HSP: bomenkap Begoniastraat aanslag op het groen

Op 27 augustus j.l. heeft  Gerwin van Vulpen, raadslid van de Haagse Stadspartij vragen gesteld over het kappen van 34 grote bomen in de Begoniastraat in Den Haag.  Er zullen maar 8 bomen voor in de plaats komen, wat weer een aantasting van het groene karakter van de stad zou betekenen.

 

Den Haag, 27 augustus 2014

Betreft: Nieuwbouw Begoniastraat

Geachte voorzitter,
Voor de bouw van 24 rijtjeshuizen aan de Begoniastraat moeten maar liefst 34 grote bomen worden gekapt. In de nieuwe situatie worden volgens de tekeningen slechts 8 kleine bomen teruggeplant. De Haagse Stadspartij is van mening dat we het groene karakter van de stad moeten koesteren. Naar aanleiding hiervan leg ik, onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van orde, het college de volgende vragen voor:

1- Kan het college aangeven waarom niet voor alle 34 bomen een herplantplicht geldt? Zo nee, waarom niet?
2- Is het college met mij van mening dat bouwplannen ook getoetst dienen te worden op het behoud van het groene karakter van de stad, wijk of straat ? Zo nee, waarom niet?
3- Is het college bereid om te onderzoeken of er met een andere inrichting van het plan niet meer bomen teruggeplant kunnen worden? Zo nee, waarom niet?
De minister heeft onlangs gemeenten gewezen op het risico van wateroverlast door veranderende klimaatomstandigheden en gevraagd om in bouwplannen rekening te houden met waterbuffering.
4- Kan het college aangeven of in dit bouwplan aandacht is besteed aan waterbuffering? Zo nee, is het college alsnog bereid om dit plan daarop aan te passen? De Bloemenbuurt heeft een hoge parkeerdruk. Volgens onze Haagse parkeernorm zouden er voor dit bouwplan 33,6 parkeerplaatsen nodig zijn. Het bouwplan voorziet echter in slechts 28 parkeerplaatsen.
5- Kan het college aangeven of het in een wijk waar de parkeerdruk al heel hoog is (volgens het vorige college hoger dan 90%) verantwoord is om de parkeernorm los te laten? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,
Gerwin van Vulpen