Hedendaagse stadscultuur komt in Cultuurvisie 2033!

Inmiddels is een groot deel van de jongeren in Den Haag van bi-culturele achtergrond. Dit levert een dynamische stadscultuur op ( zo is onder andere hiphop ontstaan). Met veel verschillende en elkaar snel opvolgende ontwikkelingen. Uit onderzoek blijkt echter dat deze stromingen vaak op zichzelf zijn aangewezen voor financiering en verspreiding. Er is geen plek binnen de culturele instellingen en de infrastructuur. Dit moet anders! 

In Den Haag zijn er veel te weinig plekken of ondersteuningsmogelijhkeden voor stadscultuur.

De Nederlandse Unesco commissie doet momenteel onderzoek naar deze stadscultuur en op welke wijze die gesteund kan worden. Wij vinden dat deze vormen van cultuur ook een plek verdienen in het culturele stelsel in Den Haag. Daarvoor moet – als het advies van de UNESCO commissie er is – dat advies verwerkt worden in de Cultuurvisie 2033.

Onze motie die we hebben ingediend bij de bespreking van de Cultuurvisie 2033 daarvoor is aangenomen!

Motie: Neem advies UNESCO Commissie over in de Cultuurvisie 2033. 

Indiener: Fatima Faïd, Haagse Stadspartij. 

 De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 5 juli 2023, ter bespreking van Gewijzigd voorstel van het college inzake vaststelling Cultuurvisie Den Haag 2033 (RIS 315525).  

 Overwegende, dat: 

  • De Cultuurvisie 2033 het culturele beleid voor de komende 10 jaar vastlegt; 
  • Hedendaagse stadscultuur een dynamisch karakter heeft, waarvan noch het creatief potentieel, noch de ondersteuning daarvoor vanuit de gemeente, in de Cultuurvisie 2033 is ingebouwd. 

 Constaterende, dat: 

  • Hedendaagse stadscultuur mede gekenmerkt wordt door cultuuruitingen die voortkomen uit groepen met een migratieachtergrond; 
  • Stadsculturen middenin de samenleving staan en in staat zijn vele mensen, in het bijzonder jongeren, te bereiken; 
  • Deze jonge en ondernemende makers vaak binnen een eigen creatief ecosysteem werken, zonder aansluiting te hebben met de “systeemwereld” van beleidsmakers, fondsen of culturele instellingen; 
  • De UNESCO Commissie samen met vertegenwoordigers uit deze gemeenschap van makers een advies maakt om de groep makers beter te ondersteunen; 
  • Dit advies voor Den Haag van groot belang is, gezien de samenstelling van bewoners en daarmee de makers. 

 Verzoekt het college: 

  • Een reactie te geven op het advies van de UNESCO commissie over hedendaagse diasporische  stadscultuur na publicatie; 
  • Een voorstel te doen hoe het advies te verwerken in de cultuurvisie 2033: 
  • De raad daarover te informeren. 

 En gaat over tot de orde van de dag. 

  Fatima Faïd,

Haagse Stadspartij. 

uitslag stemming

lees hier meer over het werk van de UNESCO commissie: https://www.unesco.nl/nl/artikel/unesco-commissie-kondigt-advies-aan-over-belang-hedendaagse-diasporische-stadscultuur