foto van een doktor

Zorg voor mensen, niet voor winst!

De Haagse Stadspartij roept het college op om onmiddellijk maatregelen te nemen om de nadelige gevolgen van de recente stroom commerciële overnames van huisartsenpraktijken in Den Haag tegen te gaan. De partij heeft schriftelijke vragen ingediend om de dringende aandacht van het stadsbestuur te vestigen op dit groeiende probleem.

De afgelopen periode hebben steeds meer Haagse huisartsen hun praktijken zien overgenomen worden door commerciële organisaties, wat heeft geleid tot grote bezorgdheid bij inwoners van Den Haag. Velen kunnen niet langer terecht bij hun vertrouwde huisarts, en sommigen staan zelfs helemaal zonder huisarts.

Michel Vermeer, beleidsmedewerker van de Haagse Stadspartij, spreekt zijn zorgen uit over deze ontwikkelingen: “We zien dat veel huisartsenpraktijken worden opgekocht door commerciële ketens die beloven de zorg toegankelijker en beter te maken. Helaas zien we in de praktijk precies het tegenovergestelde gebeuren. Tijdens deze overgangsperiodes kunnen inwoners geen gebruik maken van hun eigen huisarts, en er zijn geen toegankelijke vervangende maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben.”

Fractievoorzitter Fatima Faïd benadrukt dat veranderingen in de zorg noodzakelijk zijn, maar dat het huidige scenario juist leidt tot verslechtering van de toegankelijkheid, bereikbaarheid en kwaliteit van de zorg: “Deze situatie resulteert nu al in schrijnende verhalen, en er lijkt geen einde aan te komen. Goede zorg moet voor iedereen toegankelijk blijven, zonder onnodige obstakels.”

De Haagse Stadspartij roept het college op om onmiddellijk actie te ondernemen om deze zorgwekkende trend om te keren en ervoor te zorgen dat hoogwaardige zorg beschikbaar blijft voor alle inwoners van Den Haag.

Het raadslid mevrouw Faïd heeft op 7 augustus 2023 een brief met daarin acht vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Naar aanleiding van het artikel van RTL Nieuws over patiënten die in de kou worden gelaten door commerciële overnames van huisartspraktijken heeft de Haagse Stadspartij enkele vragen met betrekking tot de staat van de Haagse huisartspraktijken en de privatisering hiervan. 

  1. Is het college op de hoogte van de problemen die zijn ontstaan door de overname van huisartsenpraktijken door commerciële ketens, zoals beschreven in het genoemde artikel?

 Ja, het college is op de hoogte van het artikel.

  1. Is het college het met de Haagse Stadspartij eens dat met oog op de situatie in andere gemeenten deze commerciële overnames van huisartsenpraktijken met alle gevolgen daarvan ongewenst is in Den Haag? Zo ja, welke stappen wil het college nemen om dit tegen te gaan? Zo nee, waarom niet?

 Het staat elke partij in Nederland vrij om een huisartsenpraktijk te starten of over te nemen als zij aan de geldende wet – en regelgeving voldoet. Het college is niet bevoegd dit op voorhand tegen te houden. Naar aanleiding van de berichtgeving in de media is het college bezorgd over de toenemende overnames van huisartsenpraktijken door commerciële ketens waarbij de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg negatieve gevolgen heeft voor de patiënten.

In opdracht van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) worden de mogelijkheden verkend om in concrete gevallen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de wettelijke bevoegdheid te geven om overnames door partijen te verbieden indien er een onderzoek loopt naar het handelen van bepaalde zorgaanbieders. Het college volgt deze ontwikkelingen.

  1. Kan het college aangeven of er op dit moment Haagse huisartsenpraktijken bezig zijn of zijn overgenomen door commerciële ketens? Zo ja, welke praktijken betreft dit?

 Wanneer een praktijk zicht vestigt in Den Haag of overgenomen wordt (al dan niet door een commerciële organisatie), wordt deze organisatie ingeschreven of geregistreerd bij de daarvoor benodigde instanties. Denk hierbij aan de Kamer van Koophandel, zorgverzekeraars en de regionale huisartsenorganisatie.

Na overname is de praktijkinformatie ook te vinden via de websites van de betreffende organisaties. De gemeente heeft geen rol noch inzicht in het proces van het starten of overnemen van een praktijk.

  1. Heeft het college contact gehad met huisartsenpraktijken die onlangs zijn overgenomen door commerciële ketens? Zo ja, welke signalen zijn er ontvangen over de gevolgen van deze overnames voor de bereikbaarheid en kwaliteit van de zorg?

Nee, het college heeft hier geen zicht op.

  1. Heeft het college maatregelen genomen of overwogen om ervoor te zorgen dat de belofte van toekomstbestendige zorg, zoals gedaan door de ketens, daadwerkelijk wordt nagekomen zonder negatieve gevolgen voor de patiënten? Zo ja, kan het college deze maatregelen beschrijven? Zo nee, waarom niet?

Het toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg ligt bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

  1. Is het college van plan om samen te werken met instanties zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Nederlandse Zorgautoriteit om onderzoek te doen naar de impact van de overnames op de kwaliteit, bereikbaarheid en toegankelijkheid van de zorg in Den Haag? Zo nee, waarom niet?

In opdracht van de minister van VWS wordt onderzocht of de NZa meer wettelijke bevoegdheden kan krijgen om overnames tegen te houden op het moment dat er signalen zijn over de kwaliteit of toegankelijkheid van de zorg. Het college zal daaraan desgevraagd graag een bijdrage leveren, maar zal geen eigen onderzoek initiëren.

  1. Kan het college aangeven welke maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat patiënten in Den Haag niet tijdelijk zonder huisarts komen te zitten als gevolg van overnames door commerciële ketens?

Den Haag telt momenteel 152 huisartsenpraktijken verdeeld over de stad. Er staan nog huisartsenpraktijken open voor inschrijving. Indien een individuele patiënt moeite heeft met het vinden van een huisarts, dan kan hij dit met zijn eigen zorgverzekeraar opnemen, waarna hulp of bemiddeling volgt. Wanneer de toegankelijkheid van de zorg in de knel komt, pakken de zorgverzekeraars dit in samenwerking met de regionale huisartsenorganisatie en omliggende huisartsenpraktijken op en zoeken zij een maatwerkoplossing met als doel de toegankelijkheid van huisartsenzorg voor iedereen te borgen.

  1. Hoe denkt het college ervoor te zorgen dat huisartsenpraktijken die zijn overgenomen door commerciële ketens voldoen aan de kernwaarden van de huisartsenzorg, waaronder een vaste huisarts en laagdrempelige toegang tot zorg?

Zie de beantwoording van vraag 5. Het college onderhoudt contacten met de huisartsenorganisaties in Den Haag en is actief onderdeel van het netwerk Gezond & Gelukkig Den Haag waarin zorg- en welzijnsorganisaties samenwerken aan goede verbindingen tussen sociaal en medisch domein. Binnen dit netwerk komen ook knelpunten zoals de toegankelijkheid van de zorg aan de orde.

—-

Meer lezen: zie https://dagblad070.nl/Politiek/stadspartij-waarschuwt-voor-commercile-overnames-huisartsenpraktijken

Heb je ook verhalen die je wilt delen? Mail ons via hsp@denhaag.nl

Debat volgt nog.