Voorscholen in achterstandswijken in gevaar

De Haagse Stadspartij heeft de jaarlijkse Haagse Educatieve Agenda in de gemeenteraad ter discussie gesteld. Raadslid Joris Wijsmuller kwam met het voorstel (amendement) om meer geld in te zetten voor gelijke kansen in het onderwijs, en de terugloop van peuters bij voorscholen in achterstandswijken te stoppen. Dit is het gevolg van de nieuwe regels voor de kinderopvang die op 1 januari zijn ingevoerd. “Vanwege de kosten en complexe regelgeving halen ouders hun peuters van de voorschool”, zegt fractievoorzitter Joris Wijsmuller. “Juist in buurten waar het peuteronderwijs belangrijk is, is de terugloop het grootst en worden groepen gesloten.”

Het is een accuut probleem waarvoor al eerder gewaarschuwd was. De kinderen die hier de dupe van worden kunnen de achterstand niet meer inlopen. Maar de D66-wethouder ontraadde het voorstel omdat ze het nu eerst nog wil onderzoeken. Wanneer dat onderzoek dan klaar is weet ze niet…

De inbreng van Joris Wijsmuller in de gemeenteraad:

“Goed dat we nu voor het eerst de Haagse Educatieve Agenda (HEA) als jaarplan vaststellen, en jaarlijks kunnen bijsturen. Goed dat de wethouder nu ook jaarlijks een staat van het Haagse onderwijs gaat opstellen zodat we veel beter inzicht krijgen in de kwaliteit van het onderwijs. Goed dat er extra geld is voor de aanpak van laaggeletterheid. So far so good.

Ronduit zorgelijk is het lerarentekort. Er is nu een plan van aanpak met tal van maatregelen waarvan het de vraag is of we hiermee snel genoeg het tij kunnen keren. Uitzendbureaus zijn al in het gat in de markt gesprongen, door leraren en studenten te lokken met extra’s, en scholen tijdelijke leerkrachten aan te bieden voor veel meer geld. Zo wordt onderwijsgeld verspild en de continuiteit op scholen ondermijnd. Goed dat de wethouder in de commissie heeft toegezegd dit probleem met de schoolbesturen en Pabo’s beet te pakken. Want de Haagse Stadspartij is ervan overtuigd dat de gemeente regie moet voeren om deze ongewenste marktwerking in het onderwijs tegen te gaan.

Zorgelijk zijn zeker ook de effecten van de harmonisatiewet voor peuterzalen en voorscholen die op 1 januari is ingegaan. Met de inkomensafhankelijke bijdrage en de complexe regelgeving zijn nieuwe drempels opgeworpen, waardoor nu minder doelgroepkinderen naar de voorschool gaan. Het treft juist kinderen die dit het hardste nodig hebben en de achterstand die nu ontstaat op 4-jarige leeftijd niet meer inhalen. Kan de wethouder aangeven hoe groot precies de vraaguitval is, hoeveel groepen er inmiddels zijn gesloten, en in welke wijken doet zich dit het meeste voordoet? In het jaarplan zit extra geld om het aanbod naar 16 uur voor doelgroepkinderen uit te breiden, maar meer geld is nodig om de vraaguitval te stoppen. Dit gaat over topprioriteit nr 1: Meer kansengelijkheid. Hier gaat niet het meeste geld naar toe, maar er gaat bv wel 3 ton naar participatie in Challenge Kennislab Central Innovation District. Dat kan ook makkelijk met geld uit economie betaald kan worden. Daarom dien het amendement ‘Gelijke kansen in het onderwijs’ in.

Tot slot heb ik nog een vraag aan de wethouder: in dit jaarplan zit extra geld voor een brede leer en ontwikkelomgeving (ambitie 5). Maar deze coalitie wil tegelijkertijd 30 mln bezuinigen op de grote welzijnsorganisaties, terwijl juist Zebra, Voor en Mooi veel aanbod voor kinderen op brede scholen verzorgen. Is het niet een beetje schizofreen om met de HEA extra geld in het aanbod op brede scholen te stoppen, en dat aanbod langs de andere weg weer weg te bezuinigen? Graag een reactie van de wethouder.”

Amendement: Gelijke kansen in het onderwijs
Indiener: Joris Wijsmuller

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 20 september 2018, ter bespreking van het voorstel van het college inzake vaststelling HEA- jaarplan 2018-2019;.

Besluit om:

I. In te stemmen met het HEA jaarplan 2018-2019, met dien verstande dat € 300.000 van ambitie 4 ‘Participatie in Challenge Kennislab Central Innovation District’ wordt gealloceerd voor ambitie 1 ‘Voor alle kinderen toegankelijke voorschoolse voorzieningen, verbonden met het onderwijs’.

Toelichting:

Ambitie 1 ‘Meer kansengelijkheid in het Haagse onderwijs’ is topprioriteit, zodat alle Haagse leerlingen ongeacht hun achtergrond de kans kunnen krijgen om het beste uit zichzelf te halen gedurende de gehele onderwijsloopbaan. Met de invoering van de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk op 1 januari 2018 blijken door de inkomensafhankelijke bijdrage en de complexiteit van de regeling nieuwe drempels te zijn ontstaan die leiden tot vraaguitval op voorscholen met name bij doelgroepkinderen. Extra middelen zijn nodig om dit ongewenste effect tegen te gaan en achterstanden te voorkomen. Initiatieven ter stimulering van Challenge Kennislab Central Innovation District kunnen gefinancierd worden uit middelen bestemd voor kenniseconomie.

Joris Wijsmuller, Haagse Stadspartij
Mikal Tseggai, PvdA
Christine Teunissen, PvdD
Daniëlle Koster, CDA

In de pers
Den Haag FM, 20 september 2018