fietsparkeerplekken fors uit te breiden?

Nee, daar wordt dit niet door verklaard. Ten eerste is een groot deel van de toename te verklaren door verwijderde weesfietsen die (al dan niet bewust) zijn achtergelaten in de openbare ruimte. Verder wordt er bij de handhaving op foutgestalde fietsen alleen gehandhaafd als uit tellingen blijkt dat er voldoende fietsparkeerplekken zijn. Zie verder het antwoord op vraag 5.

7. Is het college voornemens op korte termijn de beloofde fietsnietjes voor het stadhuis te plaatsen? Zo nee, waarom niet? En op zoveel mogelijk plekken fietsnietjes te plaatsen zodat fietsen niet omwaaien en niet uit de vakken kunnen worden verwijderd om geruild te worden voor de fiets van een ander? Zo nee, waarom niet?

Nee, de fietsparkeervakken voor het stadhuis zijn bedoeld voor kortparkeerders, mensen die even snel in de bibliotheek of het stadhuis moeten. Voor mensen die wat langer hun fiets willen stallen – of niet het risico willen lopen dat hun fiets wordt ‘geruild en verwijderd’ – is er voldoende parkeergelegenheid in de gratis bewaakte stallingen op of onder de grond. De fietsnietjes zijn vervangen door fietsparkeervakken om te voorkomen dat er weesfietsen achterblijven. Dit blijkt goed te werken. De fietsparkeervakken functioneren prima als kortparkeervoorziening. Er is daarom geen reden om fietsnietjes bij te plaatsen.

8. Is het college bereid de mogelijkheid te onderzoeken om pop up fietsenstallingen in de stad te realiseren in leegstaande panden? Zo nee, waarom niet?

Ja, het college onderzoekt momenteel de mogelijkheden om fietsenstallingen te realiseren in leegstaande panden, onder andere in het Noordeinde en de Denneweg. Het college is ook altijd op zoek naar mogelijkheden – waar dat wenselijk en mogelijk is – om fietsen te stallen.

9. Is het college het met mij eens dat het fietsdepot c.q. de Binckhorst slecht bereikbaar is met openbaar vervoer? Zo ja, wat gaat het college doen om de bereikbaarheid van het depot te verbeteren?

Nee, het fietsdepot is goed bereikbaar via buslijnen 26, 28 en 46.

10. “7.347 fietsen kregen na verkoop een nieuwe eigenaar” Hoeveel van deze fietsen werden verkocht aan een handelaar?

Er werden in 2017 circa 1.481 fietsen verkocht aan een handelaar.

11. “9.581 fietsen werden vernietigd en 266 stalen rossen werden van de vernietiging gered en aan het goede doel geschonken” Waarom werden er slechts 266 fietsen aan het goede doel geschonken terwijl er bijna 10.000 werden vernietigd?

Alhoewel dergelijke initiatieven sympathiek klinken, is het schenken van (wees)fietsen aan goede doelen vaak geen optie, omdat de kwaliteit van veel verwijderde (wees)fietsen te wensen overlaat. Daarnaast werden dergelijke fietsen niet zozeer ‘vernietigd’, maar werden de materialen zoveel als mogelijk gerecycled.

12. Is de wethouder bereid om voortaan voor alle verwijderde fietsen een betere en zinvollere bestemming te zoeken dan de schroothoop?

Fietsen die in te slechte staat verkeren om te verkopen aan een handelaar of een leerwerkcentrum, worden sinds april 2018 verkocht aan een partij die de diverse fietsonderdelen zoveel als mogelijk hergebruikt. De restproducten zullen via een schroothandelaar vervolgens zoveel als mogelijk worden gerecycled. De huidige maatregelen zijn bijzonder fietsonvriendelijk; meerdere keren per dag worden veegacties gehouden waarbij fietsen die langer dan een half uurtje ergens staan losgeknipt en meegenomen worden. Hiermee stimuleer je nou niet echt het fietsgebruik.

13. Is het college bereid om de wegveeg-frequentie in de binnenstad terug te brengen naar één maal per week (bijvoorbeeld op maandagochtend) waarop alle fietsen die men tegenkomt worden gelabeld? En dan de week er op alle fietsen die gelabeld zijn af te voeren naar het depot zodat de focus veel meer komt te liggen bij het weghalen van weesfietsen (in wording)? Zo nee, waarom niet?

Nee, wat betreft handhaving op weesfietsen in de binnenstad ligt de verwijderfrequentie al lager dan één keer per week. Wat betreft handhaving op foutgestalde fietsen op de grote NS-stations en de Grote Marktstraat (e.o.) is het wel noodzakelijk om dagelijks te handhaven gelet op een goede doorstroom van reizigers- en bezoekersstromen, alsmede het garanderen van de bereikbaarheid voor hulpdiensten.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
Peter Hennephof Pauline Krikke

In de pers
AD, 27 september 2018
Den Haag FM, 27 september 2018
De Posthoorn, 27 september 2018