Afgelopen raadsvergadering is het initiatiefvoorstel ‘Waardeer Joods erfgoed, weer antisemitisme’ onder stemming gebracht. De HSP is groot voorstander van de aanpak van discriminatie en racisme. De afgelopen tijd ziet men een groei in uitingen van antisemitisme. Daarom is het ook zo belangrijk dat de Gemeente Den Haag met een goed voorstel komt om antisemitisme te weren. Jammer genoeg is de omstreden IHRA-werkdefinitie voor antisemitisme opgenomen in het initiatiefvoorstel. De werkdefinitie van IHRA kan als instrument gebruikt worden om politieke kritiek op de staat Israël te ondermijnen onder het mom van antisemitisme. De definitie zorgt voor polarisatie in de bestrijding van antisemitisme en werkt uitholling van het begrip antisemitisme in de hand. Meerdere (Joodse) organisaties hebben hun ongenoegen met deze definitie geuit en wij konden het door de bovengenoemde redenen ook niet toestaan dat de IHRA werkdefinitie werd opgenomen in het initiatiefvoorstel. Wij hebben samen met NIDA een amendement ingediend om de werkdefinitie te verwijderen uit het initiatiefvoorstel. Dit amendement is niet aangenomen en daarom waren wij gedwongen om tegen het initiatiefvoorstel te stemmen. Wij kunnen het niet toestaan dat politieke kritiek op Israël wordt gecensureerd.

Hieronder het amendement

Amendement: Neem IHRA definitie op antisemitisme niet over
Indiener: Adeel Mahmood, NIDA

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 maart 2021, ter bespreking van het initiatiefvoorstel Waardeer Joods erfgoed, weer antisemitisme, voorstellen voor een herwaardering van het Joods erfgoed en een aanpak van de Jodenhaat in Den Haag (RIS304440).

Besluit om:

  • Het paragraaf over de IHRA definitie om antisemitisme te definiëren (pg. 8) te verwijderen uit het initiatiefvoorstel.

Toelichting:

De IHRA-definitie is een betwiste definitie van antisemitisme. De definitie is (internationaal) zeer controversieel en heeft ook tot grote verdeeldheid geleid binnen de Joodse gemeenschap. Zo wijzen verschillende organisaties de definitie af.

Het staat niet ter discussie of antisemitisme moet worden bestreden, maar of de IHRA-definitie daarbij helpt of juist hindert.

De definitie van IHRA kan als instrument gebruikt worden om politieke kritiek op de staat Israël te ondermijnen onder het mom van antisemitisme. Er wordt geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen antisemitisme en kritiek op de staat Israël. Deze definitie zorgt voor polarisatie in de bestrijding van antisemitisme en werkt uitholling van het begrip antisemitisme in de hand. Bij de definitie van IHRA zijn elf voorbeelden toegevoegd van ‘hedendaags antisemitisme’. Hiervan heeft de meerderheid betrekking op de staat Israël.

Adeel Mahmood                            Fatima Faid
NIDA                                                HSP

Tahsin Cetinkaya
Islam Democraten