De Haagse Stadspartij roept het college op om onmiddellijk maatregelen te nemen om de nadelige gevolgen van de recente stroom commerciële overnames van huisartsenpraktijken in Den Haag tegen te gaan. De partij heeft schriftelijke vragen ingediend om de dringende aandacht van het stadsbestuur te vestigen op dit groeiende probleem.

De afgelopen periode hebben steeds meer Haagse huisartsen hun praktijken zien overgenomen worden door commerciële organisaties, wat heeft geleid tot grote bezorgdheid bij inwoners van Den Haag. Velen kunnen niet langer terecht bij hun vertrouwde huisarts, en sommigen staan zelfs helemaal zonder huisarts.

Michel Vermeer, beleidsmedewerker van de Haagse Stadspartij, spreekt zijn zorgen uit over deze ontwikkelingen: “We zien dat veel huisartsenpraktijken worden opgekocht door commerciële ketens die beloven de zorg toegankelijker en beter te maken. Helaas zien we in de praktijk precies het tegenovergestelde gebeuren. Tijdens deze overgangsperiodes kunnen inwoners geen gebruik maken van hun eigen huisarts, en er zijn geen toegankelijke vervangende maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben.”

Fractievoorzitter Fatima Faïd benadrukt dat veranderingen in de zorg noodzakelijk zijn, maar dat het huidige scenario juist leidt tot verslechtering van de toegankelijkheid, bereikbaarheid en kwaliteit van de zorg: “Deze situatie resulteert nu al in schrijnende verhalen, en er lijkt geen einde aan te komen. Goede zorg moet voor iedereen toegankelijk blijven, zonder onnodige obstakels.”

De Haagse Stadspartij roept het college op om onmiddellijk actie te ondernemen om deze zorgwekkende trend om te keren en ervoor te zorgen dat hoogwaardige zorg beschikbaar blijft voor alle inwoners van Den Haag.

De vragen:

  1. Is het college op de hoogte van de problemen die zijn ontstaan door de overname van huisartsenpraktijken door commerciële ketens, zoals beschreven in het genoemde artikel?
  2. Is het college het met de Haagse Stadspartij eens dat met oog op de situatie in andere gemeenten deze commerciële overnames van huisartsenpraktijken met alle gevolgen daarvan ongewenst is in Den Haag? Zo ja, welke stappen wil het college nemen om dit tegen te gaan? Zo nee, waarom niet?
  3. Kan het college aangeven of er op dit moment Haagse huisartsenpraktijken bezig zijn of zijn overgenomen door commerciële ketens? Zo ja, welke praktijken betreft dit?
  4. Heeft het college contact gehad met huisartsenpraktijken die onlangs zijn overgenomen door commerciële ketens? Zo ja, welke signalen zijn er ontvangen over de gevolgen van deze overnames voor de bereikbaarheid en kwaliteit van de zorg?
  5. Heeft het college maatregelen genomen of overwogen om ervoor te zorgen dat de belofte van toekomstbestendige zorg, zoals gedaan door de ketens, daadwerkelijk wordt nagekomen zonder negatieve gevolgen voor de patiënten? Zo ja, kan het college deze maatregelen beschrijven? Zo nee, waarom niet?
  6. Is het college van plan om samen te werken met instanties zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Nederlandse Zorgautoriteit om onderzoek te doen naar de impact van de overnames op de kwaliteit, bereikbaarheid en toegankelijkheid van de zorg in Den Haag? Zo nee, waarom niet?
  7. Kan het college aangeven welke maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat patiënten in Den Haag niet tijdelijk zonder huisarts komen te zitten als gevolg van overnames door commerciële ketens?
  8. Hoe denkt het college ervoor te zorgen dat huisartsenpraktijken die zijn overgenomen door commerciële ketens voldoen aan de kernwaarden van de huisartsenzorg, waaronder een vaste huisarts en laagdrempelige toegang tot zorg?

 

Meer lezen: zie https://dagblad070.nl/Politiek/stadspartij-waarschuwt-voor-commercile-overnames-huisartsenpraktijken

Heb je ook verhalen die je wilt delen? Mail ons via hsp@denhaag.nl