haagse zendtijd politieke partijen

Onderzoek naar lokale zendtijd voor politieke partijen komt er!

In het debat over de vrijspraak van Richard de Mos en consorten en het effect daarvan op de lokale politiek deden we een voorstel om het speelveld te egaliseren. Door lokaal zendtijd beschikbaar te stellen voor politieke partijen ( op zenders als Den Haag FM en Omroep West) speelt geld minder een rol in de campagne voor de verkiezingen. Immers met een budget van 175.000 euro kan je meer zendtijd kopen dan als je maar 10.000 euro te besteden hebt.

Het was interessant dat de partij die het meest klaagt over een ongelijk speelveld tegen stemde.

 

Motie: Egaliseer het speelveld

Indiener: Fatima Faïd, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 11 mei 2023, ter bespreking van F Debat over de uitspraak (21 april jl.) in de zaak De Mos – Guernaoui.

Constaterende, dat:

  • Er grote verschillen zijn tussen de campagnebudgetten tijdens de raadsverkiezingen;
  • Dit leidt tot grote verschillen in zichtbaarheid van partijen in de stad.

Overwegende, dat:

  • Er landelijk sprake is van zendtijd voor politieke partijen;
  • Er in Den Haag regionale en lokale zenders zijn;
  • Een verdeling van (extra) zendtijd voor politieke partijen op lokaal niveau kan bijdragen aan een gelijker speelveld;
  • De landelijke regels als uitgangspunt te nemen bij de verdeling zodat elke partij met zetels in de gemeenteraad een gelijke hoeveelheid radio- en tv-zendtijd krijgt toegewezen.

Verzoekt het presidium:

  • Een plan te maken voor het instellen van zendtijd voor politieke partijen in verkiezingstijd op de lokale en regionale zenders en in het presidium te bespreken hoe hier budget voor vrijgemaakt kan worden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fatima Faïd

Haagse Stadspartij

uitslag stemming