Woningcorporatie Vestia nog steeds in problemen

In de commissie Ruimte werd het herijkte verbeterplan van Vesta besproken. Hieronder een kritische bijdrage van fractievertegenwoordiger Tim de Boer.

Het herijkte verbeterplan van Vestia baart de Haagse Stadspartij veel zorgen. Uit de stukken en de reactie van Waarborgfonds Sociale Woningbouw, de Autoriteit Woningcorporaties en de Hoeder van de Borg komt een schokkend beeld naar voren van een woningcorporatie, die na 10 jaar saneren nog steeds in zwaar weer verkeert. Tien jaar lang extra huurverhogingen, verkoop van bezit en alleen het uitvoeren van het meest noodzakelijke onderhoud en verduurzaming heeft geen relevante verlichting van de schuldenlast opgeleverd. Vestia blijft op sterven na dood.

Ook het toekomstperspectief is slecht. De verhuurdersheffing en de beperking van de aftrek rentelasten bij vennootschapsbelasting kost Vestia 100 miljoen op jaarbasis. Grote beleidswijzingen op het vlak van woonbeleid en verduurzaming kan Vestia niet alleen aan.

Gaat de wethouder Wonen hierom de lobby bij het Rijk voor afschaffing van de verhuurdersheffing versterken? Sluit de wethouder zich aan bij de wethouders van andere gemeenten in de oproep tot afschaffing?

Voor verbetering en uitbreiding van het woningbestand is geen geld. Lenen bij andere partijen kan niet. Het waarborgfonds werkt daar niet aan mee. Voor investeringen boven de 25 miljoen is zelfs vooraf toestemming nodig. Dus wethouder mijn tweede vraag: Hoe gaat Vestia nu haar bijdrage leveren aan de vernieuwing en verbetering van Zuidwest? In de begeleidende brief stelt uw collega Revis dat hiervoor een beroep wordt gedaan op de Rijksoverheid. Wat is de stand van zaken?

En wat betekent dit voor de WOM in Zuid West? Welke alternatieven zijn er?

Dat de investeringscapaciteit nul is heeft grote gevolgen voor de stad. Plannen voor sloop / nieuwbouw worden afgebouwd. Dat mag alleen nog als het geld oplevert voor Vestia. Renovatie heeft natuurlijk ook vaak onze voorkeur. Voor ons zijn echter de belangen van de huurders hierbij leidend. Sociale woningbouw is geen spreadsheet.

We zien in dit Herijkte Verbeterplan dat de financiële belangen al 10 jaar leidend zijn. De doorkijk stelt dat de komende 10 jaar de huurders van Vestia opnieuw de dupe zullen zijn. Hoe kijkt de wethouder hier tegenaan? Wanneer is het voor de wethouder genoeg?
Tot slot zien we in de media ook berichten over het feit dat Vestia zich niet heeft gehouden aan de afspraken uit het sociale huurakkoord. Vestia heeft niet of nauwelijks meegewerkt aan verzoeken tot huurverlaging en bevriezing. Het lijkt ons goed als de wethouder Vestia hierop aanspreekt.
De huurders van Vestia hebben hier net zo recht op als andere sociale huurders in Den Haag.

Helaas gaf kersverse wethouder Martijn Balster een vrij ambtelijk antwoord waaruit niet duidelijk naar voren kwam of hij nu inzet op afschaffing of vermindering in de contacten met het Rijk. Hij kiest net als zijn voorganger Revis voor lobby achter de schermen. En dat is jammer, want er gaat natuurlijk een veel sterker signaal uit van het publiekelijk uitspreken van de wens tot afschaffing. Net zoals de wethouder in Amsterdam of zelfs de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede deed.

1 Response
  1. Ernst Detering

    Citaat uit het herijkte verbeterplan: “De huidige verwachting is dat Vestia tot in de verre toekomst beperkt in staat is de volkshuisvestelijke taken te vervullen. (..) Vestia oogt gezond maar is het niet. Een aantal voor huurders en gemeenten belangrijke volkshuisvestelijke opgaves kunnen wij onvoldoende doen door de zware rentelast”.

    Het in-en-in trieste resultaat is dat de banken met hun hoge rentevergoeding de lachende derden zijn. Ik hoop dat Tim heel kritisch kijkt naar de meestal ruime financiële positie van andere corporaties in de stad en de regio die activiteiten van Vestia kunnen overnemen. Kijk daarnaast naar de mogelijkheid om complexen in eigen beheer (en/of eigendom) over te dragen aan bewoners, zodat zij zelf maximaal invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming m.b.t. het eigen complex. De Roggeveenstraat is hier een mooi voorbeeld van.