Wat doet de gemeente aan verboden bemiddelingskosten?

De woningbemiddelaar Duinzigt Wonen moet definitief binnen zes weken stoppen met het rekenen van bemiddelingskosten aan huurders. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft het bezwaar van Duinzigt tegen deze eerdere beslissing afgewezen. Voldoet het bedrijf hier niet aan, dan moet het een dwangsom van 5.000 euro per week betalen met een maximum van 250.000 euro.

De firma Duinzigt is vooral actief op de Haagse woonmarkt. Daarnaast ontvangt de Haagse Stadspartij ook regelmatig klachten van woningzoekers over het rekenen van bemiddelingskosten of inschrijfgeld. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil dat er een einde komt aan deze praktijken en dreigt met meer boetes. Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij heeft hier vragen over gesteld aan het stadsbestuur.

Naast het beter voorlichten van woningzoekers via de website kan de gemeente meer doen om deze vorm van oplichting actief te bestrijden. “Wat gaat de wethouder doen om deze praktijken te stoppen in deze overspannen woningmarkt?” vraagt fractievertegenwoordiger Tim de Boer zich af. Fatima Faïd: “Juist de groep mensen die van buiten Den Haag of van buiten Nederland hier naartoe zijn kwetsbaar voor deze illegale praktijken. Het is duidelijk dat de gemeente op dit vlak meer kan en moet doen”.

Lees hieronder de beantwoorde schriftelijke vragen hierover:
Schriftelijke vragen: Verbeteren voorlichting huurmarkt
Indiener: Fatima Faid, Haagse Stadspartij

Datum: 8-1-2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 7 januari 2020 maakte de Autoriteit Consumenten Markt (ACM) bekend het bekende Haagse Makelaarskantoor Duinzigt een last onder dwang op te leggen vanwege het rekenen van bemiddelingskosten en inschrijfgeld bij het verhuren van woningen.  Hierover stel ik overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde de volgende schriftelijke vragen:

Het raadslid mevrouw Faïd heeft op 9 januari 2020 een brief met daarin elf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Antwoord van het college op de vragen van het raadslid mevrouw Faïd, luidend Beantwoording schriftelijke vragen: ‘Verbeteren voorlichting huurmarkt’

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Ons kenmerk SV/2020.19 RIS304328

Het raadslid mevrouw Faïd heeft op 9 januari 2020 een brief met daarin elf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Op 7 januari 2020 maakte de Autoriteit Consumenten Markt (ACM) bekend het bekende Haagse Makelaarskantoor Duinzigt een last onder dwang op te leggen vanwege het rekenen van bemiddelingskosten en inschrijfgeld bij het verhuren van woningen. Zie bijlage.

 1. Kent het college dit bericht van de ACM?

Ja het college is bekend met dit bericht.

 1. Is het college bekend met andere verhuurders, bemiddelaars of makelaars die ook deze kosten hanteren op de Haagse woningmarkt? Zo ja, welke? Zo nee, is het college bereid hier actief onderzoek naar te doen?

Het college houdt geen lijst bij van deze partijen omdat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) dit doet. De ACM is toezichthouder en kan handhavend optreden tegen huurbemiddelaars die onterechte kosten rekenen aan huurders. Het door u toegevoegde artikel laat zien dat de ACM dit ook doet.

 1. Wat doet het college eraan om deze bedrijven te laten stoppen met deze illegale praktijken?

Het college informeert en adviseert huurders die contact opnemen met het Huurteam. Voor hulp bij het terugvragen van bemiddelingskosten kunnen huurders worden bijgestaan door de sociaal raadslieden van de gemeente. Verder heeft het college geen dwingende mogelijkheden om deze bedrijven te laten stoppen. Het ACM heeft dit wel en treedt dan ook op tegen partijen die onterechte bemiddelingskosten vragen, onder andere door het opleggen van een last onder dwangsom. Huurders kunnen voor meer informatie terecht bij de ACM1, waar zij tevens meldingen kunnen doen.

De komende tijd is het college voornemens om de informatiepositie van huurders te versterken zodat misstanden eerder worden gemeld of worden voorkomen.

1welke kosten mag een bemiddelaar rekenen

 1. Doet de gemeente op enigerlei wijze zaken met deze bedrijven?

Nee.

Bij een zoektocht op de gemeentelijke website ( zowel in het Nederlands, Engels en Frans) en de website van The Hague International Centre is er geen informatie te vinden over het verbod op het vragen van bemiddelings- en/of inschrijfkosten.

 1. Is het college bereid om deze informatie over het verbod op het rekenen van bemiddelingskosten aan de genoemde websites toe te voegen?

