Voltallige coalitie houdt aanpak onzekerheid van huurders tegen

De onderzoeksresultaten in de Pilot Goed Verhuurderschap waren schokkend. Uit de cijfers blijkt dat er een grote toename is van flexibele contracten met een vaste loopduur en dat er sprake is van een grote groep huishoudens ( mogelijk 7500 huishoudens) die te maken hebben met intimidatie door verhuurders. Beide problemen dragen niet bij aan een veilige en stabiele woonsituatie.

Een stabiele woonsituatie is echter essentieel als basis in je leven. Het geeft handen en voeten aan wonen als basisbehoefte en schept letterlijk ruimte om deel te nemen aan het leven in de wijk.

Daarom diende Tim de Boer een motie in waarin het college werd opgeroepen om woonzekerheid als uitgangspunt aan het woonbeleid toe te voegen. Ook wilde hij een actieplan om intimidatie door verhuurders aan te pakken. Beide moties konden rekenen op de voltallige steun van de oppositie. Helaas stemde de complete coalitie tegen waardoor de voorstellen niet werden aangenomen.

Heeft u vragen over volkshuisvesting of problemen met uw woning? Neem contact op met Tim@haagsestadspartij.nl

Motie: Maak woonzekerheid hoeksteen van woonbeleid
Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 10 juni 2021, ter bespreking van “Goed verhuurderschap” (RIS307156).

Constaterende, dat:

  • Uit de pilot blijkt dat veel huurders te maken hebben met onzekere woonsituaties;
  • Uit de pilot blijkt dat veel huurders teveel huur betalen;
  • Uit de pilot blijkt dat er veel met tijdelijke huurcontracten wordt gewerkt waardoor er extra veel verhuisbewegingen in de stad zijn.

Overwegende, dat:

  • Een onzekere woonsituatie niet bijdraagt aan het welzijn van de huurders;
  • Een onzekere woonsituatie betekent dat bewoners minder snel geneigd zijn te investeren in hun directe leefomgeving;
  • Het gebruik van tijdelijke huurcontracten zorgt voor onnodige prijsstijgingen in de huursector.

Verzoekt het college:

  • In de uitwerking van de “Pilot goed verhuurderschap” in het woonbeleid een prominente plek aan het uitgangspunt “woonzekerheid” te geven.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Peter Bos
Haagse Stadspartij