Vraagtekens bij snelle kap Toernooiveld

De Haagse Stadspartij is geschrokken van de snelle kap van de bomen op het Tournooiveld en heeft hier schriftelijke vragen over ingediend. Vanwege de gevolgen voor de bomen en het historisch stadsgezicht heeft de Haagse Stadspartij in 2014 tegen de aanleg van de Tournooiveldgarage gestemd. Ook vonden wij nieuwe parkeergarages in het centrum onwenselijk. Eind 2014 hebben we aangedrongen op zorgvuldige procedures m.b.t. de aanleg van de garage en de kap van de bomen. Er is toegezegd dat er een beeldkwaliteitsplan zou komen en de bomen zouden pas gekapt worden als de omgevingsvergunning voor de bouw van de garage onherroepelijk was. Aan beide voorwaarden was op 12 maart in onze ogen nog niet voldaan. Belangrijk daarbij is dat er nog een bezwaarprocedure loopt tegen de bouw van de parkeergarage.

De Haagse Stadspartij heeft om die reden op de avond dat de bomen gekapt zouden
worden de wethouder gebeld en later de politie verzocht om de werkzaamheden stil te leggen. Uiteindelijk kreeg de politie diep in de nacht van de wethouder te horen dat de toezegging geen
juridische grond had en dat de kap toch mocht plaatsvinden. Daarnaast was niet de gemeente opdrachtgever van de kap, maar de projectontwikkelaar die in het bezit was van een uitvoerbare vergunning.

Raadslid van Vulpen: “De kap van de bomen is een feit en valt niet meer terug te draaien. Wel vinden we dat de wethouder over deze gang van zaken het een en ander uit te leggen heeft. Daarover hebben we nu een aantal kritische vragen gesteld.”

De stemming over het bestemmingsplan in februari 2014 waarmee besloten is om de parkeergarage aan te leggen en de bomen te kappen verliep als volgt: “Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de PvdA, D66, de VVD, de PVV, de Groep De Mos, de SP en de Islam Democraten voor het voorstel hebben gestemd”. De SP heeft in een stemverklaring gesteld tegen de aanleg van de garage te zijn en de Haagse Stadspartij heeft tegen het hele bestemmingsplan incl. de garage en de bomenkap gestemd. Helaas was en is er geen meerderheid in de raad om dit plan te veranderen. In onze ogen is het dan ook niet zinvol om het genomen besluit over de parkeergarage opnieuw ter discussie te stellen,
hoe graag wij dit ook zouden willen. Daarnaast zullen wij ons de komende tijd blijven inzetten voor transparantere en betere besluitvorming rond aanvragen voor kapvergunningen waarbij het belang van het behoud van bomen voorop dient te staan.

Hieronder de schriftelijke vragen:

Den Haag, 13 maart 2015

Geachte voorzitter,

Inmiddels is gestart met de kap van de bomen op het Tournooiveld. Op 10 december 2014 vond er op verzoek van de Haagse Stadspartij en GroenLinks een twee-minutendebat plaats in de raadscommissie Leefomgeving over het Groenplan Tournooiveld en afgifte kapvergunning vijf kastanjes en drie lindebomen i.v.m. de aanleg van een parkeergarage. Vanwege het beeldbepalende en groene karakter en het historische stadsgezicht heeft de Haagse Stadspartij in dat debat aangedrongen op zorgvuldig doorlopen van de procedures. In verband hiermee heb ik onder verwijzing naar art. 30 de volgende schriftelijke vragen.

1. In het debat van 10 december 2014 zei de wethouder het volgende m.b.t. de kapvergunning:

“En dat betekent dat als er nu een omgevingsvergunning loopt, en die is onherroepelijk, dat we dan overgaan tot het verlenen van de kapvergunning mits dat voldoet aan alle voorwaarden waaraan een kapvergunning moet voldoen.”

“Er loopt nu een omgevingsvergunningsaanvraag. Als die onherroepelijk is, gaan wij de kapvergunning verlenen, mits die voldoet aan alle voorwaarden waar de kapvergunning aan voldoet. En dan start de bouw in juli 2015.”

In het schriftelijk verslag van de raadscommissie is het als volgt verwoord:

“De kapvergunning zal worden verleend conform de eerdere besluitvorming en na de onherroepelijk geworden omgevingsvergunning.”

Tegen de vergunning om de parkeergarage te bouwen is bezwaar aangetekend waardoor deze nog niet onherroepelijk is. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

2. Is het college met mij van mening dat uit de bovenstaande formulering duidelijk naar voren komt dat de vergunning om te kappen pas verleend zou worden als de omgevingsvergunning voor de bouw van de garage onherroepelijk zou zijn”. Zo nee, waarom niet?

3. Op 19 december 2014 is de kapvergunning verleend met daarin het voorschrift dat pas gekapt mag worden als de vergunning voor de bouw van de garage onherroepelijk is. Op 27 januari 2015 is deze vergunning gerectificeerd en is de voorwaarde van een onherroepelijke vergunning om te bouwen verdwenen. Wat is de overweging geweest van het college om dit voorschrift uit de kapvergunning van januari weg te laten? En waarom is de raad hierover niet geïnformeerd?

4. Waarom is het college de toezegging aan de raad van 19 december 2014 niet nagekomen?

5. Kan het college vanwege de maatschappelijke onrust de vragen binnen een week beantwoorden?

Met vriendelijke groet,

Gerwin van Vulpen
Haagse Stadspartij