Dit onderwerp wordt momenteel al vermeld op de website van The Hague International Centre, inclusief de doorverwijzing naar diverse andere instanties waaronder het Huurteam en het Juridisch Loket2.

Een groot deel van de Haagse burgers heeft een andere taal dan Nederlands, Engels of Frans als moedertaal. Zo zijn er schattingen dat 10% van de Haagse burgers arbeidsmigrant is. Ook wonen er in Den Haag veel expats en buitenlandse studenten.

 1. Is het college het met ons eens dat juist de groep mensen die van buiten Den Haag of van buiten Nederland hier naartoe komt kwetsbaar is voor deze illegale praktijken?

Ja, het college ziet in dat deze groep kwetsbaar is.

 1. Wat doet het college om met name deze groep mensen voor te lichten over de spelregels op de Haagse woningmarkt? Is het college bereid deze aanpak te intensiveren?

Voor EU-arbeidsmigranten worden er spreekuren georganiseerd waar zij onder andere terecht kunnen met vragen over het wonen. Bij de spreekuren van stichting IDHEM (Stichting Den Haag en Midden- Europa) worden EU-arbeidsmigranten door vrijwilligers, indien nodig, geholpen in het Pools,  Bulgaars, Roemeens, Engels of Nederlands. Voor expats wordt er voorlichting gegeven via The Hague International Centre (via de website en het loket). Voor internationale studenten bestaat er de website Study in The Hague3 waar informatie te vinden is over het huren van woonruimte in de stad. Indien uit de resultaten van de pilot Goed Verhuurderschap blijkt dat dit noodzakelijk is, zullen we kijken naar de intensiveringsmogelijkheden.

 1. Is het college het met ons eens dat er in sommige wijken van Den Haag specifieke aandacht nodig is voor misstanden op de woningmarkt? Zo ja, hoe gaat het college dat doen? Zo nee, waarom niet?

Ja het college is het hiermee eens. Op basis van de resultaten van de pilot Goed Verhuurderschap wordt een gerichte aanpak opgesteld die past bij de misstanden op de woningmarkt in Den Haag

2 https://www.thehagueinternationalcentre.nl/relocating/housing/housing-rights zie deposit and contract expenses.

3 https://www.studyinthehague.com/living/student-housing en https://www.studeerindenhaag.nl/wonen

 1. Is het college van plan de voorlichting over de spelregels op de Haagse woningmarkt ook te ontsluiten in andere talen dan Nederlands, Engels en Frans? Zo ja, welke talen zullen worden toegevoegd? Zo nee, waarom niet?

Zoals aangegeven in het antwoord op vraag zeven worden verschillende doelgroepen momenteel al geïnformeerd over de woningmarkt in Den Haag. Op de website van de gemeente Den Haag is een vertaalbeleid van toepassing en wordt er informatie in het Nederlands, Engels en Frans aangeboden. Slechts in bepaalde gevallen is het op dit moment toegestaan om af te wijken van het vertaalbeleid, bijvoorbeeld wanneer de communicatie alleen gericht is op anderstalige doelgroepen zoals bij inburgering. Het college onderzoekt of de mogelijkheden om in andere talen te communiceren voor specifieke doelgroepen en/of via zelforganisaties kunnen worden vergroot.

Voorwaarde is wel dat de hoofdpagina in het Nederlands is, waarna er doorgeklikt kan worden naar de gewenste taal. Door de inzet van alleen attenderingscommunicatie in plaats van één op één  vertalingen, wordt men gestimuleerd de Nederlandse taal te leren.

 1. Is het college bereid de spelregels op de Haagse woningmarkt meertalig huis aan huis te verspreiden in de stad, of desnoods alleen in de wijken waar de woonproblematiek groot is, om zo ook de huidige bewoners duidelijk te maken welke spelregels er in Den Haag gelden? Zo nee, waarom niet?

Zie het antwoord op vraag 9.

 1. Is het college van plan op andere wijze de spelregels op de Haagse woningmarkt algemeen bekend te maken? Zo ja, kan het college de plannen toelichten? Zo nee, waarom niet?

Een van de pijlers van de pilot Goed Verhuurderschap in Den Haag is het verbeteren van de informatiepositie van huurders en verhuurders. Momenteel loopt deze pilot nog. Zodra de resultaten van deze pilot bekend zijn kunnen we, indien nodig, een gerichte aanpak opstellen om de spelregels op een effectieve manier te communiceren. U wordt hierover op een later moment in het jaar geïnformeerd.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris a.i.,                                           de wnd. burgemeester,

Ilma Merx                                                      Johan Remkes