Dubbel succes – Culturele productie opgenomen in normen en een vergelijkende studie naar hoog stedelijke milieus.

Het college heeft alle normen voor verschillende functies in de stad ( zoals scholen, buiten spelen, sport, welzijn en groen) in één overzicht gezet en er een nietje doorheen geslagen. Zij dacht dat zij zo klaar was. Er ontbrak echter één heel belangrijke norm op het gebied van cultuur. Naast de bekende instellingen als een bibliotheek of cultuuranker moet er volgens ons ook ruimte zijn voor laagdrempelige cultuurproductie, bijvoorbeeld atelierruimte, broedplaatsen, muziekzaaltjes en studio’s. Zodat deze vorm van cultuur voor iedereen in de buurt bereikbaar is. In een motie roepen we het college op deze activiteiten ook van een norm te voorzien. De motie is door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen. Bij ons weten is dat voor het eerst in een grote Nederlandse stad!

Een tweede succesje boekten we met een onderzoeksmotie. Het college wil de normen voor het nieuwe CID – waar men een enorm hoge dichtheid wil realiseren – al doende bedenken en vastleggen. Onze motie om nu al te beginnen met een vergelijkend onderzoek naar andere Europese steden of gebieden met een vergelijkbare dichtheid werd ook aangenomen. Daarmee kunnen we vooraf al belangrijke beslissingen nemen.

Helaas werd de motie voor het opstellen van een herstelplan voor maatschappelijk voorzieningen verworpen. Daardoor blijven er in sommige wijken enorme achterstanden op het gebied van voorzieningen.

Motie: Neem kunst en cultuur serieus in de Haagse referentienormen
Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 10 juni 2021, ter bespreking van “Haagse referentienormen maatschappelijke voorzieningen” (RIS307513).

Constaterende, dat:

 • In de Haagse referentienormen alleen normen worden gesteld voor cultuurankers en bibliotheken.

Overwegende, dat:

 • Kunst & cultuur behalve cultuurankers en bibliotheken meer fysieke voorzieningen kent zoals ateliers, broedplaatsen, oefenruimtes etc.

Van mening dat:

 • Door het vaststellen van een norm voor overige cultuurvoorzieningen alle inwoners gelijke kansen hebben om in hun omgeving deel te nemen aan cultuur en kunst te produceren.

Verzoekt het college:

 • Een referentienorm voor overige cultuurproductie op te stellen, aanvullend op de norm voor cultuurankers en bibliotheken.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Peter Bos

Haagse Stadspartij

Motie: Vergelijkend onderzoek naar hoogstedelijke gebieden
Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 10 juni 2021, ter bespreking van Haagse referentienormen maatschappelijke voorzieningen (RIS307513).

Constaterende, dat:

 • Het college nu geen eigen normen wil vastleggen voor het nieuwe hoogstedelijke milieu omdat het nog te vroeg zou zijn;

Overwegende, dat:

 • Door geen normen vast te leggen er geen goede sturing en controle mogelijk is;
 • Er mogelijk sprake zal zijn van willekeur per project;
 • Daarmee het hoogstedelijke milieu minder aantrekkelijk zal zijn;
 • Het achteraf aanpassen van de normen en het op orde brengen van de gebouwde situatie een zeer kostbare zaak is;
 • Er op veel plekken in Europa al sprake is van een hoogstedelijk milieu met vastgestelde normen.

Verzoekt het college:

 • Te onderzoeken welke normen men in een aantal andere Europese hoogstedelijke milieus hanteert en de gemeenteraad daar voor het einde van het jaar over te rapporteren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Peter Bos
Haagse Stadspartij

Motie: Breng stad in balans
Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 10 juni 2021, ter bespreking van “Haagse referentienormen maatschappelijke voorzieningen” (RIS307513).

Constaterende, dat:

 • In de Haagse referentienormen er vanuit wordt gegaan dat de stad momenteel qua voorzieningen in balans is;
 • Dat de referentienormen op basis van de huidige situatie zijn vastgesteld.

Overwegende, dat:

 • Uit de eerste resultaten van de LER (Leefbaarheids Effect Rapportage) blijkt dat in bepaalde wijken er een disbalans is tussen het aantal inwoners, de groei daarvan en de voorzieningen;
 • Deze uitkomsten niet zijn meegenomen bij het opstellen van de normen.

Verzoekt het college:

 • Te onderzoeken in welke delen van Den Haag de maatschappelijke voorzieningen nu niet in balans zijn, de normen daarop aan te passen en met een plan te komen om de achterstanden op dit vlak in te lopen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Peter Bos
Haagse Stadspartij